ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی هتل - دانلودﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻫﺘﻞ ﻫﺎیﻣﺪرن اﻣﺮوزهﻫﺘﻞ ﻫﺎﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮانﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ روﻧﺪاﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻨﻮع ﺧﺪﻣﺎت در ﯾﮏ ﻫﺘﻞﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮددﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه را از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﻖ ﻫﺎی دور دﺳﺖ ﺗﺮی ﺑﺮد ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻫﺘﻠﯽﻣﺪرن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ دﯾﺪﮔﺎه