پژوهش بررسی درمان سریع در مطب - دانلودپایان نامه بررسی درمان سریع در مطب در 385 صفحه ورد قابل ویرایش

پژوهش بررسی درمان سریع در مطب در 385 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست

پیشگفتار............................................................................................................................................ 14

بخش اول : پوست

اگزما................................................................................................................................................... 17

درماتیت تماسی تحریكی....................................................................................................................... 18

درماتیت تماسی حساسیتی .................................................................................................................... 19

درماتیت به دنبال تماس با نور - كهیر آفتابی........................................................................................ 20

درماتیت عفونی ................................................................................................................................... 21

اگزما به دنبال تروما............................................................................................................................. 22

درماتیت آتوپیك .................................................................................................................................. 23

درماتیت كهنه بچه ............................................................................................................................. 25

كلاهك گهواره ای ............................................................................................................................ 27

درماتیت سبورئیك سر شیرخواران......................................................................................................... 28

لیكن سیمپلكس مزمن........................................................................................................................ 29

ملاسما - ماسك حاملگی .................................................................................................................... 30

درماتیت آفتابی مزمن........................................................................................................................... 31

كراتوز آفتابی ...................................................................................................................................... 32

درماتیت اطراف دهان .......................................................................................................................... 33

عرق جوش ........................................................................................................................................... 34

پییریازیس آلبا....................................................................................................................................... 35

تیرگی پوست ....................................................................................................................................... 36

كك و مك .......................................................................................................................................... 37

كهیر................................................................................................................................................... 38

خارش پوست ....................................................................................................................................... 39

تعریق زیاد............................................................................................................................................ 42

آكنه روزاسه ....................................................................................................................................... 43

ویتیلیگو - پیسی.................................................................................................................................. 45

لیكن پلان ............................................................................................................................................ 48

سوریازیس ........................................................................................................................................... 50

خونریزی زیر ناخن ................................................................................................................................. 51

فرو رفتن ناخن در بافت نرم .................................................................................................................. 52

میخچه و پینه ....................................................................................................................................... 53

گرانولوم پیوژنیك .............................................................................................................................. 54

طاسی – آلوپسی .................................................................................................................................. 55

پییریازیس روزه..................................................................................................................................... 56

اریتم  مولتی فوم ................................................................................................................................. 57

اریتما ندوزوم ....................................................................................................................................... 58

بیماری ارف........................................................................................................................................... 59

مولوسكوم ........................................................................................................................................ 60

هرپس................................................................................................................................................. 61

آبله مرغان ........................................................................................................................................... 63

زونا....................................................................................................................................................... 64

اگزما هرپتیكوم ................................................................................................................................ 65

زگیل ................................................................................................................................................... 66

زرد زخم ............................................................................................................................................... 69

اكتیما ................................................................................................................................................. 70

سلولیت و باد سرخ ................................................................................................................................ 71

فولیكولیت ......................................................................................................................................... 72

فولیكولیت كاذب ............................................................................................................................... 73

فرونكل - دمل..................................................................................................................................... 74

كفگیرك ........................................................................................................................................... 75

پارونیشیا.............................................................................................................................................. 76

آكنه.................................................................................................................................................... 77

اریتراسما.............................................................................................................................................. 79

تریكومایكوزیس  آگزیلاریس............................................................................................................. 80

پیتیریازیس ورسیكالر – تینه آورسیكالر................................................................................................ 81

شوره سر ............................................................................................................................................. 82

كچلی سر ............................................................................................................................................. 83

قارچ تنه ............................................................................................................................................... 84

كچلی كشاله ران ................................................................................................................................ 85

قارچ پا ................................................................................................................................................. 86

قارچ ریش............................................................................................................................................. 87

قارچ صورت ......................................................................................................................................... 88

كچلی دست ......................................................................................................................................... 89

كچلی ناخن .......................................................................................................................................... 90

كاندیدای دهانی- برفك دهان ............................................................................................................ 91

گال –  جرب ......................................................................................................................................... 92

شپش ................................................................................................................................................... 93

سالك................................................................................................................................................... 95

بخش دوم : ارولوژیپیلونفریت حاد ..................................................................................................................................... 99

سیستیت حاد ..................................................................................................................................... 101

اورتریت ............................................................................................................................................. 103

اپیدیدیمواركیت حاد ......................................................................................................................... 104

شانكروئید ........................................................................................................................................ 105

گرانولوما اینگوینال ......................................................................................................................... 105

لنفوگرانولوم ونوروم....................................................................................................................... 105

سیفلیس اولیه ................................................................................................................................... 105

پروستاتیت حاد باكتریال..................................................................................................................... 106

پروستاتیت نان باكتریال و پروستادینی................................................................................................. 107

عفونت ادراری اطفال ........................................................................................................................ 108

رنال كولیك – سنگ ادراری............................................................................................................... 109

هیپرپلازی خوش خیم پروستات .......................................................................................................... 112

ناتوانی جنسی..................................................................................................................................... 113

انزال زود رس ..................................................................................................................................... 114

درد مزمن بیضه ................................................................................................................................. 115

بی اختیاری ادرار................................................................................................................................... 116

ریفلاكس مثانه به حالب..................................................................................................................... 118بخش سوم : گوش و حلق و بینیعفونت گوش خارجی ........................................................................................................................ 121

عفونت گوش میانی .......................................................................................................................... 122

سینوزیت حاد ..................................................................................................................................... 123

آبسه دندانی ...................................................................................................................................... 124

درد گوش ......................................................................................................................................... 125

واكس فشرده گوش ....................................................................................................................... 126

جسم خارجی گوش ........................................................................................................................... 127

سرگیجه ........................................................................................................................................... 128

رینیت حساسیتی................................................................................................................................. 129

خونریزی از بینی .................................................................................................................................. 130

بوی بد دهان ...................................................................................................................................... 131

آفت دهان ........................................................................................................................................ 132

