مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم - دانلودمقاله بررسی بهره و حسابداری تورم در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب


عنوان                                                                                            صفحه


پیشگفتار....................................................................................................................................... 1

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی وبازده های نگه دارنده .......................................................... 3

وام های ارتباطی شاخص ....................................................................................................................... 5

بهره صوری تحت تاثیر تورم بالا ........................................................................................................... 8

پرداخت خسارت به بستانكار به وسیله واگذاری سرمایه ............................................................... 13

بهره واقعی و دوره بهره ........................................................................................................................... 16

ابزارهای مالی بكار برده شده در پول خارجی ( ارز) ....................................................................... 18

نتیجه گیری ............................................................................................................................................... 21

مرجع............................................................................................................................................................. 22
بهره و حسابداری تورم:

پیشگفتار:

این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید كه درست باشد.

جهت درك مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم كتاب در سال SNA1993 مراجعه كنیم كه پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراكی است كه ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در كنفرانس فعلی یك فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B  و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درك شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مكانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه كردن كار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.

در این مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضمیمه B و حسابداری تورم یك نوع توافق را با هم نشان نمی دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولانی JARIW  را آمده است. بعضی از آنها مفهوم خاصی دارند و كمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. این مقالات از چندین نوع مورد از سوی حسابداران ملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتی را كه مورد توافق نمی باشند درك كنند و اصول كلی را به شرح زیر دنبال كنند این نوع اصول در متن فعلی مهم هستند زیرا كشورهایی كه توام زیاد داشته اند به خوبی می توانند با روش های درست حسابداری آشنا شوند. تورم در چندین نقطه دنیا گزارش شده است.

موضوع حسابداری تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتی در گذشته توسط كنتورها صورت گرفته اند كه می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنكه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است كه SNA1993 اكنون یك چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات  با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و  قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است كه بازده ظاهری سه درسی سنجش شود.

در مورد عدم توافق بین ضمیمه B و حسابداری توام می توان گفت بازده نگه دارنده ظاهری با توجه به دارایی مالی ارزیابی می شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهمیت تغییرات در حسابداری دارایی دراین مقاله می توان گفت نقش SNA یك نقطه آغاز مفید است.دیگر تغییرات در حسابداری دارایی و بازده های نگه دارنده :

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی در واقع ثبت تغییرات در ارزش دارایی بین افتتاح و خاتمه تراز نامه هستند. آنها به مطالعات ثبت شده در حسابداری مالی و سرمایه نسبت داده می شوند. این حساب به دو حساب جداگانه تقسیم خواهد شد كه عبارتند از تغییرات در حجم دارایی كه ثبت تغییرات ارزش است ودیگری حساب ارزیابی است كه ثبت تغییرات ارزش به علت تغییر در قیمت دارایی است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر در قیمت هستند. این خودبازده ظاهری نگه دارند را گزارش می كند حسابداری ارزیابی ثبت این بازده ها است.

همان طور كه مشخص است این یك قانون اصولی از SNA است كه در هر لحظه از زمان می تواند دربازار ارزیابی می شود. قیمت بازار نیز برآورد خواهد شد. اگر دارایی ها به این روش ارزیابی شوند یك حسابداری اصولی صورت خواهد گرفت. به این ترتیب اختلاف بین ارزش های دارایی قیمت شده در زمان شروع و خاتمه تراز نامه مشخص خواهد شد. بازده های ظاهری می توانند به بازده واقعی و خنثی تجزیه شوند این ویژگی در چندین بخش در SNA1993 بررسی شده است مانند پاراگراف های 19-10-15-10 و82-12 و86-12 وضعیت فصل 7 گر اثبات درست را نشان می دهد.

اختلاف اصلی بین حسابداری تورم و ضمیمه B آن است كه ضمیمه B ثبت بازده های ظاهری با توجه به دارایی مالی است مانند سپرده ها ودام ها ولی حسابداری تورم چنین ویژگی را ندارد. وقتی بازه نگه دارنده ظاهری یك دارایی معادل مقدار دارایی ضرب در تغییر قیمت باشد می توان دید كه قیمت ها برای دارایی مورد نظر به خوبی مشخص خواهند شد. اگر چه این روند جزئی است ولی دیده نشده است.

به طور كل قیمت هر نوع كالا یا دارایی عبارتست از تعداد واحدهای ارز ملی كه مورد تبادل هستند. اصولاً چیزی دیگری می تواند در این جا توصیف شود ولی حسابداری ملی قیمت پولی تعیین شده در ارز ملی را استفاده می كند. قیمت یك واحد ارز ملی به صورت واحد گزارش شده است و نمی تواند تغییر كند. یك سپرده یا وام 100 دلار دارای 100 واحد ارز است و هر یك با قیمت واحد گزارش شوند. یك سپرده یا وام 200 پسوند دو برابر 100 پوند است و این دو برابر قیمت نباشد. وقتی قیمت واحد از همیشه یك باشد قیمت این واحد 100 واحد ارز نمی تواند تغییر كند زیرا بازده نگه دارنده ظاهری برای سپرده گذاران و قرض دهندگان باید مضر باشد این روند در بندهای 68-12 و78-12 از SNA1993 توصیف شده است.

جهت جلوگیری از سوء تفاهم ممكن است بهتر است خاطر نشان شود كه قیمت واحد ارز خارجی از نظر واحد ارز ملی ثابت نیست زیرا با تغییر نرخ تبادل تغییر خواهد كرد. امروزه قیمت یك واحد از ارز ملی كه در m سال دریافت می شود می تواند تغییر كند زیرا قیمت جلو رو یك قیمت تخمینی واحد ارز در n سال است و بنابراین به هم نرخ نهره تغییر خواهد كرد بازده نگه دارنده ظاهری در مورد سپرده های مشخص شده از ارز خارجی و یا مجموع پول گزارش شده است كه به علت پرداخت در تاریخ ثابت در آینده می باشد.پرداخت خسارت به بستانكار به وسیله واگذاری سرمایه

مقاله IARIW عنوان می كند كه پرداختی كه در دادن خسارت برای زیان سرمایه واقعی اخیر به بستانكار پرداخت می شود و اگذار نمی باشد كه در آن مقاله تعریف واگذاری از نقطه سیستم حسابهای دولتی نقل می شود بدین معنی كه : واگذاری به معامله ای( كاری) گفته می شود كه در آن واحد سازمانی، كالا، خدمات یا دارایی را برای واحدی دیگری تامین می كند بدون آنكه از هر واحد دومی چیزی همانند آن در فرم كالا ، دارایی یا خدمات دریافت كند (پاراگراف  131/10)

سپس مقاله IARIW بیان می كند كه همتای تعریف شده ای از افزایش ارزش دارایی ( به قول حسابداری تورم، سود واقعی) برای بدهكار وجود دارد.

بدهكار مبلغی را به بستانكار پرداخت می كند، از آن طرف روشن است كه هیچ كالا، خدمات یا دارایی بجای آن از طرف بستانكار دریافت نمی شود.

افزایش ارزش دارایی حالتی از كالا یا دارایی كه مالكیت آن در معامله از یك واحد به واحد دیگر منتقل می شود. یا حالتی از خدمات كه یك واحد برای واحد دیگر بتواند تأمین كند نمی باشد.

افزایش ارزش دارایی همانندی ندارد همان طور كه قبلاً بیان شد یكی از مهمترین دستاوردهای سیستم حساب های مالی 1993 موكد آن بود كه تغییرات مشخص در ارزش دارایی ها مربوط به معاملات نمی باشد و باید در متغیرات دیگر در حساب های دارایی ثبت شود. مهمترین قسمتی كه در تمرین افزایش ارزش های صوری وجود دارد این است كه نباید تصور شود كه افزایش ارزش دارایی می تواند بخشی از معامله باشد. بحثی كه در آن عنوان می كند مبلغ پرداختی به بستانكار نمی تواند واگذاری باشد چرا كه قرینه ای به صورت افزایش ارزش سرمایه گذاری وجود دارد كاملاً ساختگی و جعلی می باشد.

البته هر واگذاری دلیل و علتی دارد، واگذاری ها بی جهت و متغیر نمی باشند. در وضعیت حاضر دلیلی كه بدهكار مبلغی را به بستانكار می پردازد به خاطر پرداخت خسارت به بستاناكر برای زیان سرمایه واقعی به خاطر عملی كه از بدهكار سر زده نمی باشد. بلكه به خاطر نرخ تورم بوده كه هیچ یك از طرفین كنترلی بر آن نداشته با این وجود بستانكار احتمالاً‌ انتظار مقداری تورم را در زمانی كه نرخ بهره وام تعیین می شده را داشته است.

در كل واگذاری در سیستم حسابهای دولتی معمولا شامل : پرداخت های خسارت به واحدهایی كه نوعی زیان را متحمل شده اند یا پرداخت مبلغ های خیریه به واحدهایی بانیازهای خاص می باشد.

پرداخت های خسارت بیمه به عنوان انتقال سرمایه جاری در نظر گرفته می شود چون از نقطه نظر دریافت ریسك، حق بیمه های شبكه ای و پرداخت های خسارات باید به عنوان كارهای جاری در نظر گرفته شود.

اما از نظر نقطه نظر سیاست حسابهای اقتصاد كلان نمی تواند به دو روش متفاوت طبقه بندی شود.

پارگراف 141/10 از سیستم حسابهای دولتی به طرز خاص بیان می كند پرداخت های خسارت برای ضرر یا زیان كه به وسیله سیاست های بیمه تحت پوشش قرار نگرفته باید تحت عنوان دیگر انتقال های سرمایه طبقه بندی شود (D99)

زمانی كه در حساب های درآمد سیستم حساب های دولتی بهره واقعی ثبت شده تا بهره صوری بهتر است طبقه جداگانه جدیدی از انتقال سرمایه تحت سرفصل عمومی انتقال های سرمایه ایجاد كرد. (D9)

همان طور كه قبلا ذكر شد پرداخت خسارت زیان سرمایه واقعی با مفهوم انتقال سرمایه در سیستم حساب های دولتی به طور كامل هماهنگ است چرا كه انتظار می رود مبلغ پرداختی ، برای بدست آوردن دارایی به منظور تامین ارزش سرمایه خالص و واقعی بستانكار به كار رود و نه به عنوان موجودی برای پرداخت خسارت ( پاراگراف 132/10 دیده شود)

در حالتی كه وام های مرتبط شاخص وجود دارد، انتقال به طور خودكار در وام ، سرمایه گذاری مجدد می باشد.
مقاله حسابداری - تورم، حسابداری تورمی و موانع اجرای …

مقاله حسابداری - تورم، حسابداری تورمی و موانع اجرای آن در ایران - بانک مقالات حسابداری

مجموعه مقالات و تستهای حسابداری - مقاله در مورد …

سلام به وبلاگ آموزش تست و مقاله حسابداری خوش آمدید با عضویت در این وبلاگ می تونی از آخرین ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود پایان ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری|ترجمه فارسی|مقاله ...

دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه مقاله isi ترجمه شده حسابداری و مقالات انگلیسی مدیریت ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

کاشت درختان و بوته ها راه بسیار مناسبی برای کسب درآمد است . همه افراد و نهادهای علاقمند (دولت ...

مقاله های برتر مدیریت|1 - FM

عنوان مقاله: به کارگیری روش هزینه یابی برمبنای فعالیت (abc) برای محاسبه هزینه تمام شده در ...

حسابداری

حسابداری - درباره تقسیم سود شرکت‌ها - برای دیدن مطالب به موضوعات مطالب مراجعه فرمائید.

تم و قالب پاورپوینت : ppt – بانک پاورپوینت ایران

این قالب پاورپوینت از گروه تم های خلاصه مقاله ( abstract ) می باشد . جهت دانلود تم پاورپوینت آماده ...

مقاله مدیریت، برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌

مقاله مدیریت، برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌ | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله ...

::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان

نشریه اینتر نتی مقاله ... salmanfijan می نویسد " بسیاری از ما در زندگی روزمره و هم کلام شدن با ...

::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان

نشریه اینتر نتی مقاله ... salmanfijan می نویسد " بسیاری از ما در زندگی روزمره و هم کلام شدن با ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات پیشین در ...

فهرست مطالب و مقالات اقتصاد و مباحث اقتصادی

بورس کالا، سایت اخبار و مباحث بورس کالای ایران: بورس فلزات تهران، نفت و پتروشیمی، معاملات ...

وارد کردن داده های پنل در نرم افزار Eviews - اقتصاد: …

در آموزش نرم افزار باید نحوه انجام، دلیل استفاده و چگونگی تحلیل، آموزش داده شود لذا در این ...

همایش های شیمی : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری 24 بهمن ماه تا 26 دي ماه 1395

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق ...

دانلود مقالات علمی

با سلام و احترام. مقاله یا پژوهشی در زمینه وضعیت شناسایی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی ...

ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، …

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده . فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های ...

تولید ناخالص ملی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تولید ناخالص ملی (به انگلیسی: Gross National Product) (با نماد اختصاری GNP)، یک متغیر جریان بوده و عبارت ...

همایش های حقوق و امنیت : همایش ها ، کنفرانس ها و

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی 22 تير ماه 1396 محورهای همایش :

بانک مقالات اقتصادی - best-economy.blogfa.com

چارچوب اصلی و خام برای فصل سوم رشته های علوم انسانی (اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری ، ...

طرح توجیهی تولید لبنیات (شیر ، ماست ، کره و

بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول. شیر و فرآورده هاي آن به دلیل ...

مدیریت بازرگانی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: بازمهندسی در نظام تنظیم بازار مولف: بهنام میرزایی (مدرس دانشگاه و عضو اتاق فکر ...

CRM چیست؟ - نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان …

مفهوم crm • مجموعه جامعی از فرآیندها و تکنولوژیها برای مدیریت روابط با مشتریان فعلی و بالقوه ...

بانک مقالات اقتصادی - best-economy.blogfa.com

چارچوب اصلی و خام برای فصل سوم رشته های علوم انسانی (اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری ، ...

طرح توجیهی تولید لبنیات (شیر ، ماست ، کره و

بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول. شیر و فرآورده هاي آن به دلیل ...

مدیریت بازرگانی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: بازمهندسی در نظام تنظیم بازار مولف: بهنام میرزایی (مدرس دانشگاه و عضو اتاق فکر ...

CRM چیست؟ - نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان …

مفهوم crm • مجموعه جامعی از فرآیندها و تکنولوژیها برای مدیریت روابط با مشتریان فعلی و بالقوه ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه …

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی، علوم ...

خطوط تولید صنایع شیمیایی - ایران صنعت - …

تولید محلول دهان شویه یک فرآیند بسیار ساده است و دارای تکنولوژی خاصی نمی باشد. میزان 95 ...

سرمایه‌گذاری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه، محتوای آن را ...

پیشنهاد کار و کسب درآمد با 10 میلیون تومان …

دستیابی به موفقیت و تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار برای بسیاری از افراد یک رویای دست‌نیافتنی ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران