پژوهش معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی - دانلودپایان نامه معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

پژوهش معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش


پیشگفتار :
با حمد و سپاس خداوند منان و با درود به پیامبر اسلام ( ص) و با سلام به حضرت مهدی صاحب الزمان (ع) پژوهش و نگارش این تحقیق معرفی در بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی می باشد كه به اختصار بیان شده .

درابتدا برخود لازم میدانیم از همه اساتید محترم و گرامی دانشگاه آزاد میمه به خصوص جناب آقای مهندس چدنی  ، كه فانوس دانائیشان روشنگر راه پرفراز و نشیب دانشجویان و جویندگان حقیقت می باشد تشكر و قدردانی نمائیم .

در آخر از همكاری آقایان مهندس فرهای مددی و جیحون شلیله كه در طول نگارش این پژوهش مارا یاری فرمودندنیز تشكر و قدردانی می نمائیم .


چكیده :

جریان آب زیرزمینی به داخل تونلها همیشه یك مشكل فنی و محیطی عمده برای سازه های زیرزمینی بوده است . پیش بینی جریان آب زیرزمینی با استفاده از ابزارهای تحلیلی و عددی اغلب به علت عمومیت دادن و مختصر سازی پارامترهای مهم ، خصوصا“ در محیطهای نامتجانس همانند سنگهای متبلور ناموفق و بدون  نتیجه موثر، مانده است . برای مشخص كردن پارامترهایی كه در این سنگها جریانهای آب را كنترل می كنند، یك تجزیه تحلیل آماری اصولی در یك تول كه در سنگهای متبلور سخت، در جنوب سوئد قرار دارد ، انجام شده است . این پارامترها  شامل ، متغیرهای مهم عارضه ای ، فنی و زمین شناسی در سنگهای متبلور سخت و همچنین در پوشان سنگها می باشند. مطالعات مشخص كرد كه عوامل زیادی به خصوصیات سنگ و همچنین خصوصیات پوشان سنگ وابسته می باشند. همچون تعداد شكافها، ضخامت پوشان سنگ ، نوع خاك و میزان مواد پركننده در بین سنگها كه مقدار چكه و نشت را كنترل می كنند. این مطالعات نشان میدهد كه یك تفاوت آشكار بین پارامترهایی كه نشتهای عمده و نشتهای جزئی را كنترل می كنند وجود دارد. نشتهای كوچكتر بیشتر به زهكشی توده سنگ مرتبط می باشد. در صورتیكه نشتهای عمده مشخصا“ به پارامترهای مختلف در پوشان سنگ بستگی دارند. در صورتی كه پوشان سنگ وتوده سنگ بعنوان یك سیستم مشترك مطرح شوند، پیش بینی جریانهای آب  زیرزمینی احتمالا“ با خطا همراه است .


فهرست علائم اختصاری بكار برده شده در متن :

1)      V. L.F: (Very low Frequenxy )

2)      A NOVA : (Analysis Of Variance )

3)      GIS : (Geographic Information System )

4)      K- W : (Kruskal – WALLIS )

5)      K-T : (Kendall Tau )


فهرست مطالب
عنوان :                                                                                              صفحه

1- مقدمه . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1

2- سنگ ها . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4

3- مشكلات ناشی از نشت آب . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .     5

4- آب در روزنه ها و شكاف ها . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5

4-1- چرخه آب شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5

4-2- روزنه داری نخستین و ثانوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      6

4-3- سفره آب زیرزمینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      7

4-4- واحد های زمین شناختی آبده ، نیم آبده و نا آبده . . . . . . . . . . .      7

5-  حركت آبهای زیرزمینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       7

6- قانو ن دارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       7

7- ضریب نفوذ پذیری یا هدایت هیدرولیكی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      8

8- ضریب انتقال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      8

9-نشست ناشی از زهكشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10

10- حل شدن سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     10

11- رسانندگی هیدرولیك سنگ ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     11

12- نگرشهای هیدرودینامیكی در مورد سنگها . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     13

13- تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    20

14- زمین شناسی و فرایند نشت در تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . .      22

