بررسی آثار مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی ایران - دانلودچکیده در ایــن مقاله، به بررســی آثــار مدرنیتۀ غرب بر شهرســازی ایران می پردازیم مدرنیته از نظر مكانی، خاستگاهی غربی دارد؛ اما مفهوم خاصی ندارد و رویكردی به جنبه های متفاوت فرهنگ اســت که در عصر نوزایی مطرح شــد هدف آن هم تبیین توانایی انسان و تسلط عقلانی بر خود و جامعه اســت در چنین فضای فكری، قرن ً صرفــا هجدهم شاهد ظهور انقلاب صنعتی بود و ب