مقاله بررسی مشاركت انتخاباتی - دانلودمقاله بررسی مشاركت انتخاباتی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی مشاركت انتخاباتی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش


مشاركت های انتخاباتی

فهرست مطالب

مقدمه   ?
رویکردهای مختلف نسبت به مشارکت سیاسی   ?
مشارکت انتخاباتی برجسته‌ترین نوع مشارکت سیاسی   ??
متغیرهای توضیح دهندة مشارکت انتخاباتی   ??
علل و عوامل مشارکت انتخاباتی   ??
?- سطح تحصیلات   ??
?- موقعیتهای شغلی و اقتصادی   ??
?- بافت جمعیتی و محیط اجتماعی   ??
?- ویژگیهای فردی و مشارکت انتخاباتی   ??
متغیرهای سیاسی و ایدئولوژیک   ??
الگوهای مختلف تحلیل رفتارهای انتخاباتی   ??
الگوی جامعه شناسانه تحلیل رفتار رأی دهندگان   ??
چکیده

مقله حاضر به مشارکت های انتخاباتی می پردازد.

مشارکت انتخاباتی از متداولترین مشارکتهای سیاسی در عرصه حاضر است. زندگی سیاسی شهروندان در عصر جدید غالبا در انتخابات خلاصه می‌شود و برنامه‌ها و فعالیتهای احزاب و گروههای سیاسی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. پیروزی در انتخابات یکی از مهمترین اهداف احزاب کنونی است و جلب آراء بیشتر در هر انتخابات به صورت محور فعالیتهای احزاب سیاسی درآمده است.

یکی از مباحث مهم در مشارکت انتخاباتی علل و انگیزة این مشارکت است. چگونه می توان اقدام به مشارکت انتخاباتی را توضیح داد؟ مهمترین متغیرهای توضیح دهندة‌ مشارکت ابراز می‌کنند در صورتی که برخی دیگر از اقشار اجتماعی به این اقدام کمتر علاقه نشان می دهند؟ متغیرهای فردی و اجتماعی مشارکت انتخاباتی کدام‌اند؟

واژه های کلیدی: مشارکت انتخاباتی، مشارکت سیاسی، متغیرهای توضیح دهنده، متغیرهای فردی


اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسیار وقتگیر و پرهزینه‌اند. در مقابل، مشاركت انتخاباتی، كه موضوع اصلی این نوشتار است، از این لحاظ در پایین‌ترین مراتب قرار می‌گیرد. در مشاركت انتخاباتی افراد در زمانی كوتاه و با صرف هزینه‌ی ناچیز به پای صندوقهای رأی می روند و با دنیای سیاست ارتباطی سطحی و گذرا برقرار می‌كنند. با وجود این، مشاركت انتخاباتی مهمترین و متداولترین نوع مشاركت سیاسی است و به یمن وجود یافته‌های آماری و تحقیقات میدانی فراوان، غالب پژوهشهای انجام شده دربارة مشاركت در این زمینه خلاصه می‌شود.

در این نوشتار خواهیم كوشید با ارائة‌چارچوبی نظری دربارة‌ مشاركت  انتخاباتی، با توجه به آثار موجود در این خصوص، آن را مورد مدافه و كنكاشی جامعه شناختی قرار دهیم. اما قبل از پرداختن به موضوع اصلی بحث، پرسشهایی مهم در باب مفهوم و ماهیت مشاركت سیاسی وجود دارد كه ارائة‌پاسخی شفاف و روشن بدانها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از جمله آنكه: حقیقت مشاركت سیاسی چیست؟ به چه انگیزه‌ای افراد به صحنة‌سیاست قدم می‌گذارند؟، اقسام مشاركت سیاسی كدام‌اند؟  هر گونه حضور در صحنة سیاسی را می توان مشاركت سیاسی نامید؟ و آیا اساساً تعیین حدود و ثغور و چارچوب مشخص برای مشاركت سیاسی قابل قبول است یا خیر؟

پس به ناچار باید سخن را از بررسی مفهوم مشاركت سیاسی آغاز كرد و بدین منظور، به جای پرداختن به تعاریف گوناگون و تلقیها و رهیافتهای مختلف كه از مشاركت سیاسی وجود دارد، شایسته آن است كه رویكردهای مختلف به آن را مورد مدافه قرار دهیم.

رویكردهای مختلف نسبت به مشاركت سیاسی

غالب پژوهشگران با بینش ابزاری به پدیدة مشاركت سیاسی می‌نگرند و آن را رفتاری از سوی شهروندان می‌دانند كه متوجه قلمرو سیاست است و به منظور اثر گذاشتن بر نحوة‌ تصمیم‌گیری و انتخاب حاكمان صورت می‌پذیرد.

چنین رویكردی از مشاركت سیاسی بر این فرض استوار است كه فرد عقلانی محض است و با محاسبة سود و زیان خود و به منظور تحقق برخی خواسته‌ها و تأمین منافع خویش پای به عرصة سیاست می‌گذارد. غایت اصلی افراد از مشاركت سیاسی عبارت است از تأثیر بر انتخاب مجریان و بر نحوة تصمیم گیری آنان به منظور تأمین منافع و خواسته‌های فردی بیشتر.

بینش ابزاری از دهة 70 میلادی توجه بسیاری از پژوهشگران علم سیاست را به خود جلب كرد و بویژه در تحلیل رفتار سیاسی شهروندان مورد اقبال فراوان، خصوصاً در میان محققان آمریكایی قرار گرفت. و ربا و نی در سال 1979 با مطالعة رفتار رأی دهندگان آمریكایی به این نتیجه رسیدند كه رأی دهندگان كمتر تحت تأثیر مسائل محیطی و جامعه شناختی یا روانی‌اند و با مطالعة‌ موضوعات مطرح شده از طرف نامزدها و برنامه‌های احزاب سیاسی پای به عرصة سیاست می‌گذارند و حزبی را بر می‌گزینند كه منافع آنان را بیشتر تأمین كند.

این دیدگاه، كه بر بینش فردگرایانه استوار است، مشاركت سیاسی را برخاسته از ملاحظات عقلانی افراد و محاسبة سود و زیان شخصی آنان می‌داند. چنین رویكردی نسبت به پدیده‌های سیاسی اساساً رویكردی اقتصاد محور است و مرجع اصلی اینگونه تحلیلها كتاب معروف آنتونی داونز است كه در سال 1957 تحت عنوان تحلیلی اقتصادی از نظریة دموكراسی به رشتة تحریر درآمده است.

مشكل اصلی چنین رویكردی این است كه شهروندان را اشخاصی صرفاً عقلانی فرض می‌كند و آنان را آگاه از كلیة‌ مسائل و مشكلات  و آشنا به راهكارهای لازم می‌داند، در صورتی كه آمار و ارقام خلاف این را نشان می‌دهد. چرا كه درصدی قابل توجه از مردم در جوامع غربی و به اصطلاح دموكراتیك، به مسائل سیاسی  بی‌علاقه‌اند و در كم هزینه‌ترین شكل مشاركت، یعنی انتخابات، نیز حضوری چندان در خور و شایسته ندارند.

تحقیقات نشان می‌دهد كه كار سیاسی اساساً عملی است حرفه‌ای و در انحصار اقلیتی بسیار محدود از سیاست پیشگام است و به طور میانگین تنها 10 درصد از مردم را در جوامع غربی شامل می‌شود و اكثریت مردم نقشی در اداره‌امور كشور و اثرگذاری بر تصمیمات مجریان ندارند.

اگر چه تلقی یاد شده از مشاركت سیاسی بعضی از ابعاد این پدیده را به خوبی توضیح می‌؛دهد، اما اصل مشاركت همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند. به عنوان نمونه، از تعاریف مذكور می‌توان به خوبی دریافت كه مشاركت، برخلاف گرایشهای فكری و حالتهای وجدانی كه ظهور بیرونی ندارند و قابل محاسبه نیستند، رفتاری است متوجه قلمرو سیاست، و از آنجا كه رفتاری است سیاسی، قابل مشاهده و بررسی و اندازه‌گیری است.

از این تعاریف به خوبی می‌توان دریافت كه از مهمترین شروط تحقق چنین رفتاری لااقل وجود دو اعتقاد است. چرا كه از یك سوی فرد باید به این اعتقاد رسیده باشد كه نهادهایی برتر و ذی صلاح وجود دارند كه قادرند با اتخاذ تصمیم به رتق و فتق امور بپردازند و از سوی دیگر نهادهای یاد شده، علاوه بر داشتن اقتدار لازم، خواسته های افراد را مصمح نظر قرار می‌دهند و بدان توجه می كنند. به تعبیری دیگر، فرد در صورتی پای در قلمرو سیاست می گذارد و می‌كوشد در اجرای سیاست مؤثر واقع شود كه به این اعتقاد رسیده باشد كه اقدام و حضورش در صحنة‌سیاسی می‌تواند منشأ تأثیراتی باشد. حال آنكه در نظامی سیاسی كه فرد از هر گونه ایفای نقش در صحنة سیاسی ناامید باشد جایی و انگیزه‌ای برای مشاركت سیاسی باقی نمی‌ماند.

بینش ابزاری، علی رغم اینكه برخی از وجوه مشاركت را توضیح می‌دهد. از شفافیت كافی برخوردار نیست و پرسشهای فراوانی را بدون پاسخ می‌گذرد. از جمله اینكه: آیا هر گونه اقدام در صحنة‌سیاسی كه به قصد تأثیر بر نحوة اجرای سیاست صورت پذیرد مشاركت سیاسی است؟ آیا تفاوتی میان جنگ مسلحانه و درگیریهای خشن با شركت آرام و قانونمند در انتخابات وجود ندارد؟ آیا می توان اقدام شهروند ساده را در انتخابات با كار سیاسی گروههای حرفه‌ای یكسان تعریف كرد؟ و این در حالی است كه میان این دون نوع رفتار سیاسی به اعتقاد بسیاری تفاوتی ماهوی وجود دارد.

در این نوشتار درصددیم به این دو پرسش به تفصیل پاسخ گوییم.

علل و عوامل مشاركت انتخاباتی

بسیاری از پژوهشگران كوشیده‌اند علل و انگیزه‌های مشاركت سیاسی، بویژه مشاركت انتخاباتی، را مورد بررسی قرار دهند و در این زمینه نظریه‌های مختلف ارائه شده است. نگاهی گذرا به نظریات یاد شده نشان می‌دهد كه در مجموع سه متغیر بیشتر مورد توجه متخصصان بوده‌اند. این سه متغیر توضیح دهندة‌ انگیزة مشاركت عبارت‌اند از : «منابع»، «بسیج» ، «انگیزه‌های ابزاری».

از مجموعة تواناییهای مادی و معنوی افراد كه آنها را به صحنة انتخابات می كشاند به «منابع» تعبیر می‌شود. مهمترین منابع فردی عبارت‌اند از: دانش، دارایی، زمان. برخلاف منابع، كه اموری فردی هستند، «بسیج» پدیده‌ای خارج از افراد است كه آنها را به نقشی كه می توانند در جامعه ایفا كنند آگاهی می‌بخشد. عوامل بسیج‌كننده می كوشند با استفاده از شیوه‌های تبلیغاتی افراد را به صحنه‌های مشاركت سیاسی بكشاند. «انگیزة ابزاری» همان باور و اعتقادی است كه در آغاز این نوشتار از آن سخن رفت؛ اعتقادی كه شرط لازم تحقق مشاركت است و افراد را به صحنة سیاست می كشاند. نظریه‌های مبتنی بر انگیزة ابزاری ، بینشی اقتصاد محور از پدیده‌های سیاسی و اجتماعی دارند و انسان را فردی عقلانی و محاسبه‌گر می دانند. بر اساس این بینش، افرادی در صورتی حاضر به اقدام در صحنة سیاسی هستند كه متقاعد شده باشند كه اقدام آنان می‌تواند منشأ اثری مطلوب در اجتماع و سیاست باشد. نظریة اخیر برای تبیین پدیدة مشاركت در جوامع غربی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و به نظر می رسد با واقعیات این جوامع سازگاری فراوان داشته باشد.


كاركردهای پیامک یا اس ام اس ،آسیب شناسی پیام …

کارکردهای پیامک ، روانشناسی اس ام اس ، مطالب در مورد موبایل و پیامک ، مضرات اعتیاد به پیامک ...

پرشین بلاگ نخستین سرویس وبلاگ فارسی

پرشین بلاگ امکان ایجاد یک وبلاگ فارسی رایگان را برای شما فراهم میکند تا خاطرات ...

"منشور حقوق شهروند" قرار است چه کار کند؟

عباس عبدی در گفت‌وگو با فرارو "فضای انتخاباتی" را بررسی کرد

الف - لزوم مشارکت مردم در طرح ها ی شهری

هدف از این نگارش این مقاله ايجاد نگرش مثبت به مشاركت اجتماعي و جلب اعتماد عمومي مردم نسبت به ...

نقش مدارس و معلمان در تقویت و توسعه تفکر پژوهشی

قریب به یک سوم جمعیت کشور ایران را دانش آموزان ، معلمان و مدیران و کارکنان ستادی و غیر ستادی ...

جستار - مردمسالاری دینی - KHAMENEI.IR

جستار بیانات رهبری کلیدواژه مردمسالاری دینی ... تشخیص وجود و بقای این صلاحیّتها برعهده‌ی ...

دنیای کامپیوتر و ارتباطات | صفحه نخست

صفحه كلید خورشیدی لاجیتك برای Macbook شما. 24 مهر 1390 مهم‌ترین ویژگی این محصول عدم نیاز به باتری ...

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي …

هـ ـ تخلفات ماده 67ـ ارتكاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین ...

تارنمای علي ميرفطروس » Blog Archive » نگاهی تازه …

ازلابلای خاطرات مردان ِ اوّل شاه وخمینی کودتای نفتی آمریکاوعربستان علیه شاه! ...

نرگس آباده

نرگس آباده - - نرگس آباده ... مدارک نمونه اساسنامه شرکتها وصورتجلسات شرکت سهامی خاص ومحدود

نرگس آباده

نرگس آباده - - نرگس آباده ... مدارک نمونه اساسنامه شرکتها وصورتجلسات شرکت سهامی خاص ومحدود

مجله اینترنتی برترین ها | پورتال خبری و سبک …

اخبار روز، اخبار ورزشی، سبک زندگی، چهره ها، گردشگری، آشپزی، سلامت، دکوراسیون، فرهنگ و هنر ...

پایگاه خبری روابط عمومی دانشگاه ازاد شهرکرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: رییس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد گفت: با توجه به وجود مزارع ...

مقلات جامعه شناسی - sociology82.blogfa.com

مقلات جامعه شناسی - ... علي رضا كرماني سازمان ملل در گزارشي اعلام كرد: خشونت عليه كودكان در ...

نتایج جستجوی - darabonline.com

چه کسی زاید را به پرسپولیس آورد؟ جالب اینکه رویانیان اخیرا گفته است افرادی چون پروین و ...

تدبیر شرق - tadbireshargh.ir

انتظارات مردم از شوراهای شهر و روستا مردم سلول‌های ساختاری تاریخ‌اند

مدیریت منابع آب در ایران و جهان - آکا

بررسی علت فوران یک آتشفشان - موجودات عجیب کنترل اقیانوس ها را در دست دارند! - پنج سال گذشته ...

ღ♥ღ ورود ضعیفه ها ممنوع ღ♥ღ

ღ♥ღ ورود ضعیفه ها ممنوع ღ♥ღ - منظور از ضعیفه آدم های نامرد و خود فروخته است.

جستار - امنیت ملّی - KHAMENEI.IR

پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ...

الف - براي اصلاح الگوي مصرف چه بايد کرد؟

با توجه به نامگذاری سال جدید بنام سال اصلاح الگوی مصرف، بخش تحلیلی الف از هموطنان گرامی ...

الف - براي اصلاح الگوي مصرف چه بايد کرد؟

با توجه به نامگذاری سال جدید بنام سال اصلاح الگوی مصرف، بخش تحلیلی الف از هموطنان گرامی ...