آﻳﻴﻨﻪ ادراك ﺑﺎزﺗﺎب ﻓﻌﺎل ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﻧﻘﺎﺷﻲ اﻳﺮاﻧﻲ - دانلودﺗﺎﻛﻨﻮن از ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در ﻫﻨﺮ و ﺑﻪ اﺳﺖ وﻳﮋه ﻫﻨﺮﻫﺎی دﻳﺪاری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ درﺑﺎره ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﺨﺘﺼﺎت آن، ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﻧﺰد اﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ، ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورد، ﻛﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎزﺗﺎب آن در ﻧﻘﺎﺷﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻋﻢ آن، ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