مقاله بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM - دانلودمقاله بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

بدون شك یكی از مهمترین دغدغه های مدیران آزمایشگاه ها، اجراء استاندارد كلیه فرایندهای آزمایش می‎باشد و بسیاری در جهت تحقق اهداف مزبور منابع زیادی در اختیار قرار می دهند. ولی متأسفانه در بررسی نهایی نتایج استاندارد سازی مطلوب نبوده و بسیاری از آزمایشگاه ها در اجراء مدیریت جامع كیفیت موفق نگردیده اند.

در این مقاله به بهینه سازی در مدیریت آزمایشگاه و بررسی علل عدم تحقق TQM اشاره می‎شود.


روش اجراء:

آزمایشگاه به عنوان یك مركز خدمات تخصصی نیازمند مدیریت صحیح در كلیه فرآیندهای جاری می‎باشد و زمانیكه فرد به اهمیت نتایج آزمایش در روند تشخیص و درمان بیمار آگاه می باشد، به ارزشمندی مدیریت بهینه در آزمایشگاه واقف می گردد.

در بررسی جامع به مدت 3 سال (1381 الی 1383) در آزمایشگاه بیمارستان آیت الله كاشانی تهران مدیریت جامع كیفیت اجراء و نتایج قابل قبولی كسب گردید.

با اجراء برنامه TQM در سال 1381 نتایج موردنظر محقق نگردید. در بررسی به عمل آمده علت آن عدم بسترسازی مناسب جهت تحقق اهداف برنامه مشخص گردید.

برنامه‌ریزی مدیریت جهت استانداردسازی در آزمایشگاه زمانی محقق می گردد كه بسترسازی مناسب جهت اجراء برنامه های TQM وجود داشته باشد و در حقیقت عدم موفقیت برنامه های فوق، عدم توجه به موارد مذكور می‎باشد. در بسترسازی مناسب مدیریت كیفیت نكاتی حائز اهمیت می‎باشد كه مدیران كمتر به آن توجه نموده و این نكات ارزشمند از نگاه مدیران دور مانده است.

در برنامه‌ریزی انجام شده كلیه مواردی كه باعث اختلال و جلوگیری اجراء برنامه TQM می گردد، مورد مطالعه قرار گرفته، راهكارهای اجرایی آن جهت برطرف نمودن مشكلات موجود تدوین شده، كلیه موارد اجراء گردیده است و یك سیستم نظارتی كنترل كامل بر اجراء آن را بر عهده دارد. با رفع موانع موجود بستر مناسبی جهت برنامه TQM  ایجاد شده است.

نكات ارزشمند در بسترسازی مدیریت جامع كیفیت به شرح ذیل بیان می گردد.

1-   آموزش (Education) :

آموزش به عنوان یكی از اركان اصلی سیستم تأثیر مستقیم در كیفیت خدمات ارائه شده دارد. مراكز درمانی كه آموزش را به عنوان یكی از برنامه های عملیاتی خود در نظر گرفته و اجراء می نمایند فعالیت با دقت و صحت بالاتری ارائه می دهند.

در عبارت دیگر:

«آموزش    كار»

آموزش به عنوان یكی از اركان فعالیت آزمایشگاه محسوب شده و یك فعالیت جانبی و سلیقه ای نمی باشد. آموزش در آزمایشگاه را می‎توان به آموزش مداوم، مقطعی و سایر گروه های پزشكی تقسیم بندی نمود.

الف- آموزش مداوم: در این نوع آموزش برنامه روزانه، هفتگی، ماهانه، سالیانه و به طور اتفاقی Random در صورت نیاز وجود دارد. با این برنامه پرسنل با آموزش عجین شده و آموزش را جزئی از برنامه كاری خود محسوب می نمایند. زمینه های مختلف و جنبه های گوناگون را می‎توان در برنامه آموزش مداوم گنجانید كه مهمترین آنها به شرح ذیل می‎باشد.

U       مرور اصول اولیه آزمایشگاه (Review)

U       مرور مطالب عملی در آزمایشگاه  (Practical)

U       كارگاه‌های استانداردسازی (Standard workshop)

U       معرفی آزمایشات جدید (new test)

U       بحث (Standard Operation Procedure) SOP

ب- آموزش مقطعی: در آموزش مزبور برنامه ها با سطوح بالاتر و به طور مقطعی جهت پرسنل برگزار می گردد كه مهمترین موارد آن به شرح ذیل می‎باشد.

U       بهره وری از دانش و تجربه اساتید جهت آمادگی مباحث تئوری و عملی پرسنل

U       حضور در كنگره ها و بازآموزی های سراسری و تخصصی و كارگاه های عملی

ج- آموزش سایر گروه های پزشكی:

با توجه به اینكه گروه های پزشكی اعضاء كاملاً مرتبط بر هم بوده و فعالیت گروهی تیم های مزبور باعث روند تشخیصی و درمانی بیماران می گردد لذا آموزش پرسنل آزمایشگاه همراه با آموزش سایر پرسنل مرتبط به آزمایشگاه ضروری می‎باشد تا اثربخشی لازم در استانداردسازی وجود داشته باشد. مهمترین گروه های پزشكی به شرح ذیل می باشند.

U       گروه پزشكان: دوره های بازآموزی، سیستم نوشتاری

ارزشمندی آموزش مزبور در نحوه درخواست مناسب آزمایش و تفسیر نتایج آن می‎باشد.

U       گروه پرستاری: دوره های بازآموزی، سیستم نوشتاری.

پرستاران به عنوان مهمترین رابط بیماران بستری با آزمایشگاه نقش بسیار مهمی در آماده سازی بیمار قبل از آزمایش، نمونه گیری و ارسال صحیح نمونه به آزمایشگاه دارند.

3- تجهیزات (instrument) :

گروه ارزشمند در جهت اجراء، تسریع و افزایش كیفیت آزمایشگاه می‎باشد و برنامه‌ریزی اصولی در زمینه تجهیزات، روند فعالیت صحیح سیستم را تضمین می نمایند.

هدف استانداردسازی روند كاربری، سرویس و نگهداری تجهیزات با حداكثر بهره وری و حداقل اتلاف انرژی (هزینه، زمان و نیروی انسانی جهت تعمیر و سرویس و جبران عدم استفاده از دستگاه در زمان سرویس) می‎باشد.

مهمترین اقدامات اجرایی جهت تجهیزات به شرح ذیل می‎باشد:

    آموزش كامل كاربران در راه اندازی و اپراتوری دستگاه
    تدوین شناسنامه دستگاه و ثبت كلیه مشخصات آن.
    تدوین برنامه مدون نگهداری و سرویس كاربران و نصب در كنار دستگاه

4.  طراحی دفاتر مخصوص تجهیزات آزمایشگاه، كه در آن روزانه كلیه مشكلات، آلارم ها، اقدامات انجام شده در رفع معایب، سرویس، كالیبراسیون، جنرال سرویس، تعمیر و تعویض قطعات و در مجموع تمام مواردی كه در طول روز مربوط به دستگاه می‎باشد، ثبت می گردد.

    تعهد شركت های مربوط مبنی بر سرویس و تأمین قطعات با كیفیت و زمان قابل قبول.

4- انبار ware house :

یكی از ضروری ترین موارد در آزمایشگاه ایجاد مجموعه خرید، توزیع و مصرف بهینه و استاندارد می‎باشد. كه باعث كاهش چشمگیر اتلاف انرژی می گردد و مدیران توانمند با برنامه‌ریزی مستند در انبار به راحتی سیستم مزبور را كنترل می نمایند.

در اجراء برنامه مستند انبار موارد ذیل قابل اهمیت می‎باشد.

