تنش سرما در گیاهان - دانلودرشد و عملكرد گیاهان زراعی تابعی از كلیه عوامل محیطی و اثرات متقابل آنها می باشد، این عوامل شامل عوامل آب و هوایی (بارندگی، دما، رطوبت، نور و باد)، رطوبت خاك، مواد غذایی و

 تنش سرما در گیاهان


مقدمه
رشد و عملكرد گیاهان زراعی تابعی از كلیه عوامل محیطی و اثرات متقابل آنها می باشد، این عوامل شامل عوامل آب و هوایی (بارندگی، دما، رطوبت، نور و باد)، رطوبت خاك، مواد غذایی و گازهای می باشند كه بسته به مقدار آنها در محیط، رشد و نمو گیاه را افزایش یا كاهش می دهند. علاوه بر این كلیه عوامل بر هم زنندة تعادل آبی در سلول نظیر انجماد، خشكی و شوری نقش مهمی در توزیع جغرافیایی گیاهان دارند. در موجودات زنده، تنش به معنی انحراف معنی دار از شرایط اتپیم برای زندگی تعریف می شود. از نظر لویت، هر عامل محیطی كه باعث ایجاد صدمه یا خسارت در موجود زنده شود تنش بیولوژیكی نام دارد.
وی معتقد بود در موجودات زنده، تنش در ابتدا ممكن است قابل برگشت (الاستیك) باشد ولی با گذشت زمان طولی نمی كشد كه به صورت دائمی درمی آید. اگر یك تغییر قابل برگشت در مدت زمان كافی در یك گیاه ادامه یابد ممكن است باعث تغییر و اختلال در فرآیندهای فیزیولوژیك و متابولیك و در نتیجه موجب آسیب گیاه و ایجاد تغییرات غیر قابل برگشت شود (پلاستیك). در هر صورت واكنش گیاه بسته به مقدار یا غلظت نامناسب و مدت زمان قرار گرفتن در معرض تنش متفاوت است.
لویت تنش های محیطی را به دو دسته تنش های زیستی و تنش های غیر زیستی تقسیم نمود. تنش های زیستی شامل حملة آفات و بیماری ها به گیاهان و رقابت با علف های هرز می شود. تنش های غیر زیستی مشتمل بر تنش های مربوط به آسیب های مكانیكی، ناهنجاری، اختلالات ناشی از كمی و زیادی حضور تنظیم كننده های رشد در گیاه و كاربرد علف كش ها، مشكلات ناشی از امواج الكترومغناطیسی و تنش های مرتبط با آب، خاك و دما می باشد. اثرات منفی دما بر گیاهان به عنوان مشكلی جدی مطرح است «كه موضوع بحث مورد نظر ما می باشد».


 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل 1: تنش سرما
مقدمه......................................................................................................................... 2
تنش های محیطی و نیاز به افزایش تولیدات گیاهی........................................................... 3
گسترش تنش سرمایی................................................................................................... 4
محدودة دمای بهینه و وقوع تنش سرما............................................................................. 4
طبقه بندی گیاهان بر اساس واكنش آنها به دماهای پایین................................................... 5
اثرات سوء تنش سرما................................................................................................... 6
1- خسارت مستقیم...................................................................................................... 6
2- خسارت غیر مستقیم................................................................................................. 7
اثرات سرما بر فرآیندهای مختلف گیاهی......................................................................... 8
الف) اثرات تنش سرما در سطح سلولی........................................................................... 8
ب) اثر تنش سرما روی فعالیت های فیزیولوژیك گیاه....................................................... 9
ب.آ) اختلال در فتوسنتز.............................................................................................. 10
ب.2) اختلال در تنفس............................................................................................... 10
ب.3) خسارت های بیوشیمیایی.................................................................................... 11
ب.3-1) اختلال در فعالیت آنزیم ها............................................................................. 11
ب-3-2) اختلال در سنتز ATP ................................................................................. 12
ب-3-3) خسارت های بیوشیمیایی ناشی از تشكیل سموم در فرآیندهای فیزولوژیك گیاه .. 12
ب-3-4) خسارت های ناشی از شكسته شدن پروتئین ها................................................. 13
ج) تنش سرما و فرآیندهای مختلف رشد....................................................................... 13
ج-1) جوانه زنی ....................................................................................................... 13
ج-2) اثر بر فرآیندهای مرحلة رویشی گیاه..................................................................... 15
ج-3) اثر بر فرآیندهای مرحلة زایشی گیاه...................................................................... 16
ج-4) عملكرد و تنش سرما.......................................................................................... 17
فصل2: فیزیولوژی مقاومت به تنش سرما
مقاومت در سطح سلول و فرآیندهای فیزیولوژیك آن..................................................... 20
 سازوكار مقاومت گیاهان مختلف به سرما در مراحل مختلف رشد ................................... 21


فصل 3: تنش یخ زدگی
مقدمه....................................................................................................................... 24
پدیده یخ زدن............................................................................................................ 25
منابع تشكیل هسته های یخ........................................................................................... 26
یخ زدگی برون سلولی................................................................................................ 27
یخ زدگی درون سلولی .............................................................................................. 28
اثرات یخ زدگی بر بافت های گیاهی............................................................................ 29
الف- آب كشیدگی یا خشكیدگی............................................................................... 31
ب- خفگی ناشی از یخ.............................................................................................. 32
ج- یخ زدگی خاك.................................................................................................. 32
د- تخریب فیزیكی..................................................................................................... 33
ه- توسعه بیماری ها.................................................................................................... 34
و- كمبود مواد غذایی................................................................................................. 35
عوامل مؤثر در آسیب های ناشی از یخ زدگی................................................................ 35
فصل 4: مقاومت به یخ زدگی
مقدمه ...................................................................................................................... 37
مواد درون سلولی و فرآیند یخ زدگی سلول................................................................... 37
عوامل مؤثر در مقاومت به یخ زدگی گیاهان................................................................... 39
سازوكارهای مقاومت به یخ زدگی .............................................................................. 40
سازوكار اجتناب از تنش............................................................................................. 41
فصل 5: بهنژادی گیاهان برای مقاومت به سرما
اساس ژنتیكی تحمل به سرما........................................................................................ 45
تنوع قابل توارث ....................................................................................................... 47
روش های اصلاحی ................................................................................................... 51
فصل 6: اصلاح برای تحمل به یخ زدگی
اصلاح برای مقاومت به یخ زدگی از طریق غربال كردن در خارج از محدوده ی فنوتیپ های مشاهده شده در داخل ژنوم های موجود در گیاهان زراعی........... 56
فصل7: روش های نو در اصلاح برای مقاومت به دماهای پایین
 چشم انداز ایجاد گیاهان مقاوم به تنش سرما و یخ زدگی با استفاده از روش های نو.......... 58
كشت آزمایشگاهی و كاربرد آن در انتخاب مقاوم به سرما .............................................. 59
القاء موتاسیون........................................................................................................... 61
استفاده از ژن های مسؤول پاسخ به سرما برای اصلاح گیاهان متحمل به یخ زدگی ............. 62
مهندسی تحمل به یخ زدگی به كمك روش های DNA نوتركیب.................................. 63
چشم اندازهای آینده.................................................................................................. 65
فصل 8: مقابله با سرما و یخ زدگی گیاهان
مقدمه....................................................................................................................... 69
الف- روش های كوتاه مدت....................................................................................... 70
الف-1) روش های افزایش گرما................................................................................... 71
الف-1-1) بخاری ها.................................................................................................. 71
الف-1-2) روش غرقاب كردن خاك........................................................................... 71
الف-1-3) آبیاری بارانی............................................................................................. 72
الف-1-4) انواع سیستم های آب فشان.......................................................................... 73
الف-1-5) ماشین های مولد باد.................................................................................... 74
الف-1-6) دستگاه های مولد مه................................................................................... 75
الف-1-7) بال گردها................................................................................................. 76
روش های بلند مدت (غیر فعال) حفاظت گیاهان در برابر تنش سرما و یخ زدگی................. 76
انتخاب مكان مناسب.................................................................................................. 76
انتخاب محصول......................................................................................................... 78
میزان رطوبت خاك.................................................................................................... 78
پوشش زمین.............................................................................................................. 78
انتخاب خاك مناسب................................................................................................. 79
شاخص های بقای مزرعه ای پاییزه بر اساس برآورد انجام شده از ارقام و نژادهای تطابق یافته به حداقل دما برای بقاء.................81
برخی از وسایل: سنجش صدمه دماهای پایین در گیاهان..................................................82Slide 1

