بررسی وجود نظم شبه تناوبی در ساختار هندسی پتکانه - دانلودبررسی وجود نظم شبه تناوبی در ساختار هندسی پتکانه