15- پیش بینی جریانها و جمع آوری اطلاعات جربان های روبه داخل آبهای زیرزمینی در تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     25

16- اطلاعات ورشهای بكاربرده شده درمطالعه موردی تونل بولمن   28

17-مطالعه جریانات ورودی آب با استفاده از نقشه های تونل. . . . .      32

18-نتایج  بدست آمده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      35

18-1- متغیرهای توپوگرافی . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      36

18-2- متغیرهای خاك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     38

18-3- متغیرهای سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     38

18-4- متغیرهای تكنیكی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .      38

18-5- متغیرهای ژئوفیزیكی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     39

19-آنالیزرگراسیون مركب چندگانه متغیرهای مستقل درارتباط با تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   45

19-1-آنالیز  رگرسیون درمقیاس 100 متری تونل بولمن . . . . . . .    45

19-2-آنالیز رگرسیون درمقیاس 500 متری تونل بولمن . . . . . . . .    46

20-بحث و بررسی نتایج بدست آمده از مطالعه موردی تونل بولمن48

21-نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     58

22-معادل فارسی واژه های انگلیسی بكار برده شده درمتن . . . . . .     58

23- منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    61


فهرست اشكال
عنوان                                                                                                صفحه
شكل 1: ارتباط بین نشت واندازه مخزن درسنگهای پوشاننده . . . . . . .  3
شكل 2: تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . .  3

شكل 3: مفاهیم سفره آب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . .   6

شكل 4: نفوذ پذیری هیدرولیكی سنگها و توده های سنگی . . . . . . . . .   11

شكل 5: رابطه بین نفوذ پذیری و عرض شكستگی . . . . . . . . . . . . . . . .   12

شكل 6: نمودار همبستگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . .  19

شكل 7: جهت اصلی تمام  درزه ها و تركها. . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . 23

شكل 8: توجیه اصلی تمام تركهای دارای نشت . . . . . . . . … . . . . . . . . .    23

شكل 9:  توزیع فراوانی تركها و تركهای دارای نشت . . … . . . . . . . . . . .  24

شكل 10: توزیع هندسی شكافهای با نشت جزئی . . . . . … . . . . . . . . . . .  34

شكل 11: توزیع هندسی شكافهای با نشت عمده . . . . . …. . . . . . . . . . .   34

شكل 12: توزیع لگاریتمی نرمال  تركهای با نشت جزئی …. . . . . . . . . .   34

شكل 13:     توزیع فراوانی شكافهای با نشت عمده . . . . . . ….. . . . . . .    36

شكل 14: نتایج كراسكال والیز آنووابه وسیله رتبه بندی. . . . …. . . . .     43
فهرست جداول
عنوان                                                                                                صفحه

جدول 1: فهرست متغیرهای هیدرولوژی  ، توپوگرافی و   تكنیكی كه در تونل بولمن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند.. . . . .  . . . . . .    30

جدول 2:   نتایج عمده همبستگی متغیرهای مختلف در ارتباط با نشت عمده و جزئی شكافها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       37

جدول 3: نتایج حاصل از آنالیز واریانس كراسكال والیزآنووا متغیرهای توپوگرافی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       37

جدول 4: نتایج حاصل ازآنالیزواریانس كراسكال والیزآنووامتغیرهای خاك37

جدول 5: نتایج حاصل ازآنالیزواریانس كراسكال والیزآنووامتغیرهای سنگ38

جدول6:نتایج حاصل ازآنالیزواریانس كراسكال والیزآنووامتغیرهای تكنیكی39

جدول7:نتایج حاصل ازآنالیزواریانس كراسكال والیزآنووامتغیرهای ژئوفیزیكی                     

                                                                                                              39

جدول8: فرمول های رگرسیون خطی برای نشتهای عمده و جزئی در مقیاس 100 متری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47

جدول 9: فرمول های رگرسیون خطی برای نشتهای عمده وجزئی در مقیاس 500 متری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   471-   مقدمه :

