- دانلود

در این فایل نقشه کاربری اراضی و دسترسی و عمر بنا و قدمت بنا در منطقه 6 گنجانده ایم
امیدوارم مفید باشد