آﺑﺴﺘﺮه ﺟﻠﻮه ای از ھﻨﺮ ﻧﻮﮔﺮا - دانلودﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﮫﻮراﻧﻪ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ، ﻧﮫﻀﺖ ھﻨﺮ را ﺑﻪ «آﺑﺴﺘﺮه» ای ﻟﻐﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ «اﻧﺘﺰاع و ﺗﺠﺮﯾﺪ»ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ آﺛﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺗﺠﺮﯾﺪی، ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ٔ ﺷﺪه ای از ﮐﻠﻤﻪ آﺑﺴﺘﺮه ٔ ھﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﯽ ﺑﻪ آن «آﺑﺴﺘﺮه» ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ھﻨﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﮫﻮل و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﻪ