مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری - دانلودچكیده ای در مورد محافظت از داده هاعوامل بد می‌توانند و اتفاق می‌افتند و در نهایت سرویس‌دهنده شما می‌تواند از كار بیفتد و در حین این فرایند فایل‌های مهم شما را صدمه بزند و بدین ترتیب راه‌اندازی مجدد سستم غیرممكن شود هر شخصی كه چنین وضعیتی را تجربه كرده باشد می‌تواند ترمیم یك سرویس‌دهنده سِرور(یا هر سرویس‌دهنده دیگری) را به عنوان یك تجربه ناخوشاین

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

چكیده ................................................................................................. A

بخش اول:مدیریت شبكه های كامپیوتر ........................................................ 1
مقدمه .................................................................................................. 2

  مقدمات یك شبكه .................................................................................. 2

  مزیت‌های یك شبكه ............................................................................... 3

  كاركنان شبكه ...................................................................................... 4

  مدیر شبكه .......................................................................................... 5

  سایر كاركنان ...................................................................................... 5

فصل اول: مدیریت شبكه چیست؟ ................................................................ 6

 مدیریت شبكه چیست؟ ............................................................................. 7

 مدیریت شماره‌های اشتراكی شبكه .............................................................. 9

   شماره‌های اشتراك كاربری .................................................................... 10

   ایجاد شماره‌های اشتراك كاربری ............................................................. 11

   شماره‌های اشتراك گروه ........................................................................ 16

 محلی در مقایسه با جهانی ........................................................................ 17

 گروههای توكار .................................................................................... 19

 برقراری ارتباط چندتایی ......................................................................... 19

فصل دوم: مدیریت شبكه .......................................................................... 21

 مدیریت شبكه ....................................................................................... 22

   مفاهیم مدیریت .................................................................................... 22

   محدودیت‌های مدیریتی .......................................................................... 23

   مشكلات شبكه ..................................................................................... 23

   تنظیم و پیكربندی شبكه .......................................................................... 24

فصل سوم:شبكه بندی و ارتباطات ............................................................... 25

 شبكه بندی و ارتباطات ............................................................................. 26

همگون سازی و تكرارسازی .......................................................................28

فصل چهارم: عیب‌یابی و رفع عیب ...............................................................34

 عیب‌یابی و رفع عیب ................................................................................34

 Net account /synch ............................................................................35

 نظارت بر عملیات Active Directory .................................................... 35

فصل پنجم: مفهوم مدیریت منابع ............................................................... 36

  مدیریت منابع ..................................................................................... 37

   منابع سخت‌افزاری ............................................................................. 38

   پیكربندی و استفاده از سرورهای چاپ ..................................................... 38

   نصب نرم افزار مدیریت ...................................................................... 39

   تنظیم اولیه ........................................................................................ 40

   درك مدیریت SNMP ......................................................................... 41

   سهمیه دیسك ...................................................................................... 44

   فایل‌ها و فهرست‌ها .............................................................................. 45

   نصب/ارتقاء نرم افزار ......................................................................... 45

   مدیریت منبع تغذیه شبكه ....................................................................... 47

   مدیریت منبع تغذیه ویندوز 2000 ........................................................... 48

فصل ششم: ابزارهای مدیریت ................................................................... 50

 ابزارهای مدیریت .................................................................................. 51

   ابزارهای مدیریت مایكروسافت ................................................................ 51

   Zero Administration ...................................................................... 55

Management Console .................................................................... 56

فصل هفتم: مدیریت عملكرد شبكه ................................................................ 58

 مدیریت عملكرد شبكه .............................................................................. 59

 مشكلات بالقوه عملكرد شبكه ...................................................................... 59

   مسائل لایه فیزیكی ................................................................................ 60

   مسائل مربوط به ترافیك شبكه .................................................................. 62

   مشكلات تشخیص‌آدرس .......................................................................... 69

   مسائل میان شبكه‌ای ............................................................................... 69

فصل هشتم: ذخیره‌سازی در شبكه ............................................................... 71

 ذخیره‌سازی در شبكه ............................................................................... 72

   نكته‌های مربوط به مدیریت سرور CD .......................................................73

   مدیریت image ....................................................................................73

   كابینت‌ها ..............................................................................................74

   مفاهیم SAN ........................................................................................74

   درك SAN  .........................................................................................76

   مدیریتSAN  ..................................................................................... 77بخش دوم: محافظت از شبكه‌های كامپیوتری .................................................. 79

مقدمه .................................................................................................... 80

فصل نهم: حفاظت از شبكه .........................................................................81