سكسكه ......................................................................................................................................... 133بخش چهارم : مغز و اعصابصرع.................................................................................................................................................. 137

سردرد تنشی...................................................................................................................................... 143

میگرن .............................................................................................................................................. 144

سردرد خوشه ای ................................................................................................................................ 145

پاركینسون ....................................................................................................................................... 146

ترمور اولیه ........................................................................................................................................ 147

فلج بل .............................................................................................................................................. 148

پیگیری بیمار مبتلا به سكته مغزی ..................................................................................................... 149

بخش پنجم : روان پزشكیافسردگی اساسی ............................................................................................................................. 153مانیا – اختلال دو قطبی تیپ (I)........................................................................................................... 157

اختلال پانیك ...................................................................................................................................... 158

اختلال وسواسی جبری ......................................................................................................................... 160

اختلالات خواب.................................................................................................................................... 161

سندرم درد مزمن .............................................................................................................................. 164

لكنت زبان ......................................................................................................................................... 165

ناخن جویدن ....................................................................................................................................... 166

ترك سیگار ....................................................................................................................................... 167

ترك اعتیاد به مواد مخدر ................................................................................................................... 169

ترك مشروبات الكلی ........................................................................................................................ 172

سو مصرف مواد توهم زا .................................................................................................................. 174

سو مصرف  فن سیكلیدین ................................................................................................................ 175بخش ششم : بیماریهای چشمقرمزی حاد چشم ............................................................................................................................... 179

كنژنكتیویت باكتریال ....................................................................................................................... 180

بلفاریت ............................................................................................................................................. 181

تراخم ................................................................................................................................................ 182

داكریو سیستیت حاد ......................................................................................................................... 183

عفونت حفره چشم ........................................................................................................................... 184

گل مژه ............................................................................................................................................ 185

شالازیون ........................................................................................................................................... 186

گلوكوم حاد (آب سیاه ) ................................................................................................................... 187

یووئیت قدامی ................................................................................................................................... 188

كراتیت ماورا بنفش .......................................................................................................................... 189

كنژنكتیویت آلرژیك ........................................................................................................................ 190

پینگوكولا ........................................................................................................................................ 191

ناخنك ............................................................................................................................................... 192

كوری ناگهانی ................................................................................................................................. 193بخش هفتم : عفونیاپی گلوتیت حاد ................................................................................................................................. 197

خروسك – حناق – كروپ – لارنگوتراكئوبرونشیت حاد..................................................................... 198

مونونوكلئوز عفونی.......................................................................................................................... 199

سرخك .............................................................................................................................................. 200

سرخچه ............................................................................................................................................. 202

هاری................................................................................................................................................. 203

اوریون ............................................................................................................................................... 204

تب مالت - بروسلوز............................................................................................................................ 205

تب روده ای - سالمونلاتیفی................................................................................................................ 207

سالمونلوز غیر تیفی............................................................................................................................ 208

شیگلوز ............................................................................................................................................ 209

وبا...................................................................................................................................................... 210

تب راجعه ........................................................................................................................................... 211

لپتوسپیروز ......................................................................................................................................... 212

سل ................................................................................................................................................... 213

سیاه زخم .......................................................................................................................................... 218

دیفتری .............................................................................................................................................. 219

سیاه سرفه ........................................................................................................................................ 220

فارنژیت استرپتوكوكی – مخملك .................................................................................................... 221

توكسوپلاسموز ................................................................................................................................ 222

مالاریا ................................................................................................................................................ 223

اسهال آمیبی – آنتاموباهیستولیتیكا ................................................................................................ 225

ژیاردیا ............................................................................................................................................... 226

آسكاریس ........................................................................................................................................ 227

كرمك – آنتروبیاز – انتروبیوس ورمیكولاریس ................................................................................. 228

كرم قلابدار....................................................................................................................................... 229

گزش (گاز كرفتگی ) توسط حیوانات .............................................................................................. 230بخش هشتم : زنان و ماماییخونریزی نامنظم و غیر طبیعی رحمی بدلیل عدم تخمك گذاری .......................................................... 233

سندرم پیش از قاعدگی ..................................................................................................................... 235

قاعدگی دردناك ............................................................................................................................... 236

آمنوره .............................................................................................................................................. 237

واژینیت ............................................................................................................................................. 238

بیماری التهابی لگن ........................................................................................................................... 241

یائسگی ............................................................................................................................................ 242

درمان جایگزینی هورمونهای زنانه .................................................................................................... 243

لیومیوم رحمی ................................................................................................................................... 244

كیست تخمدانی ................................................................................................................................ 245

مراقبتهای دوران بارداری ................................................................................................................... 246

مراقبتهای پس از زایمان ................................................................................................................... 253

بخش نهم : داخلیبرخورد  با اختلالات تیروئید .................................................................................................................. 261

كم كاری تیروئید – هیپوتیروئیدیسم ................................................................................................ 262

تیروتوكسیكوز – هیپرتیروئیدیسم  .................................................................................................. 266

تیروئیدیت حاد چركی ......................................................................................................................... 269

تیروئیدیت تحت حاد ........................................................................................................................... 270

گواتر ساده – گواتر غیر توكسیك منتشر ........................................................................................ 271

گواتر مولتی ندولر غیر توكسیك ...................................................................................................... 272

گواتر مولتی ندولر توكسیك ............................................................................................................ 273

آدنوم توكسیك – ندول منفرد پركار................................................................................................ 274

مرض قند – دیابت شیرین .................................................................................................................. 275

هیرسوتیسم ..................................................................................................................................... 282

پوكی استخوان – استئوپروز .............................................................................................................. 283

هیپرلیپیدمی – دیس لیپوپروتئینمی .................................................................................................... 284

لوپوس اریتماتوی سیستمیك ............................................................................................................ 287

آرتریت روماتوئید ............................................................................................................................... 288

اسكلروز سیستمیك ......................................................................................................................... 290

