پژوهش بررسی پوستر در ایران - دانلودپایان نامه بررسی پوستر در ایران در 75 صفحه ورد قابل ویرایش

پژوهش بررسی پوستر در ایران در 75 صفحه ورد قابل ویرایش


چکیده:

پوستر بعنوان نوعی طراحی گرافیکی به مقولة گرافیکی تبلیغ و اطلاع رسانی تعلق دارد که در آن ضروری است تصویر و کلمات به شکل مختصر، مرتبط به یک مفهوم و پیام واحد باشد.

می توان گفت که پوستر ساده ترین رسانةگرافیکی است که عناصر اصلی آن تصاویر و کلمات هستند.

 پوسترها صفحات چاپ شده یا دست نوشته ای هستند که برای هدف مشخصی طراحی می شوند و د رمحیطهای عبورومرور مردم نصب می شوند.

 پوستر وسیله ای برای ارتباط بین پیام دهنده و پیام گیرنده است.

 و اهیمت پوستر  بیشتر از این جهت است که د رکوتاه ترین زمان و در عین اختصار بیشترین پیام و تأثیر را روی تعداد زیادی بیننده برجای می گذارد.

 در پوسترها باید از کیفیات بصری چون تعادل، توازن، تناسب و تضاد استفاده شود تا پوسترها بتوانند مخاطبان را به خود جذب کنند و از عهدة کار تبلیغاتی خود برآیند.

 و برای اینکه این  پیام رسانی درست صورت بگیرد باید بطور دقیق چهارچوب امکانات این وسیله تبلیغاتی را بدانیم.

در فصل ها به این جزئیات به طور دقیق رسیدگی می شود.


فهرست

 فصل اول:

گذری بر تحولات پوستر در جهان و ایران

1-1- مقدمه پوستر

1-2 تاریخچه پوستردر جهان

1-2-1 تأثیرات ژول شره و لوترک در پیشبرد پوستر

 1-3 تاریخچه پوستر در ایران

 1-3-1 تاریخچه پوستر بعد از انقلاب

 1-4 اعلان های عامیانه مذهبی

 فصل دوم:

 ماهیت پوسترو کاربرد آن

 2-1 ماهیت پوستر و کاربرد آن

 2-2- طراحی پوستر

 2-3 عوامل مؤثر در طراحی پوستر

 2-4 ویژگی های فنی طراحی پوستر

 2-5 کاربرد حروف در پوستر

 2-6 ویژگی های یک پوستر مناسب

 2-7 فواید آموزش از طریق پوستر

پــــــــــــــــــــــوســـــــــــــــتــــــــــــــــــــر

 - نتیجه گیری

 - منابع و مآخذ

 فصل سوم:

 گزارش پروژه عملی


فصل اول

گذری بر تحولات پوستر در ایران و جهان

1-1- مقدمه

 هنر پوستر :

در سه دهه آخر قرن نوزدهم میلادی بر اثر تحولات مصورسازی و پیوند  نزدیکی که بین نقاشی و چاپ برقرار شده بود، پدیده تازه یی موسوم به پوستر یا آفیش بوجود آمد. امروزه پوسترهای مصور با بهره گیری از حروف متنوع، طراحی و نقاشی و عکاسی، بمنزله نمونه های کاملاً پیشرفته یی از هنر گرافیک نوین شناخته می شوند. گو اینکه پوسترسازی، شاخه یی از گرافیک است، ولی با سایر رشته های هنرهای تجسمی نیز پیوند متقابل دارد.درواقع در تاریخ صدساله پوسترسازی این هنر و سایر هنرهای تجمسی دارای تأثیرات متقابل و تبادل امکانات بوده اند.

 سرچشمه پوسترها را همچون مصورسازی، در گذشته های دور می توان  جستجو کرد. به یک معنا نقش برجسته های آشوری، ایرانی و رومی نوعی پوستر بوده اند. زیرا رویدادهایی را به روایت تصویر، توصیف می کردند.

 که درواقع تبلیغی برای دستگاه حاکم بود. بعلاو ه در مصر و روم باستان ساختن آگهی های همگانی یا اعلامیه های دیواری معمول بوده است.و

 یکی از قدیمی ترین آگهی هایی که مکشوف شده، پاپیروسی است که پاداش برای برگرداندن یک برده فراری در مصر را اعلام می کرد. آگهی هایی نیز   از قرون وسطی باقی مانده که روی پوست نوشته می شد حتی برخی ازاینها دارای تصویر نیز بوده اند.

 آگهی همگانی چاپی از اواخر قرن پانزدهم میلادی ظاهر شد. از قرن شانزدهم به بعد نمونه هایی از آگهی های چاپی چون اعلامیه های دولتی و ..... که اکثراً متشکل از حروف چاپی بودند، رایج گشت اما فن چاپ می بایستی مراحل پیشرفته تری را طی کند تا امکان پیدایش پوستر مصور رنگی فراهم گردد.

 البته چاپ رنگی و گسترش آن به تنهای دری هنر پوسترسازی مؤثر نبود، بلکه زندگی در شهرهای بزرگ و صنعتی، و نوع جدیدی از ارتباطات همگانی که به همراه خود آورد، عامل اصلی بود.

 آگهی های نمایش اولین نمونه های آگهی دیواری بودند که ضمن تحول، اصول و قواعد پوسترسازی را پی ریزی کردند. در اوایل قرن نوزدهم در برخی کشورهای اروپایی، بخصوص در انگلستان، بر تعداد تماشاخانه ها افزوده شده بود و مردم از نمایش استقبال می کردند

 در این زمان به تماشاخانه قبض هایی میدادند که هم کارکرد بلیط را داشت و هم برنامه در آنها توضیح داده می شد. قبض های مذکور با حروف چاپی معمول در مطبوعات چاپ می شدند ولی در صفحه آرایی آنها دقت زیاد مبذول می گردید.

 بعدها با بزرگتر شدن ابعاد قبضها، آنها را بر دیوارها می چسبانیدند و بدین طریق «آگهی های نمایش» به صحنه ظهور رسید. در طرح و صفحه آرایی آگهی های مذوبور مهارت های خاصی بکار می رفت تا تنوع و فراوانی مطلب، حالت خشکی و یکنواختی بوجود نیاورد. به این منظور از انواع بسیار متنوع حروف چاپی که ابداع شده بود، استفاده های مناسب می کردند و گاهی نیز تصویر کوچکی بر آن می افزودند. صفحه آرایی این نوع آگهی ها، خاصه در هنر پوستر انگلستان بنحوی استمرار یافت و حتی امروزه هم اثرات خود را بر جای گذاشته است.

 تدریجاً آگهی های همگانی از آگهی های مربوط به تماشاخانه ها فراتر رفت و تبلیغات مغازه ها، جراح ها ، وسایل حمل ونقل و مسافرت را در بر گرفت.

 در این آگهی ها، گاهی حروف چاپی بصورت یک منحنی در بالای صفحه تنظیم میگردید، و سایر مطالب بطرز زیبا و چشمگیری در صفحه آگهی گنجانده می شد. به مرور در این ها تصویر هم ظاهر گشت و ارتباط بین حروف و تصاویر مورد توجه قرار گرفت. بدین منوال فن پوستر مصور تولد یافت.

1-2 تاریخچه پوستر در جهان

پوسترها آثار میرایی هستند اما پاره ای از آنها  در  عین گذرابودن نیز ماندنی اند.

 پوستر نخستین هنرپاپ و نخستن فرم هنری بود که به چیزهای زندگی عادی به شیوه خاص خویش یعنی بی پروایی محض و پیش پا افتادگی محض پرداخت . پوستر هنری برونگر است.

درهنگام طراحی یک پوستر باید در مرحله اول موارد استفاده آن موردنظر قرار گیرد.

امروزه اکثر ارتباطات روزمره وابسته به تبلیغات است، تبلیغاتی همگانی و مؤثر در زندگی، تبلیغاتی برای به جریان افتادن و پیشرفت ارتباطات، عرصه خدمات و کالاها، و..... ، تبلیغاتی برای فراخوانی، هشداردادن، بازداشتن، تشویق و ترویج کردن و ..... و مؤثرترین ابزار تبلیغاتی که می تواند جوابگوی تمامی این مسائل شود پوستر است، که در دید همگان عرضه می شود و بدلیل قابلیت و گنجایش موارد بیشتری که در مورد موضوع دارد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

 محل نصب پوستر،جنس پوستر، چگونگی انجام مراحل تکنیکی و چاپ پوستر، وسایل نصبی پوستر و ..... از مجموعه عواملی است که در این پژوهش به آنها می پردازیم.

« اختراع لیتوگرافی بوسیله آلویس سن فلدربین سالهای 1798- 1796 میلادی هنر پوستر را به مرحلة جدید رساند و آثار با تیراژ بالا چاپ شدند. مشخص ترین پوستر چاپ شده که با تیراژ زیاد انتشار یافت، در انگلستان توسط ویلیام کاکاستون تهیه شد. لیتوگرافی رنگی در سال 1927 اختراع شد که مهمترین تحول در تاریخ پوستر است. از پوستر بعنوان وسیلة ارتباطی مؤثر و با تنوع بی پایان استفاده شد. در اواخر قرن 18 زمان پیشرفت واقعی پوستر بود. در اکثر پوسترهای ایندوره حروف و شعار در بالای تصویر نمایان بود. پوستر در نیمه دوم قرن 19 در کشورهای اروپایی رواج قطعی پیدا کرد.[1]»

طراحی پوستر و انگیزه آن شکوفایی و رونقی بود که در وضع کشورها بوجود آمد و آنها فرصت داشتند تا به توسعه صنایع خود از راه ایجاد مراکز تفریحی گوناگون بپردازند. نیاز به طراحی پوستر برای جلب نظر مردم به تولیدات آنها بود.

 « دهة 1850 و 1840 میلادی اوج تحول پوستردر اروپا محسوب می شد. کاپیلو که کاریکاتوریست و چهره ساز بود را پدر پوسترمدرن می دانند او معتقد بود که پوستر قبل از هر چیزی باید بیان گرافیکی داشته باشد و بوسیله خطوط و رنگها همیشه نمودار ارادة قوی باشد تا بتواند حرکت ایجاد کند.

 در انگلستان در سال 1875 میلادی مارک استیسی با استفاده از کلیشة چوبی پوستری برای تبلیغ را طراحی کرد. کم کم پوستر مورد توجه هنر دوستان قرار گرفت بطوریکه در سال 1884 میلادی نمایشگاهی از پوسترها در پاریس برگزار شد و اولین کتاب در مورد پوستر نیز به قلم مندرون نوشته شد  سپس در سال1890 میلادی در نیویورک نمایشگاهی از پوستر در معرض دید عموم قرار گرفت. هنرمندانی که نقش مؤثری در پوستر داشتند، مانند تولوزلوترک بود که موضوع اصلی کارهای وی شرح وقایع داخلی مردم بود.  او تجربة شخصی خود را بصورت دراماتیک درآورد و از پوستر بعنوان وسیله ای برای بیان آن استفاده کرد. آثار او بیشتر طرح های فکاهی بودند. پوستر مورد توجه مردم و هنرمندان قرار گرفت و  نمایشگاههای متعددی برای نشان دادن آثار برگزار شد. در سال 1895 میلادی نمایشگاهی از پوستر در لندن برگزار شد.تا دهة 1920 میلادی همة پوسترهای مصور بوسیلة هنرمندان تصویرگری  می شد. اما در این پوسترها بتدریج از شیوه های عکاسی  نیز استفاده شد. بطوریکه مدرسه طراحان سوئیس را میتوان بعنوان اولین طراحان در زمینة استفاده از عکاسی در طراحی پوستر معرفی کرد. مخصوصاً هانس فینلسر که در مدرسة هنر زوریخ تدریس می کرد نقش مهمی را دراین مورد داشت.هربرت ماتزنیز پوسترهایی برای جلب جهانگردان طراحی کرد و در این رابطه پیشگام بود. پوسترهای او در نگاه اول رنگی بنظر می رسیدند ولی در اصل عکس سیاه و سفید بودند که بطور رقیقی رنگ آمیزی شده بود.[2]

استفاده از تکنیک های مختلف مثل ایربراش، فتوگرافیک، بکاربردن روشهای مختلف در حروفچینی و سیستم پیشرفته چاپ و تخصصی شدن نحوة طراحی پوستر، هنر پوستر را متمایز میکند.

« سوئیس با یکپارچه کردن و توسعه دادن میراث گذشتگان خود به عنوان معتبرترین مرکز طراحی گرافیک در اواخر دهة 50 بود.

 پوستر به صورت امروزی که ما می شناسیم در سه دهة آخر قرن 19  در فرانسه متولد شد با آثاری توسط افرادی مانند تولوزلوترکLAUTREC و ژول شره CHERET بوناردBONNARD و هوراسل ورنهNERNET بوجود آمد وتحولاتی که صنعت چاپ و عکاسی و لیتوگرافی بوجود آوردند همگام با پیشرفت این صنایع، پوستر نیز تا به امروز روند تکاملی خود را طی کرده است».[3]

بیان تصویری در پوستر  و رشد آن انواع مختلفی از پوستر را بو جود آورد.از جمله: پوسترهای تبلیغاتی و تجاری که از بدو شروع و رواج پوستر تا دهة اول قرن بیستم ادامه داشت و پوسترهای اجتماعی و سیاسی که از جنگ جهانی اول مورد استفاده قرار گرفت.

 ژول شره را پدر پوستر میدانند. پیشگامان این هنر در کوششهای خود برای تلفیق مقاصد هنری و تبلیغی به ضرورت طراحی ساده و قوی که پیام معین را بلافاصله وبا صراحت به مخاطب برساند، پی بردند. پس از جنگ جهانی دوم هنر پوستر رشد چشمگیری کرد.

 در طراحی پوستر هدف این است که پیام به صورت گسترده پخش شود. طراح پس از ارزیابی موضوع و ایجاد روش مناسب پیام مزبور را به صورت تصویر ارائه میدهد.

1-2-1 تأثیرات ژول شره و لوترک در پیشبرد پوستر

 «    علیرغم انتقال جنبشهای هنرهای تجسمی در قرن بیستم به وسایل ارتباط  جمعی، گاهی اوقات ماهیت و محدودیت های پوستر بر نوع و جهت نقاشی نیز تأثیر داشته است. اولین بار که پوستر چنین نقشی را ایفا کرد سال 1870 میلادی، یعنی سال پیدایش پوستر بود.

ژول شره(Jules Cheret )  1933- 1836 میلادی در سال 1866 میلادی شروع به تهیه پوسترهای رنگی با چاپ سنگی در چاپخانه شخصی اش در پاریس کرده بود.

 به نظر می رسد ترکیب پوستر از این زمان آغاز شد و این بخاطر دو تکامل بود:

1- پیشرفت های فنی در چاپ سنگی

2- حضور خود ژول شره

اصول و قوانینی برای طراحی پوسترها در نظر گرفته شده است که در زیر به مثالهایی از آنها اشاره می شود:

 1- یک پوستر تبلیغی برای عطر یا لوازم آرایشی باید روشن، زیبا و زنانه باشد.

2- پوستر برای فروش تراکتور یا لوازم سنگین، باید قوی، سنگین و با رنگهای تند باشد.

 3- پوستری که بیننده را به گذراندن یک تعطیلات زمستانه در جنوب گرمسیر و آفتابی تشویق می کند، باید پرنشاط، سبکبال و با رنگهای درخشان باشد.

البته امروزه طراحان، پا را فراتر از چهارچوب ها و قوانین گذاشته و به طرح های بسیار جالب و متفاوتی دست یافته اند که در عین تضادهای شدید در کار، به گویایی پیام پوستر لطمه ای وارد نمی شود و جذابیت بسیار زیادی برای بیننده به همراه دارد. به طور مثال تبلیغات زیبا و چشمگیری در زمینه لوازم آرایشی، عطر، و مواردی از این قبیل کار شده است که نه تنها از رنگهای روشن در آنها استفاده نشده است بلکه طراح با استفاده از رنگ های تیره به تضادهای زیبا و جالب توجهی دست یافته است.

از فواید آموزش از طریق پوستر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1- جلب توجه و ایجاد تمرکز

بطورکلی تصویری که در قالب پوستر ارائه می شود، اگر از استانداردهای و قوانین اصلی پوستر پیروی کند، باید دارای جذابیت و گیرایی خاصی باشد و توجه بیننده  را به خود جلب کند و هرچه  که بیننده وقت تمرکز و تفکر در مقابل پوستر را نداشته باشد، پوستر موفق می تواند حواس فرد را متمرکز به موضوع خود کند. همچنین، پوستر جذاب میتواند حواس بیننده را در آنی، بصورت ناخودآگاه متوجه خود سازد و در ذهن وی ثبت گردد، هرچند که بیننده به پوستر بصورت خاص توجه نکند و به صورت گذرا ازآن رد شود ولی بدلیل ثبت پوستر در ذهن وی،با جرقه ای در آن مورد، تصویر و موضوع یکباره در کنار هم، ظاهر می شوند و در ذهن بیننده نقش می بندد.

