پژوهش بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن - دانلودپایان نامه بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

پژوهش بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن در 53 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

فصل اول ---------------------------------------------------

مقدمه -----------------------------------------------------

بیان مسئله --------------------------------------------------

اهمیت و ضرورت ---------------------------------------------

فصل دوم---------------------------------------------------

پیشینه داخلی ------------------------------------------------

مقاله ------------------------------------------------------

مصاحبه اكتشافی و مصاحبه كارشناسی -----------------------------

فصل سوم---------------------------------------------------

تحلیل نظری -------------------------------------------------

مدل نظری --------------------------------------------------

فصل چهارم-------------------------------------------------

روش شناسی تحلیل -------------------------------------------

روش تحقیق -------------------------------------------------

جامعه آماری ------------------------------------------------

شیوه انتخاب واحد نمونه-----------------------------------------

روش گردآوری ----------------------------------------------

سئوالات و فرضیات تحقیق ---------------------------------------

تعریف عملیاتی -----------------------------------------------

فصل پنجم---------------------------------------------------

یافته ها-----------------------------------------------------

فصل ششم--------------------------------------------------

نتیجه گیری--------------------------------------------------

محدودیت ها-------------------------------------------------

فصل هفتم --------------------------------------------------

ضمایم-----------------------------------------------------

پرسشنامه---------------------------------------------------

آراء صاحبنظران----------------------------------------------

منابع ------------------------------------------------------چکیده :

این پژوهش باهدف بررسی روابط زوجین با والدین خود و تاثیراتی که این روابط بر روابط بین زوجین می گزارد و مشکلاتی که طی آن به وجود می اید در بین زنان و مردان متاهل شهر کاشمر انجام گرفته است

این تحقیق دارای یک پیشینه داخلی ، مقاله و مطالعات اکتشافی است .

نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته ، داده ها از طریق پرسشنامه جمع اوری و تحلیل شده است و نتایج آن به این شرح است :

زوجین به دلیل عدم آشنایی با خصوصیات رفتاری همسر خود و همچنین عدم استقلال فکری ، فضای پدر سالارانه و مادر سالارانه خانواده از والدین خود در بروز مشکلات ناشی از آن خط میگیرند و تحت تاثیر والدین خود قرار میگیرند .

مقدمه :

والر در این باب اشاره دارد به گرایش ناآگاهانه ای كه در افراد وجود دارد، میل به این باشد كه در زندگی زناشویی خویش تصویر دوست داشتنی والدین خود را جستجو می كنند (همان) با این نكته در حقیقت می توان این پرسش را مطرح كرد كه آیا فرد در انتخاب همسر خود آزاد است گاه ندانسته انتخاب می كند كه همسان والدین خود باشد؟ آیا پدر و مادر علی رغم آزادگذاردن فرزندان خود را در این امر، در واقع نفوذ گاه كاملاً ناآگاهانه ای برایشان اعمال نمی كنند.

جامعه شناسان در تشریح رفتار انسان به وسیله محیط پیرامون برای تبیین حال، به تعمق در گذشته نمی پردازند كه این كار روانكاوان است.

ترمان عقیده داردكه مرد خواستار ازدواج با دختری  است كه مادرش را در خاطره او زنده می كند پاتریك نیز بر شباهت خصوصیات ظاهر زن با خصایص مادر تكیه می كند.

نتیجه گیری استروس مبنی بر اینكه هر یك از والدین در موضعی قرار می گیرند كه از آن بر فرزندان خود تاثیر گذارند، می تواند به ما نشان دهد كه در حقیقت بنیان تصویر آرمانی زناشویی در واكنش غریزی فرزند نسبت به مادر یا پدر خویش قرار ندارد بلكه بر اساس این تصویر مبتنی بر رفتارهای عاطفی آنهاست . نظریه همسان همسری به معنای این اصل است كه در زندگی به ویژه آن كسانی كه با هم ازدواج می كنند كه مانند هم هستند به عقیده بسیاری از دانش پژوان شباهات و همسانی از نظر فردی یا اجتماعی، فرهنگی و ... نخست اشخاص را به سمت خود جلب می كند و آنگاه پس از آن كه وصلت كردند خوشبختی خانوادگی آنها را تامین می كند (همان) فرضیه هایی كه از این نظریه  استخراج می شود:

R    والدین با القاء طرز تفكر خود بر فرزندان خود اعمال نفوذ می كنند.

R    زوجین در زندگی زناشویی تصویر والدین خود را جستجو می كنند.