نشت آب به داخل تونلها و حفریات سنگی مشكل فنی عمده ای برای این سازه‌های زیرزمینی می باشد. تراوش جریانهای آب به داخل سازه زیرزمینی باعث افزایش چشمگیر جهانی در هزینه های ساخت آن شده است. در ابتدا پمپاژ آبی كه به درون سازه تراوش می كندامری ضروری است . سپس افزایش تعداد نگهداری هاو ایجاد پیش حفریات كه هركدام از آنها مشكلاتی را به همراه دارندباید اتخاذ شود. یك قسمت قابل توجه از هزینه ها در هنگام حفر تونل در سوئد مربوط به عملیات پیش دوغاب ریزی  است كه برای محدود كردن جریان های آب ضروری می باشد. همچنین جریانهای زیاد آب به داخل تونل می تواند به طور جدی نیروی كاررا تحت خطر قرار دهد وموارد مطالعاتی بسیاری و گزارشهای متعددی درباره از دست رفتن زندگی افراد درج شده است . همچنین در حضور جریانهای بزرگ آب ، شرایط كاركردن سخت تر واز سرعت كار كاسته می شود. نتیجه محیطی مستقیم جریانهای آب ، افت فشار سطوح آب زیرزمینی در لایه های آبدار و سفره‌های آب زیرزمینی می باشد. افت فشار   طویل المدت بر نمو گیاهان ، منابع  آب  زیرزمینی و همچنین بر شیمی آبهای زیرزمینی تاثیر می گذارد (13). نشستی كه در نتیجه كاهش فشار آب در لایه های خاكی اتفاق می افتد به ساختمانهای روی سطح زمین خسارت وارد می كند ( شكل 1) . به دلیل مشكلاتی كه جریانهای ورودی آب ایجاد می كنند تلاش شده تا حداقل جریانهای ورودی عمده تعیین محل و پیش بینی شوند. پیش بینی های صحیح و موفق در انتخاب مسیر نهفته تونل وشیوه ساخت آن و همچنین در تشخیص شعاع تاثیر   و مخروط فرو رفتگی  یا افت فشار كه توسط جریانهای ورودی ایجاد  شده است كمك می كند. این مسائل دركاهش هزینه‌های ساختمانی و زیست محیطی موثر است امروزه مفهوم پیش بینی به مقدار زیادی به قابلیت اطمینان در مدل سازی جریان اب زیرزمینی وابسته می باشد . در سنگهای شكاف دار و با تخلخل كم مانند سنگهای اذرین سخت تلاشهای فراوانی در جهت توسعه روشهایی كه سعی بر در آوردن خصوصیات پیچیده هندسی شكافها و درزه ها مطابق مدل یعنی می باشد انجام گرفته است (11). همچنین روشهای دیگری برای حل مشكلات جریان در سنگ شكاف دار همانند آنالیز ها و تجزیه تحلیلهای بدون بعد   ، شبیه سازی اتفاقی  و مدل فاقد كیفیتهای ظاهری و واقعی بكار برده می شوند (14)  . به طور متناوب و برحسب نیاز  روشهای متجانس و خواص موثر بر مدلسازی شكافهای مشخص استفاده شده است (7). به هرحال اغلب حتی با قابلیت استفاده خوب داده ها بدرستی نشان داده شده كه مدلهای عددی بیشتر روی یك مقیاس جهانی پیش بینی های موفقی رامی توانند خلق كنند(8)  . بعلاوه مدلسازی عددی دقیقا“ آخرین مرحله از یك عملیات پیش بینی كننده می باشد  واین نتیجه منحصرا“ به مدل ادراكی   كه در یك مرحله خیلی مقدماتی از اتصال اطلاعات اصلی مختلف بسط داده شده است وابسته می باشد. بنابراین اگر دریك عملیات پیش بینی كننده در ابتدا كاملا درك شود كه چه چیزی و چگونه باید پیش بینی شود احتمال قوی تری برای موفقیت وجود دارد (9). اگر در بعضی مواقع معرفهای عددی توده سنگ برای پیش بینی كردن ناكافی باشند ، به این دلیل است كه بعضی از فاكتورهای مهم در پیش بینی جریانها به حساب آورده نشده اند . هدف این مقاله نشان دادن رابطه آماری پارامترهای زمین شناسی در كنترل كردن جریانهای آب به داخل تونلها می باشد. نظر به اینكه توده های سنگ سخت معمولا“ دارای تخلخل خیلی كم می باشند. هنگامی كه مخازن آبهای زیرزمینی در قسمت پوشان سنگ  یا كمر بالا قرار گرفته اند ، نشت از شكافها و درزهای سنگها صورت می گیرد . از این رو، بروی فاكتورهای مربوط به كمر بالا نیز ، مطالعات و آنالیز صورت گرفته است .
2-   سنگ ها

