هرم بازآفرینی و مشاركت مردم،معیار ارزیابی برنامه های توسعه درونزای شهری - دانلودهرم بازآفرینی و مشاركت مردم،معیار ارزیابی برنامه های توسعه درونزای شهری

بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در چارچوب سیاست توسعه درونی، بر ب ه كارگیری توانهای بالقوه و
بالفعل موجود در بافت های شهری با استفاده از مشاركت مردم تأكید دارد . اما پیچیده بودن مسایل نوسازی شهری،
باعث بی رغبتی بخش غیردولتی برای بهره برداری از این ظرفیتها شده است . برای مدیریت مشاركت مردم و
حضور فعال آنان لازم است در سه محور ارتقا ی انگیزه مؤثر، ایجاد فضای اعتماد آفرین و وضع الزام قانونی مورد
حمایت و توانمند سازی قرار گیرند. براین اساس می توان جریان پیشبرد نوسازی شهری و مشاركت مردم را با
به عنوان یك مدل در ارزیابی این برنامه مورد مدیریت قرار داد . تطبیق رویكرد « هرم بازآفرینی و مشاركت مردم »
قانون ساماندهی به بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده مورد توجه قرار می گیرد. مطالعه موردی، حاكی از امكان
پذیری ارزیابی سایر برنامه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده با این شاخص است و می تواند در سطح
گسترده به كار گرفته شود.