 حفاظت از شبكه ......................................................................................82

 تضمین سلامت داده‌ها ...............................................................................82

 حفاظت از سیستم عامل .............................................................................83

   رویه‌های نصب .....................................................................................84

   تكنیك‌های مراقبت از سیستم ......................................................................87

فصل دهم: حفاظت از سخت افزار .................................................................89

 حفاظت از سخت‌افزار ..............................................................................90

   منابع تغذیه وقفه ناپذیر(UPS) ..................................................................90

   عوامل زیست محیطی .............................................................................94

   تكرارسازی سخت افزار ..........................................................................95

   حفاظت از داده‌های كاربری .....................................................................96

   تهیه نسخه پشتیبان .................................................................................97

   ذخیره‌سازی دیسك تكرارساز ....................................................................99

فصل یازدهم: پیاده سازی برنامه سلامت داده‌ها .............................................104

 پیاده‌سازی برنامه سلامت داده‌ها ............................................................... 105

 برنامه‌ریزی برای امنیت شبكه و داده‌ها ...................................................... 106

   سطوح امنیت .................................................................................... 107

   سیاستهای امنیتی ................................................................................ 108

   ارزیابی قابلیت‌های آسیب‌پذیری امنیت ..................................................... 109

   ارزیابی تهدیدهای امنیتی ...................................................................... 111

   برقراری اقداماتی متقابل امنیتی .............................................................. 112

   وسایل اشتراكی با كلمه رمز .................................................................. 113

   ایستگاههای كاری بدون دیسك ............................................................... 115

   رمزگذاری ....................................................................................... 116

   حافظه‌های ویروسی ............................................................................ 119

فصل دوازدهم: تنظیمات مربوط به امنیت در شبكه‌ها ...................................... 122

 محافظت با استفاده از كلمه عبور............................................................... 123

 تنظیمات مربوط به كلمه‌های عبور حسابهای كاربران...................................... 124

مشخص كردن طول كلمه عبور ................................................................. 125

تنظیم مدت اعتبار كلمه‌های عبور ............................................................... 126

 الزام بر استفاده از كلمه‌های عبور پیچیده ..................................................... 127

 تدابیر مربوط به بستن یك حساب ............................................................... 128

فصل سیزدهم: امنیت شبكه ...................................................................... 129

 امنیت شبكه ......................................................................................... 130

 عملیات شبكه ....................................................................................... 130

 تجزیه و تحلیل هزینه شبكه ...................................................................... 131

تكنیك‌های مدیریت و عیب‌یابی ................................................................... 132

دیواره‌های آتش ..................................................................................... 134

   فیلتر كردن بسته‌ها .............................................................................. 134

   NAT ............................................................................................. 135

دیوارهای آتش سرورهای Proxy .............................................................. 137

درك یك دیوار آتش ................................................................................. 137

دیوارهای آتش و TCP/IP ....................................................................... 139

دیوارهای آتش از نوع فیلترسازی بسته......................................................... 139

مزیت‌ها و كاستی‌های فیلترسازی بسته ......................................................... 140

دیوار آتش از نوع Application Gateways ..............................................141

دیوار آتش از نوع Circute-Level Gateways ...........................................142

دیوار آتش از نوع Stateful-Packet-inspection-engin ............................. 142

فصل چهاردهم: مدلهای مختلف امنیتی ........................................................144

 مدلهای مختلف امنیتی .............................................................................145

   امنیت سطح ـ كاربر .............................................................................145

   امنیت سطح ـ مشترك ...........................................................................145فصل پانزدهم : پروتكل‌های امنیتی .............................................................146

 پروتكل‌های امنیتی ................................................................................147

Ipsec..................................................................................................147

   L2TP .............................................................................................148

   SSL ................................................................................................149

   Kerberos ........................................................................................150

فصل شانزدهم:مواردی در مورد امنیت شبكه‌ها .............................................151

   امنیت ارتباطات ..................................................................................152

   IPsec .............................................................................................152

   دیوارهای آتش ....................................................................................155

شبكه‌های خصوصی مجازی (VPN)...........................................................156

امنیت نماهای الكترونیكی ..........................................................................157

امنیت وب .............................................................................................158

فصل هفدهم:مبانی امنیت در شبكه‌ها ...........................................................160

 مبانی امنیت شبكه ..................................................................................161

 انواع رایج حملات .................................................................................161

 اقدامات امنیتی خوب ...............................................................................162

 مقاوم‌سازی سیستم‌ها در مقابل حملات .........................................................162

 حفاظت از شبكه‌ در برابر ویروسها ............................................................163