همانطور كه می دانیم سنگ ها از نظرجنس به سه دسته آذرین ، دگرگونی و رسوبی تقسیم می شوند كه هركدام شرایط فیزیكی خاص خود را دارند. انواع سنگ های زیر را می توان برحسب ماهیت ارتباط بین دانه ای تشخیص داد. 1- سنگ خرد كه خطوط مكانیكی ساده ای از كانیهای متفاوت یا دانه ای یك نوع كانی است كه ابدا“ به یكدیگر متصل نیستد ( ماسه، سنگریزه، ریگ) .

2-سنگ هم چسب یا رسی كه درآن پیوندهای كلوئید –آب دانه های تشكیل دهنده سنگ را با یكدیكر متصل می كند. مشخصه عمده این سنگ ها ، مومسانی زیاد آنها در حالتی است كه از آب اشباع باشند. این گونه سنگ ها اصولا“ محصول هوازدگی شیمیایی اند( رسها، آهك رسها ، بوكسیت ها ).

3-سنگ سخت كه در آن پیوند های كشسان صلب بین دانه های كانی تشكیل دهنده سنگ وجود دارد ( ماسه سنگ ها ، گرافیت ها ، دیابازها، گنایسها) . مهمترین نهادین سنگ ها ، بافت و ساختار آنهاست. مقصود از بافت ، سرشت بلورین سنگ ها ، اندازه و شكل دانه های كانی ، و ماهیت پیوند بین دانه‌هاست. مقصود از ساختار، نحوه استقرارمتقابل اجزاء از نظربافت متشابه سنگ است . مهمترین انواع ساختار از این قرارند:

الف: توده ای،كه درآن قطعات سنگ فاقد جهت یافتگی ترجیجی اند و گرد هم آیی متراكمی دارند.

ب : روزنه ای ، كه در آن قطعات سنگ گرد هم آیی متراكمی ندارند.

ج: چینه ای كه درآن اجزای سنگ تناوب دارند و چینه بندی یا لایه بندی را تشكیل می دهند ( 2).

-آنالیز رگرسیون مركب چندگانه   متغیرهای مستقل درارتباط با تونل بولمن :

هدف عمومی از انجام آنالیز رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل ارتباط میان چندین متغیر مستقل (توپوگرافی ، خاك ، سنگ و پارامترهای تكنیكی ) بود. اما درآنالیز رگرسیون چند گانه با ید متغیرهایی كه شبیه به هم هستندو یا شرایط مشابهی را نشان می دهند كنارگذاشته شوند. بنابراین نخست یك آنالیز اجزای اساسی انجام شد سپس معنادار ترین متغیرها برای آنالیز رگرسیون چندگانه درمقیاس 100متری و 500 متری انتخاب شده و مورد استفاده قرار گرفت .19-1-آنالیز رگرسیون درمقیاس 100متر تونل بولمن

