آموزش اتوکد-جلسه دوم - دانلودآموزش اتوکدجلسه دومترسیمى) را اجرا كند ) D raw 1 دستورهاى موجود در منوىو ابزارهاى موجود در نوار وضعیت به خوبى S elect 2 از ابزار كمك ترسیمى ماننداستفاده كند 3 دستورهاى ویرایشى را مورد استفاده قرار دهد4 با استفاده از دستورهاى ترسیمى و ویرایشى نقشه هاى ساختمانى را ترسیم نماید