 مفاهیم ویروس ......................................................................................164

 خطاهای نرم‌افزاری ...............................................................................164

   اسبهای تروا .......................................................................................164

   بمبهای نرم‌افزاری (Softwar Bombs) ...................................................164

   بمبهای منطقی (Logic bombs) ............................................................165

   بمبهای ساعتی (Time Bombs) ............................................................165

   تكراركننده‌ها (Replicators) .................................................................165

   كرم‌ها (worms) ................................................................................166

   ویروسها ...........................................................................................166

 جستجوی ویروسها .................................................................................168

 نصب ویروس‌یاب ..................................................................................171

 حذف آلودگی ........................................................................................172

فصل هجدهم: جلوگیری از آلودگی توسط ویروس ...........................................173 

جلوگیری از الودگی توسط ویروس ..............................................................174

جلوگیری از ویروسهای ماكرو ...................................................................175

حذف یك ویروس ماكرو ...........................................................................176


چكیده:

مدیریت و نگهداری شبكه به منابع IT عظیمی نیاز دارد. جهت درك كامل اهمیت مدیریت شبكه باید تعدادی از وظایف اصلی مدیریت را بدانید:


جهت عیب یابی و رفع عیب در شبكه انجام دهید:


چكیده ای در مورد محافظت از داده ها

عوامل بد می‌توانند و اتفاق می‌افتند و در نهایت سرویس‌دهنده شما می‌تواند از كار بیفتد و در حین این فرایند فایل‌های مهم شما را صدمه بزند و بدین ترتیب راه‌اندازی مجدد سستم غیرممكن شود. هر شخصی كه چنین وضعیتی را تجربه كرده باشد می‌تواند ترمیم یك سرویس‌دهنده سِرور(یا هر سرویس‌دهنده دیگری) را به عنوان یك تجربه ناخوشایند برایتان بازگو كند، خصوصاً بسیاری از این تكنیك‌ها می‌توانند برای بسیاری غیر عاقلانه به نظر برسند.

می‌توانید آسیب‌پذیری را با برنامه ریزی از قبل و به كارگیری چندین مرحله ساده مشكلات مربوط به از كارافتادگی، سیستم را كاهش داده و بدین ترتیب شانس از دست دادن داده‌ها را نیز تا حد زیادی از بین ببرید.دیواره های آتش

محصولی سخت افزاری  و یا نرم افزاری می باشد كه شبكه را از دستیابی بدون اجازه كاربران خارجی حفظ می كند. اگر شبكه شما به اینترنت متصل است حتما باید از نوعی از دیواره های آتش برای محافظت شبكه استفاده كنید چون مزاحمان خارجی می توانند براحتی شبكه را دچار اختلال كنند.

فیلتر كردن بسته ها

در این روش ، دیواره آتش بسته های دریافتی را بررسی كرده و بنابر اطلاعات موجود در هردهای پروتكلهایی كه در ایجاد بسته سهیم بوده اند، تصمیم می گیرد كه به آنها اجازه عبور به شبكه دیگر را بدهد یا خیر.


دانلود پایان نامه مدیریت و نگهداری شبکه های کامپیوتری

عنوان : پایان نامه مدیریت و محافظت از شبکه های ... بخش دوم: محافظت از شبکههای کامپیوتری ...

مديريت و محافظت از شبكه هاي كامپيوتري

... و محافظت از شبکه های ... شبکه های کامپیوتری. ... مدیریت و محافظت از شبکه ...

دانلود رایگان پروژه مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری

دانلود رایگان پروژه مدیریت و محافظت از شبکه های ... مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری , ...

دانلود پروژه ی دانشجویی - مدیریت و محافظت از شبکه های ...

مدیریت و محافظت از شبکه های ... از شبکه های کامپیوتری. ... مدیریت و محافظت از شبكه ...

پایان نامه - مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

مدیریت و محافظت از شبکه های ... و محافظت از شبکه های کامپیوتری. ... مدیریت و محافظت از شبکه ...

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری | وبلاگ …

مدیریت و محافظت از شبکه های ... از شبکه های کامپیوتری ... مدیریت و نگهداری شبکه به ...

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری | شبکه

مدیریت و محافظت از شبکه ... مدیریت و محافظت از شبکه های ... از شبکه های کامپیوتری.

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری | وبلاگ …

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری. چکیده: مدیریت و نگهداری شبکه به منابع it عظیمی نیاز دارد.

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر | شبکه

... 190 مدیریت و محافظت از شبکه های ... مدیریت و محافظت از شبکه ... از شبکه های کامپیوتری ...

دانلود انواع پاورپوینت تحقیقی - مدیریت و محافظت از شبکه ...

مدیریت و محافظت از شبکه های ... از شبکه های کامپیوتری. ... مدیریت و محافظت از شبكه ...

دانلود انواع پاورپوینت تحقیقی - مدیریت و محافظت از شبکه ...

مدیریت و محافظت از شبکه های ... از شبکه های کامپیوتری. ... مدیریت و محافظت از شبكه ...

دانلود مقاله و پروژه » پایان نامه مدیریت و محافظت

پایان نامه مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری. ... مدیریت و محافظت ... محافظت از شبکههای ...

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری , مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری , ...

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری :: دانلود …

مدیریت و محافظت از شبکه های ... در این پروژه به چگونگی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری ...

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری. ... محافظت از شبکههای ... شبکه. تکنیک‌های مدیریت و ...

دانلود LanHelper v1.97 - نرم افزار مدیریت بر شبکه های ...

... بر lan و مدیریت شبکه ... مدیریت و محافظت از ... مدیریت شبکه های کامپیوتری,نرم ...

دانلود مقاله کامل مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

مدیریت و محافظت از شبکه های ... مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری مدیریت و محافظت از ...

دانلود پاورپوینت آماده - مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

مدیریت و محافظت از شبکه ... و مقاله اماده برای دانش آموزان و دانشجویان در رشته های ...

پروژه تحقیق مقاله فارسی - دانلود رایگان پایان نامه شبکه ...

استفاده از شبکه های کامپیوتری ... دانلود رایگان پروژه مدیریت و محافظت ازشبکه های ... مدیریت ...

رشته طراحی شبکه های کامپیوتری - دانشگاه علم و

... ها و مدیریت سیستم‌های امن. عناوین برخی از محورهای ... شبکه های کامپیوتری و ...

مدیریت و محافظت از شبكه های كامپیوتر

مدیریت و محافظت از ... عکس برداری کامپیوتری ... پایان نامه آشنایی با تجهیزات حفاظتی شبکه های ...

دانلود کتاب شبکه های کامپیوتری

دانلود کتاب آموزش شبکه های کامپیوتری ... و مدیریت ... از ویژگی‌های جذاب ویندوز ...

پروژه مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر

... مدیریت و محافظت از شبکه های ... ,پروژه مدیریت و محافظت از شبکه های ... کامپیوتری که به ...

دانلود مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر - …

دانلود مدیریت و محافظت از شبکه های ... دوشنبه 3 آبان 1395. مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر

مدیریت و محافظت از شبکه ... محافظت از شبکه های کامپیوتری. ... هزینه شبکه. تکنیک های مدیریت و ...

مدیریت و محافظت از شبکه کامپیوتری

... ,مدیریت و محافظت از شبکه کامپیوتری, ... شبکه کامپیوتری; تعریف شبکه های کامپیوتری و مراحل ...

دانلود مقاله کامل مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

مدیریت و محافظت از شبکه های ... مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری مدیریت و محافظت از ...

مدیریت و محافظت از شبکه کامپیوتری

... ,مدیریت و محافظت از شبکه کامپیوتری ... ,مدیریت و محافظت از شبکه ... و برای شبکه های ...

دانلود پروژه مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

دانلود پروژه مدیریت و محافظت از شبکه های ... محافظت از شبکه های کامپیوتری,دانلود ...

دانلود پایان نامه مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری ...

دانلود پاورپوینت مدیریت ... از شبکه های کامپیوتری. ... و محافظت از شبکه های ...

پایان نامه مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

پایان نامه مدیریت و محافظت از شبکه های ... مدیریت و محافظت از شبکه ... از شبکههای کامپیوتری ...

پروژه مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر

... مدیریت و محافظت از شبکه های ... ,پروژه مدیریت و محافظت از شبکه های ... کامپیوتری که به ...

پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری در 160 صفحه ورد قابل ویرایش

بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های ... بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری ...

پایان نامه مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری

پایان نامه مدیریت و محافظت ازشبکه های ... از طریق کارت رابط شبکه و ... مدیریت شبکه های ...

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری - فروش …

مدیریت و محافظت از شبکه های ... مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری. فهرست ...

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

مدیریت و محافظت از شبکه های ... مدیریت و محافظت از شبکه ... اسلحه برای یک بازی کامپیوتری در ...

مدیریت و محافظت از شبکه کامپیوتری

... مدیریت و محافظت از شبکه های ... محافظت از شبکه کامپیوتری ... مدیریت و محافظت از شبکه ...