هرچند عملیات پیش دوغاب ریزی خود یك پارامترطبیعی نظیر خاك ، سنگ وپارامترهای توپوگرافی بشمار نمی رود، امااغلب درآنالیز رگرسیون مورد استفاده قرار می گیرد. درحقیقت عملیات پیش دوغاب ریزی قبل از ساخت تونل انجام می گیردو بنابراین می توان گفت بطور معنی دار روی به وقوع پیوستن طبیعی نشتها موثر است . بنابراین اضافه كردن عملیات پیش دوغاب ریزی به عنوان فاكتور اصلاحی به منظور تعیین مهمترین فاكتورهای طبیعی در آنالیز رگرسیون انجام پذیرفت . تنها تعداد عملیات پیش دوغاب ریزی و شكافها می توانست تقریبا“ 45% نشتهای جزئی را توضیح دهد( جدول 8) ، اضافه كردن هرپارامتر دیگری ، دقت برازش ما را كاهش و یا به میزان بسیار جزئی افزایش می داد. با این وجود بدون درنظر گرفتن عملیات پیش دوغاب ریزی تقریبا“ 27% نشتهای جزئی تنها با استفاده از تعداد شكافها قابل توضیح بود. بهترین برازش برای نشتهای عمده بوسیه تعداد شكافها در گنیس ، مقدار خاك توربی و تعداد عملیات پیش دوغاب ریزی بدست آمد . اما اگرفاكتور دوغاب ریزی از برازش خارج می شد، تنها درصد  بسیار كوچكی از نشتها (5%-2%) با تركیب سایر پارامترها قابل توضیح بود. همچنین یك آنالیز رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های ژئوفیزیكی برای نشت های عمده و جزئی انجام گرفت. ضریب تعیین كه نمایانگر پراكندگی نشتها دراطراف خط رگرسیون بود. نیتجه ای تقریبا“ برابر با 5% هم برای نشتهای جزئی و هم برای نشتهای عمده نشان می داد. این درصورتی است كه هرسه اندازه گیری ژئوفیزیكی با هم مورد استفاده قرار گرفتند.
19-2- آنالیز رگرسیون درمقیاس 500 متری تونل بولمن

درمقیاس 500متری اندازة هریك از پارامترهای درمقاطع 500 متری هر100متر به 100 متر برای تمام طول 25 كیلومتری تونل میانگین گیری شد. دراین حالت نیز مثل حالت قبل، دوغاب ریزی به عنوان یك نوع فاكتور اصلاح در آنالیزها بكار گرفته شد. عمق تونل ، تعداد شكافها ومقدار تورب روی هم رفته تقریبا“ 60% از نشتها جزئی را به اتفاق دوغاب ریزی توضیح می دادند (جدول 9) . تعداد شكافها، مقدار خاك توربی و تعداد دوغاب ریزی ها 33% نشتهای عمده را توضیح می دادا.اما پارامترهای خاك به تنهایی می توانستند15% نشتهای عمده را توضیح دهند. این همبستگی درمورد نشتهای كوچك مشاهده نشد. با درنظر گرفتن تنها اندازه گیری های ژئوفیزیكی بهترین نتایج با اندازه های مغناطیسی تنها( 5%) برای نشتهای جزئی و مقاومت الكتریكی تنها ( 10% )برای نشتهای عمده بود.20 – بحث  وبررسی  نتایج بدست آمده ازمطالعه موردی تونل بولمن :