استئوآرتریت – آرتروز ........................................................................................................................ 291

اپیكوندیایت داخلی و خارجی هومروس.............................................................................................. 293

نقرس (منوسدیم اورات )................................................................................................................... 294

فیبرومیالژی....................................................................................................................................... 297

كم خونی (آنمی) فقر آهن ................................................................................................................ 298

كم خونی (آنمی ) مگالوبلاستیك ...................................................................................................... 299

سرفه مزمن ...................................................................................................................................... 300

آسم .................................................................................................................................................. 302

پنومونی – ذات الریه – سینه پهلو ...................................................................................................... 304

سوء جذب........................................................................................................................................... 306

دیسفاژی .......................................................................................................................................... 307

سو هاضمه ....................................................................................................................................... 308

كمبود ( كاهش وزن ) ...................................................................................................................... 310

اسهال .............................................................................................................................................. 311

برگشت معده ای مروی – ریفلاكس گاستروازوفاژیال ..................................................................... 314

زخم (اولسر) پپتیك خوشخیم ............................................................................................................. 315

عفونت هلیكو باكتر پیلوری.............................................................................................................. 316

سندرم روده تحریك پذیر.................................................................................................................... 317

هپاتیت حاد ویروسی .......................................................................................................................... 319

هپاتیت مزمن .................................................................................................................................... 323

پر فشاری خون .................................................................................................................................. 324بخش دهم : بیماریهای اختصاصی كودكانكولیك شیرخواران ............................................................................................................................ 333

اختلال رشد ........................................................................................................................................ 334

تب در شیر خواران .............................................................................................................................. 335

مشكلات مادرزادی قلب .................................................................................................................... 336

مراقبت از بند ناف .............................................................................................................................. 337پیشگفتار

سپاس خداوند را که بار دیگر فرصتی در اختیار این حقیر قرار داد تا بتواند بخشی از وظایف خود در قبال جامعه پیرامون را عملی نماید.

این نوشته مجموعه ای است کوچک در راستای هدفی بزرگ؛ آموزش و همه انسانها درتمام طول عمر به آموزش نیازمندند.

با عنایت به حجم وسیع اطلاعات پزشکی و همچنین تولید سریع علم و تغییر چشمگیر مطالب آن، آموزش مداوم از اصول شاغلین به این حرفه می باشد. از آنجایی که در مورد درمان بیماریهای اورژانس کتب متعددی توسط همکاران پر تلاشمان در کشور به چاپ رسیده است، جالی خالی کتابی جامع که بتواند در زمینه درمان بیماریهای درمانگاهی اطلاعات لازم را در اختیار قرار دهد کاملا محصوص بود، به ویژه که متاسفانه عمده آموزش دانشجویان پزشکی در دوران تحصیل معطوف به درمان بیمارانی است که در بیمارستان بستری می باشند. این در حالیست که بخش بزرگی از فعالیت پزشکان عمومی در کلینیک و یا مطب بوده و عمدتا با بیمارانی سرو کار دارند که بیماری آنها اورژانس نبوده و همچنین نیاز به بستری در بیمارستان نیز ندارند.

کتاب « درمان سریع در مطب » با هدف تامین این نیاز همکاران پزشک نگاشته شده است . در این کتاب صرفاً درمان دارویی و نکات درمانی مرتبط با آن عنوان شده و جهت جلوگیری از زیاد شدن حجم کتاب در مورد علائم، نشانه ها و تشخیص بیماریها صحبت نشده است .

همچنین بیماریهای بحث شده صرفاً مواردی است که نیاز به بستری نداشته و همچنین جزء بیماریهای اورژانس نیز طبقه بندی نمی شوند. مطالب به صورت مختصر اما جامع ذکر شده و از مراجع علمی متعدد استفاده شده است . همچنین انتخاب درمانها با شریط بومی کشور هماهنگ شده است. گردآوری این کتاب نزدیک به 2 سال مداوم طول کشیده و در چندین نوبت اصلاح و توسط گروهی از بهترین اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دقت بررسی شده است، ولی کماکان مانند هر کتاب دیگر نیازمند بازنگری و در نتیجه همراهی خوانندگان عزیز دارد. لذا با افتخار نوشته های اصلاحی شما را مطالعه خواهیم نمود .
  اگزما

 Eczemaنكته : دربعضی موارد توسط پزشكان اگزما مترادف با درماتیت در نظر گرفته می شود ولی باید دقت كرد كه تمام انواع اگزماها نوعی درماتیت هستند ولی هر درماتیتی اگزما نیست .

تقسیم بندی اگزما :

1-          اگزما اگزوژن

-        درماتیت تماسی تحریكی (Irritant Contact Dermatits)

-        درماتیت تماسی حساسیتی(Allergic Contact Dermatits)   

-        درماتیت به علت حساسیت به نور

-        درماتیت عفونی

-        Dermatophytide

-        اگزمای به دنبال تروما

2-          اگزما آندوژن

-               Atopic Dermatits

-        Seborrhoeic Dermatits

-        Asteatotic Eczema

-        Discoid Eczema

-        Lichen simplex chronicus

-        Pityriasis Alba

-        Hand Eczema

-        و…

×       با توجه به تفاوت های درمانی، هر یك از موارد فوق در ادامه بصورت مباحث جداگانه بحث شده اند.درماتیت تماسی تحریكی

Irritant Dermatits1- تذكرات به بیمار :

×        پرهیز از عامل ایجاد تحریك

×       كمپرس وشستن محل با آب خنك ( درمرحله حاد ) 4 تا 6 مرتبه در روز و به مدت 3 روز كه معمولا كافی است .

2- درمان :                                                                                         

                                                                            IR    
Adult : Tab Hydroxyzin Hcl 25-100 mg / day  

( در صورت خارش خفیف25 mg  قبل از خواب كافی است .)
Children: Syr Hydroxyzin HCL 2mg / Kg / 24 h / in 3 div doses


                             Cap cephalexin 250 – 500 mg / Q6h           
                               or                       در صورت بروزعفونت                                                                       Tab Erythromycine 400 mg / Q6h       

3- نكات درمانی :

×    درمرحله حاد درماتیت تحریكی استفاده از كورتیكواستروئید موضعی تاثیری ندارد ولی در موارد بسیار شدید می توان از كورتون خوراكی و به صورت زیر استفاده نمود :

IR  

Tab prednisolone 20-30 mg / Bid 1.

                           For 5 days ð then would be Tappered×       استفاده از نرم كننده های پوست مانند وازلین و اوسرین مفید است.


درماتیت تماسی حساسیتی

Allergic contact Dermatits1- تذكرات به بیمار :

×       دوری از عامل ایجاد حساسیت

×       كمپرس خنك و مرطوب در مرحله حاد (Qid for 3 days)

2- درمان :                                                                                                                                                                      IR

                          تا رفع علائم ointment Triamcinolone  TDS / : حساسیت خفیف 1.

                        Tab prednisolone 30-60 mg / day: حساسیت شدید     

                                   for 5 days ð then would be tappered

  Tab Hydroxyzine 25-100 mg / day      :در صورت خارش شدید 2.

Cap cephalexin or Tab Erythromycine / for 7 days:در صورت بروز عفونت 3.  

3- نكات درمانی :

×       اصولا استفاده از آنتی هیستامینها خیلی مفید نمی باشند و مصرف آنها فقط جهت كنترل خارش شدید می باشد .

×       استفاده از نرم كننده های پوست و یا همراهی نرم كننده ها با مواد كراتولیتیك (مثلا اوره %10-5 دراوسرین) درفواصل مصرف كورتون موضعی مفید است .

×       در برخی مطالعات نشان داده شده كه نور آفتاب، PUVA، مصرف آسپرین و حتیXRAY ،‌ واكنشهای آلرژیك تماسی را كاهش می دهند .درماتیت به دنبال تماس با نور- كهیر آفتابی

Solar Dermatits1- تذكرات  به بیمار :

×        پوست بدن در برابر آفتاب پوشیده باشد (بهتر است از لباس با الیاف طبیعی استفاده شود).

×        استفاده از كلاه نقاب دار و دستكش نخی بسیار مفید است .

×        هنگامیكه ضرورت وجود ندارد از آفتاب پرهیز شود.2- درمان :                           

                                                                                       IR

1. Ointment Hydrocortisone 1% TDS / for 5 days

2. Cream Antisolar ( spf ≥ 15 )3- نكات ایمنی :

×       استفاده از كورتون سیستمیك ، PUVA و سیتوتوكسیك ها در برخی از مطالعات مفید گزارش شده ولی مصرف آنها توصیه نمی شود.

فرو رفتن ناخن در بافت نرم

Ingrowing toenail1- توصیه به بیماران :

        ×         از یك كفش راحت و پهن كه پنجه پا در آن راحت جای گرفته باشد استفاده نمایند.

        ×         ناخن ها به صورت صاف ومستقیم كوتاه شود نه به صورت هلالی .

2- درمان :

IR

1. Use an Antiseptic lotion by inserting a cotton padget

    under the edge of the nail .

2.Take warm water bath twice a day. (complete dry after that )

3. if bacterial infection is  present : Þ oral Antibiotic (Anti Staphylccoci)3- تذكر : در صورت عدم پاسخ به اقدامات فوق باید عمل جراحی انجام شود.

        ×         برداشتن گرانولیشن تیشو.

        ×         برداشتن چین اضافی كناره ناخن .

        ×         برداشتن یك قسمت طولی از كناره ناخن و تخریب بستر و ریشه ناخن در این محل .

v     جهت كسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با روش عمل جراحی به كتب اعمال جراحی كوچك مراجعه نمایید.


53

میخچه و پینه

Corn & Callus1- توصیه به بیماران :

        ×         پوشیدن كفش راحت و مناسب ، اصلاح مشكلات آناتومیك پا ، پوشیدن دمپایی بر روی موكت وفرش و ...

2- درمان :                                                                                                                   

v     برای میخچه :

IR

    چسب اسید سالیسیلیك 40%         1.

   Or      Salicylic  Acid   5gr

                Lactic  Acid       5gr

             Flexible  collodion  20 grv     برای پینه :

غلظت %6-5             Salicylic  Acid   3gr      

                                                                                                Vaseline 50 gr

        ×         روزی دو بار روی ضایعه مالیده شود . ( برای چندین  هفته )

        ×         پوست سالم ضایعه توسط پماد زینك اكساید محافظت شود .گرانولوم پیوژنیك

 Pyogenic  granuloma1-درمان :

IR

1. Surgical remove.

2. Electrocauterization.

3.cryosurgery

2- نكته مهم :

در برخی موارد ملانوم بد خیم (M.M) خود را بصورت گرانوم پیوژنیك نشان می دهد، لذا باید پس از برداشتن ضایعه، آن را جهت پاتولوژی ارسال نمائیم.


77

آكنه

Acnea

1- نكات درمانی :

       ×          در نوع خفیف فقط از درمان موضعی استفاده می شود ولی در انواع متوسط و شدید همزمان از درمان خوراكی نیز      استفاده خواهد شد.

        ×         درمان خوراكی در خانم ها و در آكنه های صورت بهتر پاسخ می دهد .

        ×         در ابتدای مصرف، داروهای موضعی می تواند باعث ایجاد التهاب در پوست شوندكه باید به بیمار تذكر داده شود .

 در این شرایط و در صورت خفیف بودن التهاب نباید دارو را قطع كرد.

2- درمان :

A:Topical Treatment :

1. Lot . or  Gel benzoyl proxide (2.5%-5%-10%)

صبح ها روی ضایعات التهابی آكنه مالیده شود.or                                                                                   

2. Lot. or cream tretinoin(0.05%)

نیم ساعت پس از شستن صورت و شب هنگام روی كمدونها مالیده شود.                          or

  Erythromycin or clindamycin or Tetracycline  1-4 gr 3.

روزی دو نوبت روی ضایعات مالیده شود.                    Alcohol 700 upto  100 cc    

¬     نکته :

1- نباید از داروهای فوق به صورت همزمان در یک بیمار استفاده کرد.

2- در صورتی که عمده ضایعات به صورت کمدون می باشد استفاده از تریتینوئین ارجح است.

3- در صورتی که عمده ضایعات به صورت پوستول و یا پاپولهای التهابی می باشند استفاده از بزوئیل پروکساید و یا آنتی

     بیوتیکهای موضعی ارجح است.

B: systemic Treatment :

1. cap Tetracycline  250  mg / Q 6 h (or 500 mg / Q 12 h)

or cap  Doxycycline  100mg / QD                                              for 6 month

                    ( or 1-2 gr / day ) or Tab Eryhromycine  400 mg  /Q 6 h

v     توجه :

        ×         از Tab Erythromycine در خانم حامله استفاده می شود.

        ×         داروهای فوق با یك لیوان آب (نه شیر ) مصرف شده، ‌نیم ساعت قبل از غذا بوده و تا یك  ساعت پس از مصرف دراز

     كشیده نشود.

        ×         در صورت عود می توان این دوره را شش ماه دیگر تكرار كرد.

        ×         در صورت عدم پاسخ به درمانهای فوق ، فولیكولیت گرم منفی و آكنه ندولوسیستیك شدید می توان از داروی زیر

      استفاده نمود :

IR

1.Cap isotretinoin (Accutane )( 20 mg) 0.5 mg / kg / day

قارچ صورت

Tinea facieiالف( درضایعات محدود:

IR                                                                 

   1. Cream Clotrimazole  1% BID/ for 3-6 wksب( در موارد وسیعتر و یا تغییر ضایعه بوسیله استروئید موضعی :

 IR          

    1. Cap Itraconazole (or Tab terbinafine or Cap fluconazole) / for  3-6 wks


كچلی دست

  Tinea  ManuumIR                          

   1. Tab  Griseofulvin  10 mg / kg / day / for 1- 3 months. كچلی ناخن

 Onychomycosis

IR

1. Tab  Terbinafine  250 mg / day / for       6 wks (in hand )

                                                                                       12 wks (in foot )
or 2. Tab Itraconazol  400mg / day / for one week then given  monthly  for 2-3 months

or 3. Tab Griseofulvin 10 - 15mg / kg / day / for 4-12 months

or 4. Cap Fluconazole 150 - 450 mg / week / for       3 month (in hand)

                                                        6 month (in foot)    

 تذكر : قارچ ناخن عموما مقاوم به درمان است ، به ویژه گریزوفولوین كه اثر بسیار محدودی در درمان دارد . بنابراین براساس مراجع جدید علمی اگر قرار است از این دارو جهت درمان قارچ ناخن استفاده شود بهتر است از دوز بیشتر

(20-25 mg / kg / days) استفاده شود.كاندید ای دهانی - برفك دهان

Trush - Oral  candidiosisA : Infants

IR

1. Drop Nystatin 1ml (100/000 or 20 drop) / Q 4h / for 10 -14 days        ×       دارو باید مستقیما روی ضایعات ریخته شود.

        ×       وسایل تغذیه شیرخوار از قبیل بطری، قاشق، استكان، پستانك و همچنین پستان مادر باید با جوش شیرین ضد     عفونی شود.

        ×       در صورت تداوم برفك دهان علیرغم درمان صحیح باید كودك جهت بررسی وضعیت ایمنی و اندوكرین ارجاع شود

  تذكر : مصرف موضعی و خوراكی جوش شیرین در شیرخوران ممنوع است زیرا خطر هیپرناترمی وجود دارد.

 B : Adults

 IR

 1.Hygienic and inkently removal of the dentures,at night.

 2.Drop Nystatin / several times a day / for 10-14 days.C : chronic  and Hyperplastic

 IR

 1. Cap Fluconazole 100- 200mg / day

                  or                                                                     for 14 days

 2.Tab Ketoconazole  200-400 mg / day


گال – جرب

Scabies

1- درمان :

A: Adults:

 IR

 1. Tab Hydroxyzine  10-25 mg / day

    2. Lotion  lindane 1%

        ×       12-8 ساعت روی پوست بماند و سپس شسته شود .

        ×       هفته بعد تكرار شود . ( جمعاً دو نوبت )

B: In Pregnancy , children (Age < 7 y) and epileptic patients:

IR

1.Tab chlorpheniramine Maleate 4 mg / TID

2. Lotion sulfur percipitate    6-10%

       ×3 شب متوالی استفاده شده و صبح روز پنجم استحمام شود (48 ساعت بعد از آخرین نوبت استفاده از محلول استحمام شود)  

        ×  هفته بعد تكرار شود.

2- نكات درمانی :

    ×   تمام افرادی كه در یك زندگی گروهی با فرد بیمار به سر می برند ( مثل اعضاء یک خانواده، خوابگاه ها، زندانها و سربازخانه ها ) باید تحت درمان قرار گیرند.

        ×       لباسها و ملحفۀ بیمار باید جوشانده شده و یا یك هفته داخل كیسه پلاستیكی نگه داری شود.


1- درمان :

A) P.Capitis or pubis :

IR

                                        1.Shampoo permethrin       

10 دقیقه روی سر بماند و سپس شسته شود. 10-7 روز بعد تکرار شود   

                                           2.Shampoo lindan                                                                

10 دقیقه روی سر بماند و سپس شسته شود. 10 روز بعد تکرار شود                                                                                             

                                      3. Lotion Malatnion 0.5%      12 ساعت روی سر بماند و سپس شسته شود، 10 روز بعد مجدداً تکرار شود.

4. Tab Co-Trimouazole 2× BID / for 3 days

10 روز بعد تکرار شودB) P.Corporis:

IR

Lotion Malathion 0.5%

در این حالت لباسهای بیمار باید درمان شوند نه فقط خود بیمار. لباسها باید جوشانده شده و سپس با اتوی داغ اتو شوند.

از داروهای ضد خارش و مرطوب کننده ها نیز می توان استفاده کرد.C) Eyelash infection:

IR

    1. Vaseline TDS / for 1 week

Or 2. Baby shampoo TDS / for 1 week

Or 3. Mechanical remove of Lice and eggs with Fix For ceps

( یا به وسیله یک شانه ظریف و محلول رقیق سرکه )     

2- نكات درمانی :

        ×       استفاده از آنتی هیستامین ها جهت كاهش خارش بیماران اندیكاسیون دارد .

        ×       لباسهای بیماران باید جوشانده شده و سپس اتو شود .

        ×       مو های سر و بدن باید حتی الامكان كوتاه نگه داشته شود .

        ×       پس از مصرف محلول Malathion به علت اثر سوء گرما بر آن ، موی سر نباید سشوار شود .


رنال كولیك –  سنگ ادراری

Renal colic - Urinary stone1-درمان :                                                                                                                                                        

IR       

1. Amp  thramal (or other Non opiate Analgesics )

به فاصله 20 دقیقه و تا 3 نوبت تجویز می شود .

در صورت عدم پاسخ :

تا 3 نوبت 1. Amp pethidin  50-100 mg / Im /

تا 3 نوبت     or  Amp morphin 5 mg / Im  /

در صورت ادامه یافتن درد :

1.   Admission

2. Amp  Aminophiline  1-2 mg / kg /  Iv Infusion

v     یك آمپول را داخل 200 میلی لیتر N/S و یا DW 5% ریخته و به آهستگی انفوزین شود. پس از قطع درد انفوزین نیز قطع گردد .

v     پس از كنترل درد، بیمار با نسخه زیر مرخص شده و توصیه های لازم به وی می شود :

IR                                                        

(در صورت وجود درد شدید، بصورت عضلانی تزریق شود )                   1. Amp  thramal

 2. Tab Acetaminophen codein / QID

3. Supp Indometacin  ( or Diclofenac  Na+) / QD or BID

(با آمادگی گوارشی)4. KUB

 سونوگرافی از كلیه ها، حالب ها و مثانه5.

6.Na+, K+, Cr , ca++, p++ , uric Acid (serum)

7. U/A (PH , RBC . WBC . Bacteria . Cristals)
دربیماران درمعرض خطر بالای عود سنگ باید پس از 8- 6  هفته 8.


از دفع سنگ، ادرار 24 ساعته از نظر حجم،كلسیم، فسفر،اسید اوریك،سیترات، اگزالات، كراتینین، منیزیم و سیستین بررسی شود.

2- توصیه های لازم :

    ×    مصرف آب فراوان (هر ساعت حداقل یك لیوان )

    ×    تحرك به خصوص به صورت طناب زدن ویا بالا و پائین پریدن

    ×    بیمار در داخل یك صافی ادرار كند تا در صورت دفع سنگ آن را ببیند و همچنین بتوان سنگ را به آزمایشگاه ارسال نمود

    ×   با توجه به این كه شایعترین سنگ ادراری اگزالات كلسیم است ، مواد حاوی اگزالات از رژیم غذایی حذف شده و یا مصرف آنها محدود شود.مثل: جعفری، اسفناج، ریواس، فلفل، شكلات، كاكائو، انجیر، چغندر، برگ چغندر، گوجه فرنگی، پسته، بادام، كلم، كاهو، تمشك و كوكا

    ×   محدودیت پروتئین (در صورت مصرف بیش از حد) و نمك پیشنهاد میشود.

    ×   به جز درموارد هیپر كلسیمی به بیمار رژیم با محدودیت كلسیم (لبنیات) داده نمی شود.

3- نكات درمانی :

        ×       اگر در سونوگرافی اتساع حالب و سیستم ادراری مشخص بود ولی در KUB سنگی مشاهده نشد ، احتمالا سنگ

      ادراری از جنس رادیو لوسنس است و لذا یكIVP  درخواست شود .

        ×       سنگ های با سایز زیر 5 میلی مترتا 90% به صورت خود به خود دفع میشوند ، در اندازه 9-5 میلی مترتا 25%

     به صورت خود به خود دفع می شوند ولی در اندازه بیشتر از آن نیاز به اقدامات مداخله ای می باشد                                                                                                                        

     (اصولا احتمال دفع خود به خود سنگ های بالاتراز6 میلی متربسیاركم است .)

        ×       نكات زیر جهت تشخیص نوع سنگ كمك كننده می باشند :

            1. سنگ غیر حاجب Ü  گزانتینی ، اسید اوریكی ، مثانه

            2. سنگ شاخ گوزنی Ü   استروویت ، سیستینی

            3. سنگ مقاوم به ESWL  Ü  سیستینی ، اگزالات مونو هیدرات

      4. PH بالای ادرار Ü  استروویت ، فسفات كلسیم ، هیپر یوریكوزوریك كلسیمی.

خونریزی از بینی

Epistaxisv     اقدامات زیر به ترتیب انجام شود .

1-   بررسی علائم حیاتی بیمار و در صورت لزوم تثبیت آن

2-   آرامش بخشیدن به بیمار و همراهیان وی

3-   ساکشن ترشحات بینی

4-   شیرینک کردن حفرۀ بینی ( به وسیله پنبه آغشته به لیدوکائین و آدرنالین ) و سپس رینوسکوپی قدامی

5-   در صورت وجود سایت قدامی خونریزی ، محل تحت دید مستقیم وبا احتیاط توسط نیترات نقره كوتر شود .

6-  در صورت پیدا نشدن سایت قدامی و ادامه خونریزی ، تامپوناد قدامی بینی ( با گاز وازلین و یا گاز آغشته به پماد تتراسیکلین یا فورازولیدون ) انجام شود .