U        ایجاد دستورالعمل انبار و پروسه مربوط

U        توجیه كلیه پرسنل و ملزم نمودن به اجرا كامل آن

U        ایجاد تفویض اختیار به مسئول خرید، مسئول انبار با نظارت مسئول فنی و سوپروایزر آزمایشگاه

U   مستندسازی كلیه درخواست های خرید، ورود اجناس به انبار، درخواست تحویل اجناس توسط مسئولین بخش و خروج جنس از انبار، آمار كلیه موارد مصرفی خریداری و تحویل به بخش و مقایسه با پذیرش آزمایشگاه.


5- كارورزی (Hospital Training) :

ارزشمندی كارورز و كارآموز در سیستم های درمانی به جهت تبدیل محیط كار به محیط آموزشی می‎باشد. هدایتمندی صحیح كارورز ارزش یادگیری برای وی و ارزش مرور مباحث علمی و عملی برای پرسنل دارد. در اجراء برنامه مزبور موارد زیر قابل توجه می‎باشد.

الف- دستورالعمل اجرایی كارآموزی آزمایشگاه (پروتكل كارآموزی)

ب- توجیه كارآموزان زمان ورود به آزمایشگاه از لحاظ اجراء پروتكل كارآموزی و حضور و غیاب و رعایت مسائل اخلاقی

ج- اجراء عملیات كارورزی و ارتقاء سطح علمی و عملی

د- آزمون های استاندارد.

6- ارتباط با پزشكان (Relation of Physician) :

هدف ارتقاء سطح همكاری پزشك و آزمایشگاه در جهت افزایش كیفیت خدمات رسانی آزمایشگاهی می‎باشد. موارد قابل اجرا به شرح ذیل می‎باشد:

U        نظرسنجی از كلیه پزشكان مبنی بر عملكرد خدمات رسانی آزمایشگاه.

U       حضور پزشكان در كمیته های مرتبط با آزمایشگاه و كسب نظرات پزشكان

-         برنامه های آموزشی پزشكان توسط مدیران آزمایشگاه


7- ارتباط با سیستم پرستاری (Relation of nursing system) :

هدف ارتقاء سطح همكاری و ارتباط آزمایشگاه و سیستم پرستاری با هدف افزایش صحت و دقت عملكرد آزمایشگاه می‎باشد. در اجراء سیستم مزبور موارد ذیل قابل اهمیت می‎باشد.

-    هماهنگی لازم و ایجاد دستورالعمل و بخشنامه مورد توافق طرفین در تمام مواردی كه فصل مشترك بین دو مجموعه وجود دارد مانند نمونه گیری بخش. نمونه گیری اورژانس، نمونه گیری اطفال، فصد خون، تحویل درخواست آزمایش، ارائه جوابهای آزمایش به بخش

-         برگزاری جلسات مداوم و بیان نظرات مسئولین پرستاری و آزمایشگاه و بررسی مشكلات موجود.

-         اجرای برنامه های آموزش سیستم پرستاری و كسب اطلاعات كامل پرسنل مزبور.

8- ارتباط با بیمار  (Relation of Patient) :

هدف تبیین نقش بیماران در عملكرد آزمایشگاه و تلاش در جهت تكریم بیماران و افزایش خدمات رسانی به بیماران می‎باشد. مهمترین موارد در ارتقاء گزینه فوق بدین شرح می‎باشد:

U       توجیه بیماران در مواردی كه بیمار در دقت و صحت آزمایشگاه نقش موثری دارد.

الف- انتشار و توزیع بولتن های اطلاع رسانی مبنی بر نقش بیماران در خطاهای قبل از آزمایش (Preanalysis Error)

ب- انتشار توزیع برگه های اطلاع رسانی آزمایشات خاص مانند نحوه صحیح جمع‌آوری ادرار 24 ساعته یا نحوه صحیح آزمایش GTT.

U       تكریم بیماران و افزایش خدمات رسانی جهت افزایش رضایتمندی مشتری.

الف- ساعات پذیرش و جوابدهی ایده آل برای بیماران.

ب- اولویت پذیرش بیماران بالاتر از 70 سال و كمتر از 1 سال.

ج- ایجاد خدمات تصویری جهت رفاه بیماران/ ایجاد صندوق انتقادات و پیشنهادات بیماران.