درحال حاضر روشهای متعدد ی برای پیش بینی نشت آب در تاسیسات زیرزمینی حفر شده در سنگ های سخت بكار گرفته شده است. درطول 2 تا3 دهة گذشته تلاشهای زیادی برای بسط و توسعه مدلهای پیچیده 2 بعدی و 3 بعدی صورت گرفته است . با این وجود میان روشهای موجود هیچیك به طور عمومی به عنوان روش قابل اعتماد به رسمیت شناخته نمی شود. این می تواند بطور ضمنی به این معنی باشد كه برخی نكات مهم در پروسة پیش بینی هنوز درنظر گرفته نشده است. یكی از محدودیتهای عمده درطول پیش بینی ، ممكن است این باشدكه تنها پارامترهای سنگ در نظر گرفته می شودو پارامترهای هیدرژئولوژی نظیر ضخامت پوشان سنگ و ارتباط با منابع تخلیة   آب نادیده گرفته می شود. هدف از مطالعة حاضر، عمدتا“ بررسی معنی دار بودن آماری پارامترهای مختلف سنگ ، توپوگرافی، خاك و تكنیكی بود. بهمنظور تشریح رویدادهای نشت در حال وقوع درطول 25 كیلومتر از تونل بولمن كه یك تونل صخره ای سخت در جنوب سوئد است ، توزیع فراوانی تعداد نشتها درطول مقاطع 100 متری در تونل بولمن بوسیلة توزیع هندسی بهتر تخمین زده می شد. اما با درنظرگرفتن تعداد متوسط شكافهای درحال نشت ، درفواصل 500 متری با مقاطع 100 متری پشت سرهم، فرم توزیع تعداد نشتهای جزئی شبیه به یك توزیع نرمال لگاریتمی بود، درحالی كه نشتهای بزرگتر ، همچنان تقریب یك توزیع هندسی را داشتند . تغییر درچگونگی توزیع به افزایش درتعداد كلاسها مربوط می شدكه تعداد فاصله‌های گسسته را افزایش می داد . بااینكه قبلا“ مشخص شده مشخصات هیدرولیكی سنگهای سخت دارای توزیع نرمال لگاریتمی می باشند. اما تجزیه و تحلیل خواص هیدرولیكی تونل بولمن براساس طبقه بندی گسسته و شكافها انجام شد، یعنی شكافها دارای نشت عمده ، شكافهای دارای نشت جزئی و شكافهای بدون نشت . اولا“ این كارتعداد بیشتری از شكافهای بدون نشت كه در توزیع فراوانی به آنها مقدار صفر داده می شدرا بدست می دادو توزیع نرمال لگاریتمی نمی تواند مقدار صفر را درخود داشته باشد. ثانیا“ تعدا د شكافهای دارای نشت از نظر میزان جریان یا رسانایی هیدرولیكی دارای تفاوت‌های هیدروژئولوژی می باشند . درواقع درتونل كایمن سوئد نیز نتایج مشابهی بدست آمده بود. درشوییتز نشان داد كه تعداد شكافهایی كه نشت دارند. دارای توزیع نرمال یا توزیع لگاریتمی نرمال نبودند، اما برای آنها توالی و تواتری كه مشابه توزیع هندسی می باشدفرض شده است (11). به دلیل غیر نرمال بودن نشت بالای مقاطع 100 متری دو تست غیر پارامتری انجام شده بود. یكی تست همبستگی كندل تائو و دیگری تست آنووا كراسكال –والیز به وسیله درجه بندی . تست كندل تائو كمتر نشان داده شده بود. این یك مشخصه مهم  سیستمهای زمین شناسی و هیدروژولوژی است كه به وسیله ناهمگنی زیاد و متغیرهای كلی استفاده شده ، به وجود آمده است . متغیرهای زمین شناسی كه در5/. + تا 5/. – همبسته می باشند ، اغلب با یك همبستگی بالا مشاهده می شوند. به هرحال از نتایج تست كندل تائو این    طور به نظر می رسد كه درمیان تحقیقات ژئوفیزیكی ، اندازه گیری های مقاومت سنجی ، بیشترین موفقیت را درشناخت زیادترین جریانهای رو به داخل داشتند. درحالی كه روشهای لرزه نگاری و مغناطیسی بیشتر درپیش بینی جریانهای رو به داخل جزئی ، مفید بودند.


معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به ...

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی دسته: علوم انسانی

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به ...

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای ... موثر در میزان نفوذ ...

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به ...

... معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی مقاله معرفی و ...

معرفی ,بررسی, عوامل, موثر ,میزان نفوذ ,آبهای, زیرزمینی ...

... ,معرفی ,بررسی, عوامل, موثر ... موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی

بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل ...

بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل ... معرفی و بررسی عوامل موثر در ...

پایان نامه معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای ...

... معرفی و بررسی عوامل موثر ... زیرزمینی به داخل تونلهای ... موثر در میزان نفوذ آبهای ...

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به ...

معرفی و بررسی عوامل موثر در ... عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی.

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به ...

... موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی ... ,معرفی و بررسی عوامل موثر ...

معرفی و بررسی ,عوامل موثر در ,میزان ,نفوذ ,آبهای زیرزمینی ...

... معرفی و بررسی ,عوامل موثر در ,میزان ,نفوذ ,آبهای زیرزمینی به, ... به داخل تونلهای معدنی

بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل ...

بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش