ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی آب ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﺑﻬﺎی ﮔﺮم، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و ﻧﻘﺶ مردم بومی - دانلودﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی آب ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﺑﻬﺎی ﮔﺮم، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و ﻧﻘﺶ مردم بومی