7-  در صورت عدم كنترل اپیستاكسی ، تامپون خارج شده و مجددا گذاشته شود . اگر پس از 2 تا 3 نوبت تامپون قدامی مناسب هنوز خونریزی ادامه دارد ، بیمار باید بستری شده و جهت وی تامپون خلفی بینی گذاشته شود.

v      نكات درمانی :

       ×         دستور دارویی پس از انجام كوتر شیمیایی بینی :                                                                      

     IR  

       1. Oint . Tetracycline ( ophtalmic ) / Q12h /for 7days    

                                                                                                                                     2. Bed  Rest       ×         دستور دارویی پس از انجام تامپون قدامی :                                                                                  IR

   1. Cap Amoxycilline  500 mg / Q8h                                                                                      كشیدن تامپون 5-2 روز بعد 2.

       ×         در بیماران مبتلا به  AML , ALL، آنمی آپلاستیك و ترومبوسیتوپنی نباید از كوتر شیمیایی استفاده كرد . در این

      موارد انتخاب اول تامپون مناسب همراه با تجویز آنتی بیوتیک و تعویض تامپون 24 ساعت بعد می باشد .بوی بد دهان

Halitosis1- نكات مقدماتی :

       ×         هالیتوزیس یك سمپتوم است و باید به دنبال عامل زمینه ای آن بود.

×     رنییت آلرژیك، سینوزیت مزمن، لوزه های كریپتیك، بیماری های پریودنتال، رفلاكس مزمن و بهداشت نامناسب دهان و دندان از جمله عوامل ایجاد كننده این مشكل می باشند.

2- درمان :

رفع عامل زمینه ای 1.

بهداشت دهان ودندان .2

استفاده از سبزیجات معطر، میوه جات تازه و قرص نعناع  .3

4. Mouth  washing  with  Presica / QID

صرع

Epilepsy1- اصول درمان در صرع :

1- تشخیص  صحیح اولین اصل است.

2-  درمان تک دارویی همیشه باید مد نظر باشد .

3- در تمام داروها ( بجزPHT ، pb و گاباپنتین ) شروع درمان با doseكم بوده و سپس dose را افزایش می دهیم .

4- در تمام داروها بجزPHT و اتوسوكسیماید،dose روزانه باید به صورت منقسم تجویز شود.

5- اگر یك دارو تا حداكثر dose مجاز تجویز شد و به مدت 5 برابر نیمه عمر دارو نیز صبر كردیم و پاسخ مناسبی نگرفتیم، در این صورت می توان داروی بعدی را اضافه نمود. داروی اول را می توان به صورت تدریجی قطع کرده و یا در صورت مشاهده اثر توام مناسب، داروی اول نیز ادامه پیدا کرده و داروی دوم به صورت کمکی به آن اضافه می شود.

6- در مورد تمامی داروها قبل از شروع درمان باید CBC چك شود. سپس تا 2 هفته به صورت هفته ای یک بار، سپس تا 1 ماه، 2 هفته یک بار، تا 3 ماه ماهی یك نوبت و بعد از آن هر 6-3 ماه یكبار CBC بیمار كنترل شود.

7- داروی انتخابی پیشنهادی در موارد خاص به شكل زیر می باشد :

       ×         بر اساس سن:      

                            1- استاتوس نوزادان    Ü  pb

                      2- اطفال   Ü pb

                      3- دختر جوان   Ü , CBZ  VPA

               4- سالمندان  Ü  (bp  or  CBZ)


       ×         بر اساس نوع صرع :

1-   فوكال  Ü (CBZ و در صورت عدم پاسخ سپس PHT می دهیم )

2-   فوكال كه سریعا به ژنرالیزه تبدیل می شود Ü CBZ و یا فنی توئین

3-   ژنرالیزه Ü VPA

4-   Ethosuximade Ü Absence (درصورت عدم پاسخ سپس VPAمی دهیم. با این وجود به اعتقاد بسیاری از پزشكان تجویز VPA از ابتدا ارجح است ) .

5-   میو كلونی Ü VPA ، كلونازپام

6-   صرع مختلط Ü VPA

       ×         بر اساس عامل اولیه  :

               1- CBZ Ü PostTraumatic  (در صورت عدم پاسخ سپس PHT می دهیم) .

                                    2-  مشكل آناتومیك (مثل تومور، آبسه و... ) Ü PHT و یا CBZ

                                    3-  در صرع آبسانس و میو كلونی Ü والپروات سدیم

2- نكاتی كه به یك جوان اپیلپتیك باید تذكر داد :

1-   ازدواج : بیمار اپیلپتیك حق ازدواج دارد ولی قبل از آن باید طرف مقابل اطلاع داشته باشد.

2- بچه دار شدن : برای بارداری  مشكلی وجود ندارد، به خصوص اگر دارو قطع شده باشد .

       ×         احتمال ابتلا فرزندان به عوارض ماژور (شكاف صورت ، اختلال قلبی و... 2%-1 است . (

       ×         در صورتی كه مادر PHT مصرف می كند ، تجویز vit  K برای مادر و نوزاد الزامی است .( در ماه آخر حاملگی )

       ×         زایمان طبیعی بلامانع است .

اختلال پانیك

 Panic Disorder1- تعریف :

 حملات دوره ای از ترس یا ناراحتی شدید است كه ابتدا و انتهای مشخصی دارد وطی آن علائمی چون تعریق ،تپش قلب، احساس لرز ، خفگی ، تهوع و ترس از مرگ بطور ناگهانی ایجاد شده و در عرض 10دقیقه به حداكثر شدت خود می رسد .طول حملات عمدتا 20 تا 30 دقیقه می باشد .

