ﺳﻘﻔﻬﺎی ﻣﺮﻛﺐ - دانلودﺳﻘﻒ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان دال ﺑﺘﻨﻲ را ﺑﻪ ﺑﺎل ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺗﻴﺮ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻴﺮ ﻣﺮﻛﺒﻲ) از ﺗﻴﺮ ﻓﻠﺰی و ﺑﺨﺸﻲ از دال ﺑﺘﻨﻲ ( ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ دارای ﺳﺨﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی اﺳﺖ ﺑﺮﺷﮕﻴﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎر را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از ﺟﺪا ﺷﺪن ﺗﻴﺮ از دال ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺑﺮﺷﮕﻴﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