1-      افزایش میزان فهم در زمانی کوتاه

فردی که دغدغه های روزمره زندگی را بهمراه دارد، ممکن است به سبب کار زیاد، وقت کم و ذهن درگیر در طول روز از مطالعه کتابها یا لااقل  کتابی خارج از شاخه کاری و تحصیلی خود بی نصیب بماند و یا به همین دلایل از دیدن  برنامه های آموزشی سیما و بسیاری وسایل کمک آموزشی دیگر بی بهره بماند ویا حتی از حوصله وی خارج باشد و ترجیح دهد اگر هم وقتی برای فراغت داشته باشد با برنامه های جذاب تری مانند رفتن به مکانهای تفریحی همچون پارک، سینما، کلاسهای متفاوت ورزشی، هنری و غیره وقت خود را پرکند.دقیقاً در چنین محیط هایی، اعم از محیط کاری افراد و یا محیطهای تفریحی، نصب پوستر یا اعلان می تواند باعث جلب توجه و بالارفتن میزان آگاهی افراد نسبت به یک پیام خاص باشد.

 3- تقویت و استحکام یادگیری

یک تصویر مناسب، در یک اعلان دیواری می تواند مطالبی را به فرد بیننده آموزش دهد.و می دانیم که تمام وسایل کمک آموزشی همانطور که از اسمشان پیداست، نقش بسزایی در امر آموزش دارند ولی آموزش از طریق یک تصویر گویا و رسا در غالب پوستر با شعاری مناسب می تواند یادگیری افراد را تقویت کند.

 همان طور که قبلاً اشاره شد دیدن یک تصویر و ثبت آن در ذهن، آگاهی افراد را نسبت به مسائل بالا برده و تأثیر بسزایی در امر آموزش دارد.

بطورکلی، پوستر چه بصورت مصور باشد و چه نباشد، یعنی فقط و فقط بوسیله نوشته و حروف ترکیب بندی شده، درست شده باشد، بهرحال دارای بار تصویری است و یک عنصر تصویری بشمار می آید و در نتیجه مانند وسایل دیگر کمک آموزشی همچون فیلم و برنامه های رادیویی و تلویزیونی و بسیاری از وسایل کمک آموزشی دیگر، جزئیات ندارد و راحت تر به ذهن  سپرده می شود.


 نتیجه گیری

پوستر یک وسیله ارتباطی تصویری است و در مرحله اول برای دین طراحی می شود نه برای خواندن پس نتیجه می گیریم برای جلب تماشاچی و رساندن پیام موردنظر، پوستر باید از عوامل وعناصر تصویربی گیرا و جلب کننده بهره بگیرد.

نقش پوستر در نهایت دقیق کردن هدف تصویر و پیام آن است و طراح به نوشته بعنوان یکی از عناصر تصویری برای ترکیب بندی اثر خود نگاه میکند و در نتیجه این هماهنگی به توانایی هنری طراح بستگی دارد.

 پوسترها علاوه بر سادگی باید دارای رنگهای جذابی باشند.ترکیب بندی تصویر با نوشته در پوستر رعایت شود و تعادل آن حفظ گردد. وقتی تعادل ایجاد شودتمامی اجزا و عناصرر موجود طوری تقسیم بندی می شوند که چشم بیننده همه آنها را با هم می بیند و بسهولت در صفحه گردش کنند. هر یک از عناصر موجود در پوستر دارای نیرویی هستند که در پوستر خودنمایی می کنند بنابراین آنها را باید از نظردرجة اهمیتشان تقسیم بندی کنیم و در جای مناسب قرار دهیم.

 زمینه پوستر باید دارای رنگ ملایم و یا طرحی ساده باشد تا بقیه عناصر خود را به شکل زیبایی نمایان سازند.

 هنرمند امروز با درک معانی ارتباطات و تحت تأثیر علم نشانه ها به این نتیجه رسیده که جهان از طریق زبان هنری دریافت شدنی است و هنر به نقش فرهنگی خود آگاهی دارد پس هنرمند باید با درک این موارد و  تلفیق آنها با  عناصر بصری واشکال مناسب و ترکیب رنگ آثار بیاد ماندنی خلق کند که در پوسترهای فرهنگی نمایانگر فرهنگ او باشد و یکنوع خودشناسی را نیز نشان دهد.

در بیشتر پوسترها ارائه عکس مناسب با ترکیب نوشته می تواند طرحی زیبا بیافریند طراحان باید با استفاده از عکس های زیبا و ترکیب آن با سایر عناصر بتوانند تصاویر زیبایی خلق کنند.

 در پوسترهای آموزشی مهمترین نکته که باید به آن توجه شود این است که قرار است مطلبی از طریق پوستر آموزش داده شود.

 در نتیجه نباید صرفاً به نکات زیباشناسانه توجه کرد و نباید فراموش شود که این پوستر زیبا قرار است مطلبی را آموزش دهد که بایستی در ذهن ها ماندگارتر باشد تا آموزش همان مطلب از طریق دیگر.


پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران - IRANDOC

رونمایی سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان به دست دبیرکل شورای‌عالی عتف و ...

اولين همایش بين المللي و سومين همایش ملی پژوهش

دانشجویان خارجی که در دانشگاههای ایران در حال تحصیل هستند به شرکت در همایش بین المللی پژوهش ...

بررسی ادبیات شفاهی و شعار های انقلابی ایران 57

بررسی شعارهای انقلابی مردم ایران در سال 57 ، که در جریان تظاهرات ضد رژیم شاهنشاهی سر داده می ...

بررسی روش­های مختلف تصفیه فاضلاب - سایت بهداشت محیط ایران

بررسی روش­های مختلف تصفیه فاضلاب. روش­های که می‌تواند جهت تصفیه فاضلاب مد نظر قرار گیرد ...

درس مارگیر و اژدها در کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم

مارگير و اژدها. روزي و روزگاري در زمان‌هاي قديم مارگيري زندگي مي‌كرد. مارگير به كوه و دشت و ...

Gerdab.IR | گرداب

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با اتهام ادمین‌های بازداشت ...

آفتاب

آفتاب،آفتاب مرجع اخبار ایران و جهان، بانک جامع نیازمندیها

انقلاب اسلامی و بازسازی هویت ملی در ایران - ديگران

چکیده: بحث از «هویت ملی» در چند سال اخیر در کانون توجه پژوهشگران رشته‌های گوناگون علوم ...

بررسی معیارهای انتخاب محل دفن لندفیل - سایت بهداشت محیط ایران

بررسی معیارهای انتخاب محل دفن لندفیل. بررسی معیارهای انتخاب محل دفن لندفیل) مقدمه

الف - مرز دقیق فقر و گرسنگی در ایران کجاست؟

خط فقر چیست؟ معیارهای محاسبه آن به چه صورت است؟ این مفهوم در ایران چگونه محاسبه و ارائه می ...

تحقیق تحولات پوستر در ایران و جهان | شبکه مقاله

تحقیق تحولات پوستر در ایران ... مورد بررسی و پژوهش قرار ... که در این پژوهش بیان ...

پژوهش تحولات پوستر در ایران و جهان

... کنیدپژوهش تحولات پوستر در ایران و جهانafnr.stu1 ... ,پژوهش تحولات پوستر در ایران و جهان ...

مقاله در مورد نقش پوستر در تبلیغات - مگ ایران

نقش پوستر در ... در پوستر های اولیه طراحی شده در ایران از خط و نوشته صرفاً جهت انتقال مفاهیم ...

بررسی پوستر در ایران - maghalenab.rozblog.com

بررسی پوستر در ایران دسته: ... در این پژوهش به بررسی کاربرد رنگ در پوستر ایران پرداخته شده ...

گرافیک هنر ،مقاله ،پژوهش - هنر پوستر

گرافیک هنر ،مقاله ،پژوهش. ... بود که قلمروی هنر پوستر در ایران را ... بگیرد باید بررسی ...

پــوسـتر و پــوسـتر

... ایران ، پژوهش در آثار ... پوستر با عنوان « قطب نما » با بررسی و تحقیق و پژوهش در خصوص ...

بررسی تأثیر پوستر در تبلیغات فرهنگی ( با …

‏‫بررسی تأثیر پوستر در ... دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران ... ‏‫هدف پژوهش : ۱) ‬ بررسی ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیرات ... تاریخیِ طراحی پوستر در ایران از آغاز و با تأکید ...

بررسی پوستر در ایران

... 75 پایان نامه بررسی پوستر در ایران در…, بررسی پوستر در ایران ,دانلود پروژه و پایان ...

موضوع پایان نامه رشته هنر | مشاوره پایان نامه و …

موضوعات جدید پایان نامه رشته پژوهش هنر بررسی ضرب‌المثلها در ... بومی ایران در پوستر ...

بورس کالا در یک نگاه - ime.co.ir

ضرورت تشکیل بورس کالا در ایران. بازار کالاهای پایه در بخش های مختلف صنعتی، پتروشیمی و ...

پورتال دانشگاه کوثر ›› صفحه اصلی

انتصاب مشاور امور زنان و خانواده در دانشگاه کوثر. به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، دکتر ...