2- درمان :

IR

 1. Tab Imipramine (or clomipramine in same dosage )

     10 mg / day / for 3 days

       then 25 mg / day / for 3 days   

  then increased upto   50-150   mg / day  

or  Cap Fluoxetine 5 mg / day

then increased upto 20 mg / day   

or  Tab Alperazolam 0.25 mg / TID

      then increased upto 2-6 mg / day     

or  Tab phenelzine 15 mg / day (in 2 div doses )

      then increased upto 75 – 90 mg / day  v     با توجه به محدودیت رژیم غذایی و همراهی استفاده از سایر دارو ها ، مصرف فنلزین كه جزء MAOI ها است ، محدود می باشد.

v   درصورت عدم پاسخ به یكی از رژیم های درمانی فوق، بیمار را جهت انجام اقدامات تشخیصی لازم و شروع درمان جدید به یك متخصص روانپزشكی ارجاع كنید .
3- نكات مهم :

×      دارو درمانی زمانی كه در كنار روان درمانی باشد، بیشترین اثر را خواهد داشت .

×      به بیمار اطمینان دهید كه اگر چه علائم بیماری بسیار شدید و ناراحت كننده است ، ولی خطری برای او وجود ندارد .

×      بهترین طول مدت درمان 12-8 ماه می باشد، زیرا در صورت قطع سریعتردرمان، احتمال عود بسیار بالاست .

×   آرامش عضلانی ( Relaxation therapy ) ، آموختن چگونگی دوری از موقعیت های اضطراب زا ، آموزش نحوه نفس كشیدن  در مواقع شروع حمله یا  Relaxation training ( نفس كشیدن داخل یك كیسه كاغذی یا نایلونی برای چند دقیقه درزمان حمله هیپرونتیلیشن ) و آموزش خانواده جهت حمایت روانی، از سایر اقدامات مهم درمانی و حمایتی می باشد.

×      در صورت شروع فلوكسیتین باید قطع آن یكسال پس از آخرین حمله باشد.


کامل ترین مرجع برای شناخت سریع سکته مغزی و راههای درمان ...

آموزش کامل علائم “سکته مغزی” و درمان سریع برای سکته مغزی. سکته مغزی خفیف,سکته مغزی خفیف ...

بررسی چهارده اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه

بخش اول. چکیده. در آیات متعددی از قرآن کریم به مباحث علمی اشاره شده است. از آنجا که برخی از ...

خودکشی (بررسی آماری درجهان و ایران ، علل و عوامل …

خودکشی (بررسی آماری درجهان و ایران ، علل و عوامل اجتماعی و روانی، وضعیت خودکشی در دختران و ...

خنج - khonj.sums.ac.ir

تعداد: 76 | صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8

بررسی تطبیقی الگوی توسعه سیاسی …

بررسی تطبیقی الگوی توسعه سیاسی هانتینگتون با الگوی رشد سیاسی در جامعه مهدوی

موسسه مشاوره و پژوهش مددکاری

هر ساله بیش از یک میلیون کارگر در دنیا از کمردرد رنج می‌برند و از هر ۵ صدمه‌ای که در محیط ...

پذیرش بیمار در اورژانس بیمارستان | پرستاران …

پذیرش در واقع ورودی اصلی بیمار به بیمارستان بوده و اولین ارتباط بیمار با بیمارستان از طریق ...

بیماری سلیاک چیست ؟ – علائم ، عوارض ، تشخیص ، درمان

قبلی ممکن است از دست دادن حافظه در آلزايمر با نوع سوم و جديدي از ديابت مرتبط است.

بررسی معیارهای انتخاب محل دفن لندفیل - سایت …

بررسی معیارهای انتخاب محل دفن لندفیل. بررسی معیارهای انتخاب محل دفن لندفیل) مقدمه

پسوریازیس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پسوریازیس معکوس (Inverse) یا فلکسورال به صورت ضایعات قرمز در روی بدن مانند پشت زانو، زیر بغل و ...

پسوریازیس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پسوریازیس معکوس (Inverse) یا فلکسورال به صورت ضایعات قرمز در روی بدن مانند پشت زانو، زیر بغل و ...

بررسی روش­های مختلف تصفیه فاضلاب - سایت …

بررسی روش­های مختلف تصفیه فاضلاب. روش­های که می‌تواند جهت تصفیه فاضلاب مد نظر قرار گیرد ...

Aftabgardan - تجربیات من در مورد دستگاه EEG و نوار مغز …

تجربیات من در مورد دستگاه eeg و نوار مغز که شاید به درد شما هم بخورد

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

کالیفرنیا در یک بحران خشکسالی چندین ساله قراردارد که شاید دهه ها بطول بیانجامد.

طب قرآنی و دکتر جمشيد خدادادی - درمان ها

- رفع واريس: پس از حمام، آب سرد به پاها بزنيد، در هنگام شب دو بالشت زير پاها و بالشتي كوچك زير ...

چرا پنی سیلین باید در مراکز درمانی تزریق شود؟ روش …

هر چند مدت یک بار، خبری درباره مرگ یک یا چند نفر در اثر تزریق پنی سیلین منتشر می شود.

الف - مسابقه مقاله‌نویسی در وزارتخانه؛ تقلب علمی در

مسابقه مقاله‌نویسی در وزارتخانه؛ تقلب علمی در دانشگاه‌ها

وب سایت دکتر مجید ظهرابی متخصص و جراح مغز و …

در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : [email protected] ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

دانشگاه علوم پزشكي مشهد - دانشگاه علوم پزشکی …

دانشگاه علوم پزشکی مشهد ... فوق تخصصی جراحی عروق علوی; مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)

مریم س , برای*** از بین بردن منافذ پوست*** چکار …

رازهای درگوشی خانواده های شاد بدنتان را این جوری انعطاف پذیر کنید در سال جدید به کدام هدف ...

قارچ ایران زمین - فروش کمپوست قارچ دکمه ای

خرید خاک پوششی قارچ ایران زمین با تضمین خاک پوششی پاستوریزه و بسته بندی شده ایرانی در سه نوع ...