ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪت ﺧﺸﮑﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ﻫﺎرﮔﺮﯾﻮزـ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ بر ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ رﻗﻮﻣﯽ - دانلودﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪت ﺧﺸﮑﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ﻫﺎرﮔﺮﯾﻮزـ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ بر ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ رﻗﻮﻣﯽ