به نام خداوند جان و خرد تنش سرما و یخ بندان فراسرد شدن Super cooling آب در غياب هسته هاي تشكيل يخ در ...

تنش سرما در گیاهان - shopfile.fileyar.ir

تنش سرما در گیاهان دسته: جغرافیا بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 232 کیلوبایت تعداد صفحات ...

دانلود پاورپوینت تنش سرما و یخ زدگی محصولات …

بخش دوم که در بیش از ۴۰ صفحه می باشد شامل تصویر ناشی از خسارت تنش سرما بر گیاهان ... در سرما.

دانشجو Bia2univ - تنش سرما درگیاهان

3-تنش سرما در سطح سلولی: ... خطر تخریب کلروفیل در اثر اکسیداسیون نوری در گیاهان حساس وجود دارد.

سرما در گیاهان - مهندسی کشاورزی (keshavarzi.net)

تنش یا استرس (stress)در تعریف عام عبارت است از هر نیرویی که به جسمی وارد شود که بر اثر این نیرو ...

مقاله تاثیر تنش سرما زدگی بر شاخص های فیزیولوژیک گیاهان ...

مقاله تاثیر تنش سرما زدگی بر شاخص های فیزیولوژیک گیاهان زراعی و مکانیسم سازگاری با آن, در ...

گروه کشاورزی ایران سبز فردا - دانلود پاورپوینت …

گروه کشاورزی ایران سبز فردا - دانلود پاورپوینت بسیار زیبا با موضوع تنش سرما و یخ زدگی - مرجع ...

دانلود مقاله بررسی مقاومت گیاهان به سرما ( تنش سرما

برخي از خسارت هاي ناشي از تنش سرما در ... تحقیق در مورد بررسی مقاومت گیاهان به سرما ( تنش ...

مقاله مقاومت گیاهان به سرما - je-ir.com

مقاله مقاومت گیاهان به سرما, مقاومت گیاهان به سرما- تنش دمای پایینیکی از مهمترین عوامل ...

: فیزیولوژی تنش در گیاهان

فیزیولوژی تنش در گیاهان علوم ... اگر گیاهان آهسته و به تدریج در معرض سرما قرار گیرند، خسارت ...

: فیزیولوژی تنش در گیاهان

فیزیولوژی تنش در گیاهان علوم ... اگر گیاهان آهسته و به تدریج در معرض سرما قرار گیرند، خسارت ...

دانلود پاورپوینت بررسی تنش های زیستی و محیطی بر گیاهان ...

سنسورهای تنش در مدل ... کشاورزی اثر برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تحمل به سرما در گیاهان;

تنش سرما در گیاهان - maghalenab.rozblog.com

تنش سرما در گیاهان دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 9 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 232 کیلوبایت تعداد ...

مهندسی کشاورزی - زراعت - تنش های محیطی گیاهان

... تنش های محیطی گیاهان ... حساس ولی به سرما متحمل هستند، در دمای اندکی زیر ... تنش در مدل ...

تنش سرما در گیاهان 2

تنش سرما در گیاهان دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 9 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 232 کیلوبایت تعداد ...

تنش سرما در گیاهان - pdf1.filenab.com

تنش سرما در گیاهان دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 72 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 232 کیلوبایت

اثر تنش سرما بر صفات تشریحی و مورفولوژی در دو …

اثر تنش سرما بر صفات تشریحی و مورفولوژی در دو رقم مقاوم و حساس برنج در مرحله جوانه¬زنی

سرما زدگی و راه های مبارزه با آن در کشاورزی - …

در گیاهان تنش یا استرس برابر است با ... 1- مقاومت گیاهان را در برابر سرما و یخ زدگی تا حد قابل ...

هیپوترمی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این نوع سرما در هوایی کاملاً آرام، بدون ... عواملی که باعث حساس شدن گیاهان به سرما ... تنش سرما;

کشاورزی - واکنش گیاهان به تنش شوری

واکنش گیاهان به تنش ... و کلر در تنش شوری در گیاهان کمتر مورد ... تنش، انواع تنش، تنش سرما ...

بهنژادی گیاهی - soltaniazad.blogfa.com

فیزیولوژی مقاومت به تنش سرما در مقالات ... شکل مقاومت به سرما در گیاهان تحمل می باشد ...

سرمازدگی در گیاهان - جهان سبز

تنش سرما ممکن است در شبهای صاف اوایل بهار ... اثر تنش سرما روی گیاهان حساس به سرما ...

تنش سرما در گیاهان - فایل ناب

تنش سرما در گیاهان. مقدمه. رشد و عملکرد گیاهان زراعی تابعی از کلیه عوامل محیطی و اثرات ...

مقاله بررسی تنش های زیستی و محیطی بر گیاهان

گیاهان گرمسیری حساس به سرما، حتی در دمای ... تحقیق بررسی تنش های زیستی و محیطی بر گیاهان, تنش, ...

کشاورزی - واکنش گیاهان به تنش شوری

واکنش گیاهان به تنش ... و کلر در تنش شوری در گیاهان کمتر مورد ... تنش، انواع تنش، تنش سرما ...

بهنژادی گیاهی - soltaniazad.blogfa.com

فیزیولوژی مقاومت به تنش سرما در مقالات ... شکل مقاومت به سرما در گیاهان تحمل می باشد ...

سرمازدگی در گیاهان - جهان سبز

تنش سرما ممکن است در شبهای صاف اوایل بهار ... اثر تنش سرما روی گیاهان حساس به سرما ...

تنش سرما در گیاهان - فایل ناب

تنش سرما در گیاهان. مقدمه. رشد و عملکرد گیاهان زراعی تابعی از کلیه عوامل محیطی و اثرات ...

مقاله بررسی تنش های زیستی و محیطی بر گیاهان

گیاهان گرمسیری حساس به سرما، حتی در دمای ... تحقیق بررسی تنش های زیستی و محیطی بر گیاهان, تنش, ...

Slide 1

... برای گیاهان c4 مناطق گرم 60-50 ... كند مقاومت به سرما ناميده می‌شود ... مهمي در تنش ...

تنش سرما در گیاهان | وبلاگ 24.اطلاعات

تنش سرما در گیاهان. مقدمه. رشد و عملکرد گیاهان زراعی تابعی از کلیه عوامل محیطی و اثرات ...

مقاله تنش سرما در گیاهان

تنش سرما در گیاهان دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 11 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 232 کیلوبایت

تنش سرما در گیاهان 2 - maghaleshop.rozblog.com

تنش سرما در گیاهان دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 9 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 232 کیلوبایت تعداد ...

مقاله تنش شوری گیاهان - fiload.ir

مقاله تنش شوری گیاهان . ... تنش در محلول خاک ایجاد شده توسط غلظت نمک بالا 2 برابر شده است.

مقاله تنش سرما در گیاهان (با جداول و محاسبات )

مقاله تنش سرما در گیاهان در91 صفحه قابل دانلود میباشد مقاله تنش سرما در گیاهان (با جداول و ...

راههای افزایش مقاومت گیاهان به سرما و یخ زدگی - …

سهم عامل تنش سرما و یخبندان نسبت به سایر ... مقاومت‌ به‌تنشسرما در این‌ گیاهان ...

دانشجو Bia2univ - بررسی تنش های زیستی ومحیطی بر گیاهان

گیاهانی که به یخبندان حساس ولی به سرما متحمل هستند، در ... ولی در گیاهان ... سنسورهای تنش در ...

همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان دومین-رایتمن

دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان ( خشکی ، شوری ، سرما ، گرما ، سمیت عناصر ) ، در تاریخ ...