تدوام هویت شهری و گردشگری - دانلودتدوام هویت شهری و گردشگری

هویت یکی از اهداف حیاتی برای آینده یک محیط مناسب شهری است.مردم شهر می باید احساس کنند که پاره ای از بخشهای محیط(شخصی یا جمعی )به آنها تعلق دارد ،بخش هائی از محیط که پاسخ گو هستند و مردم از آن مراقبت  می کنند،خواه در مالکیت خودشان باشد یا در مالکیت دیگری .در سطح شهری، محیط بایستی به گونه ای باشد که مردم را برای بیان خودشان تشویق نموده و با آن وارد گفتگو شوند.به طور کلی با مطالعه شهرهای قدیمی، این امر توسط بسیاری از نظریه پردازان پذیرفته شده است که عناصر تشکیل دهنده شهر شامل محلات و عرصه های عمومی(خیابانها و میدانها )است .با کشف و ارتقاء هویت شهرمان مزایای زیادی میتواند بدست آید.تفاوت های کوچک میتوانند بزرگ نمائی شوند، رویدادهای خاص میتوانند جشن گرفته شود، طراحان میتوانند برای قرار دادن نشانه های خودشان در روی پروژه های مورد علاقه خود موضوع را دنبال کنند،و بسیاری از انگیزه های دیگر میتواند اثرات تشویقی برای انجام تحقیق در زمینه هویت شهری داشته باشد.این تحقیق هویت شهری را از طریق تمرکز بر روی عناصر سازنده آن هم از جنبه نظری و هم در مطالعه موردی در شهر همدان جستجو میکند و در پایان به تاثیر این عناصر شهری در توسعه گردشگری،تجارت،کشاورزی و بهداشت و امنیت جسمی و روانی شهر وشهروندان پرداخته میشود .این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی نگارنده  است که تحت عنوان "شناسائی و طبقه بندی عناصر هویت بخش شهر همدان" در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به انجام رسیده است.