2-3 نظریه میدانی لوین

بسیاری از شرایط  اجتماعی از جمله شرایط زن و شوهر به شدت وابسته به شرایط زمانی و مكانی می باشد. شرایطی كه با دارا بودن عناصر مختلفی می توانند در ابعاد گوناگون بر زندگی زن و شوهر از جمله رضایت و موفقیت در زندگی آنها موثر باشد بررسی اختلافات خانوادگی در قالب شرایط زمانی و مكانی خاص، ایجاب می كند كه از نظریه میدانی لوین نیز استفاده شود. (مهدوی، 1375؛ 28).

لوین واژه فیلو (پهنه یا میدان) را از فیزیك برگزیده است و همانند آن رفتار انسانی را تابع عوامل مختلفی و به هم پیوسته می داند وی این عوامل را نیروهای میدان می نامد.

لوین عوامل مذكور را به دو گروه تقسیم می كند خصوصیات شخصی و محیطی بدین ترتیب رفتار هر فرد تابع خصوصیات شخصی او و خصوصیات محیطی است. (همان)

با استفاده از این می توان بسیاری از مسایل جامعه شناختی از جمله اختلافات خانوادگی را مورد تبیین قرار داد لوین معتقد است كه به منظور بررسی زندگی زن و شوهر، باید عوامل محیطی و روانی مربوط به شرایط زن و شوهر كه شامل انتظارات و خصوصیات همسر نیز می شود مورد تحلیل قرار گیرد (مهدوی،‌ 1375؛ 29).

از نظر لوین شخصیت و محیط مستقل از هم نیستند بلكه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند وی ارتباط و وابستگی متقابل عناصر فوق را در مجموع فضای زندگی می نامد (همان)، به این ترتیب نزاع زن و شوهر از دیدگاه این نظریه به قرار زیر است. دیگران مهم ومیزان آگاهی بر رضایت زوجین در نتیجه بر میزان اختلافات خانوادگی موثر است.

فرضیه های مرتبط با این نظریه:

R    زوجین به دلیل عدم شناخت از هم از والدین خود راهنمایی می جویند.

R    فضایی كه زوجین در آن رشد كرده اند بر اعتماد به نفس زوجین موثر است.

3-3 نظرات كارشناسان و سایر موارد:

در برخی موارد ممكن است زوجین تحت تاثیر راهنمایی های اشتباه والدین خود قرار گیرند و درگیری هایی را درخانواده ایجاد كنند. در اینجا نیاز است بزرگترها و والدین بین احترام و شان ومنزلت والدین و همچنین دخالت تفاوت قایل شوند ( باباصفری، 271،‌ 39).

از نظر ویژگی های اجتماعی و فردی معمولاً‌ زوجینی كه به والدین خود اجازه دخالت در زندگی خود را می دهند معمولاً ‌افرادی هستند كه از كودكی حق انتخاب نداشته اند حتی در زمان ازدواج والدین برای آنها تصمیم گرفته اند و از كودكی به والدین خود متكی بوده در مقابل این گونه فرزندان والدین نیز به كودكان خود اجازه تصمیم گیری را نداده اند امروز نیز كه مستقل شده اند هنوز شیوه قدیمی را به كار می برند.

فرضیه های استخراج شده در این بخش والدین و بزرگترها تفاوت بین احترام و دخالت را نمی دانند. زوجین تحت تاثیر رفتار عاطفی والدین به سمت آنها گرایش دارند.

زوجین به دلیل عدم استقلال فكری در زندگی زناشویی از والدین خود خط می گیرند.

فصل چهارم

روش شناسی تحقیق

مقدمه:

در این فصل به ویژگیهای روش شناسی تحقیق می پردازیم كه شامل روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه، شیوه انتخاب واحد نمونه، روش گردآوری سوالات تحقیق و فرضیات، متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرها می باشد.

1. روش تحقیق: روش تحقیق در این پژوهش پیمایش است. این روش متداولترین روشی است كه در تحقیقات اجتماعی به كار می رود. پیمایش جمع آوری اطلاعات به عنوان راهنمایی عملی توصیف یاپیش بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین برخی متغیرها است. این تحقیق از نظر معیار وسعت (كلان، میانه، خرد) در سطح خرد است و از لحاظ سطح تحقیق از نوع توصیفی تبیینی می باشد.

2. جامعه آماری و حجم نمونه: جامعه آماری این پژوهش 50 نفر از زنان و مردان متاهل در شهر كاشمر است .

3. شیوه انتخاب واحد نمونه: از بین خیابانهای اصلی و فرعی شهر كاشمر به طور تصادفی چند منطقه انتخاب شده و در بین این مناطق كوچه هایی به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه به صورت تصادفی سه تا در میان بین خانه های مسكونی توزیع شده است.

4. روش گردآوری: ابزار اصلی جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است كه توسط محقق ساخته شده شامل 11 سوال بسته می باشد.

5. سوالات و فرضیات تحقیق:

1-5. سوالات:‌

1. آیا روابط زوجین با والدین خود در روابط آنها با هم تاثیر دارد؟

2. آیا این تاثیر مفید است یا مضر؟

3. آیا مشكلاتی ایجاد می كند چگونه مشكلاتی؟

4. والدین كه در زندگی فرزندانشان مشكل ایجاد می كنند چه ویژگی های فردی رواج دارند؟ ( توصیفی)

5. زوجینی كه تحت تاثیر والدین خود هستند چه ویژگی هایی دارند؟ ( توصیفی)

2-5. فرضیات تحقیق:

القاء تفكرات والدین بر روابط زوجین با هم تاثیردارد.

فضایی كه زوجین در آن رشد كرده اند براعتماد به نفس آنها موثر است. ارتباط زوجین با والدینشان به دلیل عدم شناخت از هم بر روابط آنها با هم تاثیر دارد.

ارتباط زوجین با والدینشان به برداشت آنها از  احترام فرزندانشان مربوط است.

یوستها

پیوستها قبل از منابع – بعد از چاپ سوالات اینها جواب كارشناسان به سوالات است.

وكیل پایه یك حقوقی آقای اوحدی

1-بله

2-می تواند هم مفید باشد هم مضر

3- می تواند در زمینه های متفاوت باشد بستگی به نوع و مقدار تاثیر پذیری دارد.

4- این اختلافات می تواند ناشی از تفاوت های فكری فرهنگی و گاهاًمالی باشد.

5- عدم استقلال فكری عدم خود باوری تاثیرپذیری بیش از اندازه

وكیل پایه یك حقوقی خانم خانی

1-   بله

2-   از هر دو دسته

3-   در تمام زمینه ها می تواند تاثیر گذار باشد

4-   معمولاً با دلسوزی همراه است (دخالت) و ناشی از نوع تفكر آنهاست

5-   در حد كافی استقلال ندارند و به دیگران بیش از اندازه اتكا دارند، عدم خودباوری.

پایه یك حقوقی محمود خوش خو

    بله
    هر دو تاثیر را داشته باشد.
    بله بر روی پیش زمینه های فكری زوجین از هم تاثیرگذار است.
    ایجاد این مشكلات می تواند تحت تاثیر دلسوزی، خودخواهی و یا ... باشد.
    عدم استقلال فكری و روحی، عدم اعتماد به نفس و اندیشه.

علی عباس زاده

    بلی
    هم می تواند مفید باشد هم مضر

3.  می تواند مشكل ایجاد كند اگر روابط بطوری باشد كه والدین در تمامی امور زوجین دخالت نمایند و حق تصمیم گیری داشته باشند معمولاً به اختلافات بین زوجین منجر می شود مشكلاتی از قبیل اختلاف زوجین در تصمیم گیری امور كلی و جزئی زندگی می گردد مانند روابط زوجین با دوستان  و خویشان، تربیت فرزندان

4.  این دسته از والدین افرادی هستند كه از كودكی حق تصمیم گیری  انتخاب به فرزندان خود نداده و سیستم پدر سالاری و مادرسالاری داشته اند و هیچ گاه به رای و نظر فرزندان خود توجه و اعتماد نكرده اند.

5.  این افراد كسانی هستند كه از كودكی حق انتخاب و تصمیم گیری نداشته اند حتماً در زمان ازدواج هم والدین آنها به جای آنها تصمیم گرفته اند و افرادی بوده اند كه از كودكی به دیگران متكی بوده اند و تصمیم دیگران به خصوص والدین خود را به رای و نظر خود ترجیح می داده اند.

وكیل پایه یك حقوقی سركار خانم ربابه صداقت

1-بسیار تاثیر دارد در سالهای اولیه زندگی به خاطر عدم شناخت از هم به والدین روی می آورند و گاهی كوركورانه از آنها    تبعیت می كنند.

2-بیشتر مضر است ولی به عقل و منطق زوجین جوان بستگی دارد.

3- مطمئناً ایجاد می كند شاید مشكلات بسیار كوچك  باشد ولی اگر دقت نگردد به مشكلات بزرگ تبدیل می شود.

4- شاید بتوان گفت درك متقابل و تفاهم زوج های جوان را به چیزهای بی مربوط می كنند شاید؟؟؟؟؟ ویژگی آنها  غرور و خودخواهی كه با آنها اینگونه رفتار نشده وآنها هم رفتار را به فرزندان خود انتقال می دهند شاید ساده تر می توان گفت كه خیرخواه نبوده بلكه حسود هستند ولی ظاهر خود را حفظ می كنند.

5-مهمترین آنها بی فكر و عدم تعقل و رابطهع بر قرار كردن بین زمان جوانی والدینشان و امروز و با این كار باعث آزار همسر خود می شوند.

مصاحبه :

موضوع: بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشكلات ناشی از آن

دختری 22 ساله هستم سه سال است كه ازدواج كرده ام .

شما از زمانی كه ازدواج كرده اید ارتباطتان با والدینتان چگونه بوده است؟

از زمانی كه به خانه جدیدمان نقل مكان كرده ایم رابطه ام بهتر شده است .

به چه خاطر مگر قبلاً روابطتان چگونه بوده است.

ما از بلد از ازدوجمان در خانه مادر شوهرم زندگی می كردیم و چون مسافت زیاد بود و همچنین به دلیل اینكه من و شوهرم هر دو دانشجو بودیم كمتر وقت می كردم به خانوده ام سربزنم البته اكنون هم به همین دلیل آنچنان رفت و آمدمان زیاد نیست چون وقت ندارم گفتند كه درخانه مادر شوهرتان ساكن بودید آیا این نزدیكی مسافت برایتان مشكل ایجاد نمی كرد.

آن زمان مشكل داشتم من عروس اول خانواده بودم. قبل از اینكه به خانه خودم بیایم نیز مشكل  داشتم سر مجلس گرفتن .من معتد بودم كه جشن گرفته نشود و پولش را در جای دیگر به كار بگیریم ولی خانواده شوهرم اصرار داشتند كه حتماً باید جشن گرفته شود چون آرزو داشتند این مسئله كوچك كدورت هایی را ایجاد كرده بود.

مشكلات شما بیشتر از جانب چه كسی بود؟

بیشتر مادر شوهرم. او توقع داشت كه   من  هر روز به خانۀ آنها بروم و رفت و آمد زیاد داشته باشیم ولی من وقت نمی كردم چون درس داشتم این را درك نمی كردند و ناراحت می شدند آنها حتی مراعات زندگی نمی كردند مثلاً  در خانه كه نبودم می آمدند و هر چه می خواستند می بردند آنها فكر می كردند كه خانۀ خودشان است هر وقت كه دوست دارند می توانند به خانۀ ما بیایند اصلاً فكر نمی كردند كه من خسته ام یا اصلاًدوست دارم با همسرم تنها باشم

آیا درزندگی استاد دخالت می كردند؟چطور؟

بله. مادر شوهرم از من خواسته بود كه هر وقت كه می خواستم بیرون بروم  به او اطلاع دهم. من هم این كار را می كردم. یك روز می خواستم برم دكتر نمی خواستم كه بفهمند به همین خاطر هیچی نگفتم مادر شوهرم آنقدرناراحت شده بود كه وقتی سلام می كردم جوابم را نمی داد به من بی اعتنایی می كرد.

یك روز مادر شوهرم مریض شده بود دكتر برایش داروو رژیم غذایی تجویز كرده بود. من تلاش می كردم كه این رژیم را رعایت كنم تا بهود یابه یك روز از دانشگاه آمدم مادرشوهرم یك غذای چرب و چیلی برای شوهرم آورده تا بخورد هیچی نگفتم چون اگر حرفی می زدم ناراحت می شد.

من مجبور بودم كه هر مهمانی كه آنها می روند بروم.

بر خورد آنها در مقابل دیگران چگونه بود؟

برای جلوگیری از حرف مردم بامن خوب بودند ولی گاهی اوقات  به من توهین  می كردند البته غیر مستقیم مثلاً در یك مجلس تا لباس عوض نكردم مرا به فامیلشان معرفی نكردند.

ارتباط شوهرتان با خانواده اش چگونه است.


تحلیل جامعه شناختی افزایش سن ازدواج؛ با تاکید بر …

چکیده. تشکیل خانواده از طریق ازدواج، در همه جوامع و ادیان آسمانی و بشری، نقش بسزایی در سلامت ...

بیست و شش مهارت مقابله با استرس

بیست و شش مهارت مقابله با استرس. برای مقابله با استرس ها يا فشارهای روانی، راهکارهای مختلفی ...

آموزش مسائل جنسی و زناشویی,ازدواج,مشاوره, پایگاه …

عدم توافق بر سر رابطه جنسی با همسر. وسواس عاطفی و وابستگی به همسر. مردها چه رفتارهایی از زنان ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

144. روش تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی دانشجویان و میزان بهره مندی آنان از اخبار سیاسی ...

