مقاله بررسی رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه بار - دانلودمقاله بررسی رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه بار در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه بار در 15 صفحه ورد قابل ویرایش


مكملهای رژیم غذایی كراتین مونو هیدرات در 5 سال گذشته معمول شده اند . مطالعات تغذیه ای مكملهای كراتین بطور دو پهلو اثرات انرژی زایی را نشان نداد. این نظریه كه بارگیری CR به میزان 30-20 گرم در روز برای 7-5 روز باعث افزایش كارایی درحین تمرینات سنگین خصوصاً تمرینات مقاومتی می شود. پیشنهاد می شود كه مكملهای كراتین ممكن است سازگاری زیادی با پیشرفت تمرینات مقاومتی داشته  باشد. به علاوه مطالعات Vitro , Vivo نشان می دهد كه مكمل كراتین ممكن است به تنهایی موجب افزایش پروتئین در عضلات اسكلتی شود. مطالعات جدید زیادی اثرات مكملهای كراتین در طی تمرینات استقامتی را ارزیابی كردند. گزارشهای مفیدی مبنی بر افزایش قدرت یا حجم چربی آزاد پس از مصرف 12-4 هفته ای كراتین بصورت كنترل شده وغیر كنترل شده وتحت برنامه های R T وجود دارد. مطالعات 4 هفته ای دیگر مقایسه مكملهای تجارتی كراتین با مكمل آزاد را در افزایش حجم چربی كراتین بر روی ( FFM) وانجام ورزشهای مقاومتی گزارش می كند، به هرحال تحقیقات دیگر نشان داده  است كه مصرف كرادتین برروی FFM هیچ اثری نمی كند یا پیشرفت قابل ملاحظه ای در بعضی والبته نه همه ورزشها ندارد. تمرینات مقاومتی انفرادی باید همراه  انتخاب با مطالعه مكمل كراتین باشد زیرا بیشتر احتمال مصرف CR وجود دارد. با این حال نقش آنها نشان می دهد كه عوامل متعددی مطالعه غیر معمول جمعیت را توضیح می دهد. برنامه های متفاوت تمرینی استفاده می شود كه هركدام یقین می رود ارائه كند بهترین محرك تمرینی را، آنها باید متقاعد شوند كه در طی مطالعه كمی تا چندین ماه این برنامه هیچ صدمه ای به آموزششان نمی رساند، در بهترین حالت این موجب كاهش در Subject poal  و در بدترین حالت موجب تحریك ضعف تمرینات می شود . آنها می توانند مقاومت كنند سختی های شدید تمرینات را به دلیل حالت مشروطشان ممكن است كه نشان دهد افزایش اندازه بافتهای معمولیشان . بنابراین توانایی با اثبات اثرات     CR اگر معلوم باشد بستگی پیدا خواهد كرد به توانایی افزایش و حضور اندازه عضله این ممكن است آشكار بكند نتایج دو پهلوی مطالعات volec و همكارانش منطقه سطح مقطع بخشهای بزرگ تارهای ماهیچه ای ازنظر افقی بزرگتر نبود  در گروه كراتین نسبت به PLacebo بعد از تمرینات مقاومتی. همزمان نشان دادند كه كراتین سبب یك افزایش بزرگتر در اندازه تار می شود. تغییرات ذاتی در اندازه گیریهای بافت برداری ممكن است توضیح دهد اندازه تار كوچكتر را در گروه CR  قبل از تمرینات ومتعاقباً بزرگتر شدن آن را بعد از مصرف CR . بعد از تمرینات اولیه تفاوتهایی به روش آماری بوسیله استفاده ANCOVA در تار ماهیچه ای گزارش شد. گروه كراتین نشان داد افزایش تارهای عضلانی بزرگ بطور بارزی فقط در نوع تارهای IIA كه فقط 11% از نمونه های فیبر را تشكیل می دهد. مورد هرچه كه باشد به نظر
می رسد كه خاصیت مكمل كراتین باید كمك كند در مطالعه ای كه به آزمودنیهای تحت تمرینات استقامتی نیازی نداشته باشد كه تمریناتشان آن را تغییر بدهد اما باید بتوان افزایش عضلانی این را اندازه گیری كرد. بر اساس این مشاهدات این مقاله ارزیابی كرده است تأثیر مكمل CR برروی پاسخهای مكانیكی و هایپرتروفی عضله چهار سر ران QF بر روی داوطلبان تمرینات مقاومتی با electromyostimulation بررسی كرده . این رژیم تمرین افزایش در اندازه عضله در یك زمان كوتاه را نشان می دهد و تكیه نمی كند به تلاشهای ارادی و بنابراین اثرات پتانسیلی PL را از بین می برد ونیازی ندارد كه افراد (آزمودینها) بطور مشخص تمریناتشان را تغییر دهند. زیرا EMS می تواند موجب كاهش كراتین فسفات شود كه سبب از بین رفتن نیرو می شود. طرح ما آزمایش شد به گمان اینكه CR باعث كاهش خستگی وافزایش بارگیر ی درهر جلسه تمرین می شود. بنابراین موجب افزایش رشد عضله می‌شود. ما استفاده كردیم از یك طرح كنترل شده  
double blind placebo منطقه سطح مقطع رانها عضله چهار سراندازه گرفته شد با استفاده از تصویر برداری تشدید مغناطیسی. گشتاور در حین هر عمل كانسنتر یك و اكسنتریك از تمرینات EMS ثبت شد برای كمك به بارگیری و خستگی. به دلیل اینكه روش تصویر برداری هردوران را اسكن میكند. همچنین ارزیابی كردیم تغییرات اندازه عضله راست چهار سر را بطور میانگین بعنوان مصرف كننده فرضی (یعنی در طی تمرین مقاومتی بدون برنامه بر طبق یكی از برنامه های موجود).روش ها

موضوع ها و پروتكل های عمومی: 32  فرد داوطلب به مشاركت شدند. روشها، خطرها و استفاده مطالعه توضیح داده شد و به اطلاع آنها رسید كه هر یك از آنها بصورت كتبی باید رضایت دهند. بعد از تصویب به وسیلة مؤسسه پژوهشی به عنوان تحقیق بر روی آزمودنیهای مرد دانشگاه گیورجیا. برای شركت كنندگان نمایش داده شد كاربرد كراتین مونوهیدرات و تحمل با EMS . هیچ كدام از آنها مكملهای CR را در طی 2 ماه قبل مصرف نكرده بودند. تصاویر MRI به منظور تعیین سطح مقطع عضله چهار سر ران گرفته شد. سپس به هر یك از آزمودنیها assigned با كراتین مونوهیدرات به مقدار (20 گرم در روز به مدت 7 روز، 5 گرم در روز بعد از این) یا یك حالت (pl) sucrose placebo در یك طرحduble blind  بعد از بارگیری در 8 هفته پروتكل EMS عملی شد با QF چپ. آزمودنیها ادامه دادند RT را بصورت داوطلبانه بر روی دو اندام تحتانی در حالیكه رژیم غذایی آنها مطابق میلشان بود. به دنبال تمرینات EMS مجموعه دیگری از تصاویر MRI گرفته شد. 14 آزمودنی به دلایل شخصی حذف شدند یا به دلیل تطابق ضعیفی كه داشتند با این شرایط نتوانستند ادامه دهند (CR, N=8,40% , PL,N=6 , 50% , P=0.5952) بعنوان نتیجه 17 مرد و 1 زن با  سال ( متوسط ) كه به طور تفریحی آزمایش RT را انجام دادند برای انتهای تحتانی مطالعه را تمام كردند.

تصویربرداری MR : آزمودنیها آموزش داده شدند با خودداری كردن از فشار سنگین به وسیله رانها برای دست كم 72 ساعت قبل از تصویربرداری. در امتداد محور رانها تصاویر MR گرفته شد.  (TR/TE 2000/30 , 60,1-cm ضخامت برش , 0.5-cmgap, 256×256 matrix, 40-cm FOV,1 NEX) این تصاویر با استفاده از یك میدان مغناطیسی ابررسانا به شدت 1.5 تسلا از شركت جنرال الكتریك در شهر میلواكی گرفته شد. بعد از تنظیم فضایی قبل و بعد از تمرینات EMS تصاویر مقایسه شدند. و منطقه سطح مقطع عضله چهار سر ران معین شد برای هر برش ران با استفاده از یك عمل گر كور با استفاده از نرم افزار NIH. مقادیر مربوط به 10 برش اول پایین تر از سمت عضلات سرینی بدن میانگین گرفته شد تا مقدار میانگین منطقه سطح مقطع QF بدست آید زیرا این ناحیه نشان دهنده بزرگترین سطح مقطع QF است. تصویربرداری MR یك اندازه گیری قابل اعتماد منطقه سطح است، با ضریب اطمینانی بیش از 0.98 در آزمایشگاه ماست.

مكملهای غذایی:

در طی هفته بعد از گرفته شدن تصاویر MR ، آزمودنیها مصرف كردند یك نوشیدنی با طعم شیرینی را به مقدار 20 گرم آمیخته با 5 گرم CR منوهیدرات دیگر، یا شكر (گروه PL) برای 4 وعده در روز مكملها مخلوط می شدند با آشامیدنیهای طعم دار دیگر و در صورت امكان با غذاها مصرف می شدند. این روش كه در هر وعده غذایی 5 گرم CR منوهیدرات یا دارونما (PL) مصرف شود در روز در حین تمرینات EMS. مكملها توزیع شدند در یك هفته (بارگیری) و دو هفته (تمرینات EMS) متناوباً در جلسه هایی كه حاوی دستورالعمل مصرف آنها هم بود.

بحث و گفتگو:

مطالعه حاضر طراحی شد تا عواملی را كه ممكن است اثرات را تحت تاثیر خود قرار دهد بررسی كند. اگر هر یك از مكمل های رژیم غذایی CR با پاسخهای مكانیكی و رشد عضلات اسكلتی در برابر اضافه بار مقاومت كند. تمرینات مقاومتی كه به صورت داوطلبانه انجام داده بودند مطالعه گردید (سال  تجارب) زیرا به نظر می رسد كه مصرف كراتین به رشد عضلات كمك كند. همچنین انتظار می رود كه به طور مثبت واكنش نشان دهد در قبال افزایش شدت تمرینات. پروتكل EMS به چند دلیل برگزیده شد. این می تواند موجب افزایش عضلات شود بطور مؤثر همانگونه كه در این مطالعه نشان داده شد. بدون نیاز به تلاش داوطلبانه یا اینكه از افراد خواسته شود كه تمرینات مقاومتی خودشان را تغییر بدهند. EMS همچنین می تواند طراحی شود تا بوجود آید كاهش فسفوكراتین و متعاقب آن همانگونه كه در این مطالعه دیده شد. بنابراین اگر مكملهای رژیم غذایی موجب افزایش عضله گردد (CR و فسفات كراتین) و به موجب آن انرژی نامتعادل در تارها در طی اختلال كم می شود. این می تواند منجر به كاهش خستگی ، افزایش بارگیری و سرانجام منتج به هایپرتروفی عضلات شود. پروتكل EMS كه ما استفاده كردیم همچنین توانایی كنترل با دقت و تعیین مقدار بارگیری را در شرایط تمرین ارائه كرد. برای مثال گشتاور اندازه گیری شده بود در هر 100 ms در طی هر عمل كنسنتریك و اكسنتریك.


كربوهیدرات و عملكرد جسمی ، روحی در طی تمرینات متناوب تا مرز خستگی

هدف از این مطالعه آزمودن اثرات خوردن الكترولیت كربوهیدرات بر عملكرد جسمی وروحی افراد در حین اجرای تمرینات متناوب باشدت بالا( IHI) مانند بسیاری از مسابقات ورزشی معمول بوده است.


مقاله بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با ...

مقاله بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت اضافه ... غذایی مكملهای كراتین ...

بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت ...

... عضلانی با مقاومت اضافه ... مكملهای كراتین وسازگاری ... مقاله بررسی رژیم غذایی ...

برترین فایل مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری ...

... مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ... مكملهای كراتین ...

مقاله بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با ...

... عضلانی با مقاومت اضافه ... ,مقاله بررسی رژیم غذایی ... مكملهای كراتین وسازگاری ...

بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی

... (مقاله بررسی رژیم غذایی ... غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ...

آموزش ساز سه تار سطح مقدماتی - اورجینال

... مقاله بررسی رژیم ... مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ...

دریافت فایل ترجمه مقاله آیا عملکرد بالا در شیوه های …

... (مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه بار) ... و بررسی کامل ...

محدودیت غذایی - nayab95-roz.ewer.ir

دانلود مقاله بررسی رژیم غذایی ... مكملهای كراتین وسازگاری ... عضلانی با مقاومت اضافه ...

مقاله کامل بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به …

مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه بار. دانلود پروژه بررسی ...

خرید فایل( پژوهش برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)) | …

... با مقاومت اضافه بار . ... مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ...

محدودیت غذایی - nayab95-roz.ewer.ir

دانلود مقاله بررسی رژیم غذایی ... مكملهای كراتین وسازگاری ... عضلانی با مقاومت اضافه ...

مقاله کامل بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به …

مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه بار. دانلود پروژه بررسی ...

خرید فایل( پژوهش برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)) | …

... با مقاومت اضافه بار . ... مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ...

بسته آموزش نرم افزار سونار ۸ – Sonar 8 (به همراه نرم …

... مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ... مقاله بررسی روش ...

آموزش پریمایر Adobe Premiere-Pro CS4 اورجینال

فایل مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ... ( مقاله بررسی ...

آموزش نرم افزار ویرایش صوت Pro Tools 8 اورجینال

فایل مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه بار ...

خرید و دانلود مقاله جنگ الکترونیک

... (مقاله ضرورت ... دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و ...

دانلود مقاله کامل دانش ژنتیك ( زادشناسی )

دانلود مقاله بررسی ... مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ...

kavirrnegin.limooblog.com - نگین کویر

... مقاله بررسی رژیم ... مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ...

تربیت بدنی - instagram.sellu.ir

مقاله بررسی رژیم غذایی ... بررسی رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ...

rismonraynet.limooblog.com - ریسمون رایانه

فایل مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ... مقاله بررسی بهره ...

مقاومت معادل - daililife-ebayw.ewer.ir

... بررسی رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه بارسلام بر پژوهشگر ...

مقاومت وزنی - ewer.ir

... بررسی رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه بارسلام بر پژوهشگر ...

آخرین مطالب - nex1reader.rzb.funipatogh.ir

دانلود مقاله بررسی رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ...

تربیت بدنی - instagram.sellu.ir

مقاله بررسی رژیم غذایی ... بررسی رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ...

rismonraynet.limooblog.com - ریسمون رایانه

فایل مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ... مقاله بررسی بهره ...

مقاومت معادل - daililife-ebayw.ewer.ir

... بررسی رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه بارسلام بر پژوهشگر ...

مقاومت وزنی - ewer.ir

... بررسی رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه بارسلام بر پژوهشگر ...

آخرین مطالب - nex1reader.rzb.funipatogh.ir

دانلود مقاله بررسی رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ...

جواب ٠عالیت های ت٠کر Ùˆ …

دانلود مقاله بررسی ... بررسی رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ...

پایان نامه قابلیت اعتماد ارزش های گزارش شده …

دانلود فیلم با ... پروژه درس اصول طراحی کارخانه جات صنایع غذایی. ... پایان نامه بررسی نقش ...

جواب تمرین های ٠ارسی نهم

دانلود مقاله بررسی ... بررسی رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ...

دانلود رمان زمستان داغ Ù¾ÛŒ …

دانلود مقاله بررسی ... بررسی رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ...

مقاله کامل بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به …

مقاله کامل بررسی ... مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ...

مقاله در مورد نظارت و كنترل در مديريت اسلامي

خرید آنلاین مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ... بررسی اثرات ...

pckade20-ava.avablog.xyz - پی سی کده

... -مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ... -مقاله بررسی ...

خرید پکیج آموزش نرم افزار Edge CAM/اورجینال( …

مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ... مقاله بررسی مبادله و ...

آموزش کامل ارگ و پیانو - اورجینال

... مقاله بررسی ... مقاله رژیم غذایی مكملهای كراتین وسازگاری عضلانی با مقاومت اضافه ...