ﻛﺎرﺑﺮد GIS ﺳﻨﺠﺶ از دور در ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻮری زاﻳﻲ ﺑﻪ روش FAO-UNEP -ﻣﻄﺎﻟﻌﺔﻣﻮردی ﺣﻮ ﺿﺔ ﻗﻤﺮود آﺑﺨﻴﺰ - دانلودﻛﺎرﺑﺮد GIS ﺳﻨﺠﺶ از دور در ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻮری زاﻳﻲ ﺑﻪ روش FAOUNEP ﻣﻄﺎﻟﻌﺔﻣﻮردی ﺣﻮ ﺿﺔ ﻗﻤﺮود آﺑﺨﻴﺰ