آسیب شناسی خانواده،نقش خانواده در تربیت فرد ، …

آسیب شناسی خانواده قسمت اول . زندگی مشترک همواره با دورنمایی زیبا برای زوجین آغاز می شود ...

میگنا - بررسی نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی …

بررسی نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی بر زندگی فردی و اجتماعی نسل جوان

آموزش روابط زناشویی ،رابطه زناشویی صحیح - مشاوره …

روابط زناشویی در دوران عقد,روابط زناشویی با عکس,روابط زناشویی از پشت,روابط زناشویی,روابط ...

نقد و بررسی مبانی فکری فمینیسم از منظر آیات و

نقد و بررسی مبانی فکری فمینیسم از منظر آیات و روایات کریمه گل گلی

تحقیق و پژوهش در متوسطه - علوم اجتماعی

تحقیق و پژوهش در متوسطه - علوم اجتماعی - به وبلاگ علمی - آموزشی و خبری خوش آمدید

با مخالفت والدین در ازدواج، چه بايد كرد؟ | شهر سوال

با سلام من دختری ۲۴ ساله هستم. مدت ۱۵ سال است که با یکی از همسایگان خود رفت و آمد خانوادگی ...

با مخالفت والدین در ازدواج، چه بايد كرد؟ | شهر سوال

با سلام من دختری ۲۴ ساله هستم. مدت ۱۵ سال است که با یکی از همسایگان خود رفت و آمد خانوادگی ...

نگاهی به اثرگذاری مثبت و منفی تلویزیون بر …

چکیده. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند امروزه تلویزیون عضوی از خانواده است و برخی آن را ...

بیماریهای غیرواگیر و عوامل موثر بر آن – سایت …

بيماريهاي غير واگير با توسعه شهر نشيني و پيشرفت صنعت و زندگي ماشيني ، شيوع بيماريهاي غير ...

زیست شناسی - ژنتیک

مقابله با مشکلات جنسی ناشی از مواد (2) تعداد زیادی از معتادان مواد را در ابتدا با انگیزه­ی ...

ارتباط با دوست پسر، بعد از ازدواج | شهر سوال

مدتی با پسری دوست بودم(هر دو تحصیلکرده و دارای کار خوب و در شرف ازدواج) و بینمان رابطه ...

سایت فروش عطر و عطر فروشی یار ،مطالب جالب و عکس …

محصولات شون آلمان زیبایی و مراقبت پوست و مو schon با قیمت رقابتی و با مُهر تضمین اصالت کالا ی ...

میگنا - تعریف سزارین ، علل انجام آن ، مزایا و معایب و ...

گفته می‌شود سزارین در هر کشور یکی از شاخص‌های بررسی عملکرد برنامه‌های سلامت مادران است و ...

آنچه باید بدانیم ولی نمی دانیم!

تاکنون با اپلیکیشن‌های پیام رسان مختلفی نظیر واتس اپ، اُوو، تلگرام، اسکایپ و

رازهایی که زنان متأهل باید آن را بدانند

برخی از کامنتهای دیروز مردان را بازنشر می کنم که قابل توجه و آسیب شناسی است ، اینها را قبلا ...

پژوهشی قرآنی در خصوص جایگاه خانواده در اسلام

جامعه بزرگ انسانی از واحدهای کوچک‏تری شکل می‏گیرد که قدیمی‏ترین و طبیعی‏ترین آن خانواده ...

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

کار خوبان را قیاس از خود مگیر زمانیکه اعتماد به نفس کافی ندارید، قابلیتهای خود را نادیده می ...

روش تحقیق

پیشینه نظری. تحقیق از نظر اصطلاحی یعنی رسیدگی کردن به کنه مطلبی پی بردن است. و از نظر لغوی به ...

آذر ۱۳۸۹ - راه زندگی

ترس از خدا عامل خودباوری و اعتماد به نفس. امام علی علیه السلام در حکمت 208 ترس از خدا را یکی از ...

اخبار امروز خبرگزاری مهر - akairan.com

کدامیک سخت تر است؟ نابینایی، سرطان یا نمایندگی مردم در شورای شهر . گفتگو با وکیل بیماران ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

دانشکده روانشناسی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده

انجام وکالت و ارایه خدمات مشاوره حقوقی - مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت منزل یا محل کار

مقالات حقوق - پورتال ( پرتال ) حقوق

مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال نویسنده: ... - ۱۳٩٤/٥/٢۸ . ا عتیاد و موادمخدر یکی از ...