سطحبندی سکونتگاههای روستایی بر اساس توان انسانی از دیدگاه آمایش سرزمین - دانلودچکیده یکی از مشکلات اساسی جامعه روستایی در گذشته فقدان برنامه راهبردی برای ساماندهی فضاها و مراکز روستایی بوده است و امروزه نیز عمران و توسعه روستایی کشور در گرو ساماندهی سنجیده محیط روستایی و تجهیز سلسلهمراتبی این مراکز و فضاها طبق استانداردهای معین میباشد این موضوع مورد توجه برنامههای عمرانی دوم، سوم و چهارم کشور نیز قرار گرفته است در ای