بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تأثیر آنها در یادگیری دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمائی - دانلودبررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تأثیر آنها در یادگیری دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمائی

فصل اول :
موضوع : بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید وتأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه۹ آموزش وپرورش شهر تهران.
مقدمه :
در دنیای پیچیده ، هیچکس بی نیاز از تعلیم وتربیت نیست . امروز فعالیت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظیمی از زندگی انسآنها شده است . لحظاتی را به خاطر می آوریم که چگونه نشستن در کلاس، گوش دادن به صدای یکنواخت معلم ،حفظ کردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره واضطراب ناشی از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدین موجب نفرت وگریز ما از کلاس درس ومحیط آموزشی می شد .راستی چرا ؟! چرا فعالیتهای آموزشی نتوانست مارابا محیط آموزش مأنوس ، وبه یاد گیری علاقه‌مند کند ؟ چرا فعالیتهای مدرسه با تهدید اصرار معلمان صورت می گرفت؟ چرا شاگردان از تعطیل شدن مدرسه احساس رضایت وخوشحالی می‌کردند؟ مقصر اصلی جه کسی بود؟ معلم ناتوان وناآگاه یا شاگرد بی‌علاقه و بی‌استعداد؟ آیا معلمان تعلیم وتربیت، نتوانسته‌اند امکانات مطلوب یادگیری و زمینه‌های شکوفایی استعداد شاگردان‌ را فراهم کنند؟ و ‌یا انتخاب روش‌های تدریس به درستی انجام نشده است؟ اگاهی و شناخت معلم از اصول و روشهای تعلیم و تربیت عامل مهمی ‌است که می‌تواند اورا در کار خود موفق ‌و‌ موید سازد. معلم باید قادر باشد ‌با شناخت شاگردان وآگاهی از فرایند تدریس، نیازهای آنان را مشخص کند و با در نظر ‌گرفتن توانا‌یی‌های ایشان به ایجاد وضعیت مطلوب آموزش اهتمام ورزد .
«فهرست»
فصل اول :
موضوع
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه
اهداف
جامعه آماری
نمونه گیری
تعاریف واصطلاحات
فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه
معرفی روشهای مختلف تدریس
بخش اول : برسی روشهای سنتی و تأثیرآنها در یادگیری دانش آموزان
روش حفظ وتکرار
محاسن ومحدودیتهای روش حفظ وتکرار
روش سخنرانی
مراحل اجرای روش سخنرانی
محاسن و معایب محدودیتهای روشهای سخنرانی
نتیجه
روش پرسش وپاسخ
هدف از روش پرسش وپاسخ
محاسن ومحدودیتهای روش پرسش وپاسخ
روش نمایش (نمایش علمی )
مراحل اجرای روش نمایش
محاسن ومحدودیتهای روش نمایش
روش ایفای نقش
فنون کلی اجرای نمایش
مراحل اجرای روش ایفای نقش
روش گردش علمی
روش بحث گروهی
چه دروس و موضوعاتی را می توان با روش بحث گروهی تدریس کرد؟
درچه موقعیتی ویرای چه هدفی می توان از روش بحث گروهی استفاده کرد؟
مراحل اجرای روش بحث گروهی
محاسن ومحدودیتهای روش بحث گروهی
روش آزما یشگاهی(آزمایشی)
محاسن ومحدودیتهای روش آزمایشی
خلاصه
بخش دوم : بررسی روشهای تدریس جدید وتأثیر آنها در یاد گیری دانش آموزان
روشهای آموزش انفرادی
هدفهای آموزش انفرادی
طرح کلر وسطوح مختلف آن
روشهای مختلف آموزش انفرادی
سازماندهی مجدد مدارس برای آموزش انفرادی
خلاصه
روش مسأله ای
شرایط اجرای روش مسأله ای
چگونگی اجرای روش مسأله ای
محاسن ومحدودیتهای روش مسأله ای
روش واحدها
ویژگی روش واحدها
مراحل اجرای روش واحدها
روش واحد موضوع
ویژگیهای روش واحد موضوع
محاسن ومحدودیتهای روش واحد موضوع
روش واحد تجربی
ویژگیهای روش واحد تجربی
نمونه ای از یک واحد تجربی
روش واحد طرح
ویژگی های روش واحد طرح
محاسن ومحدودیتهای روش واحد طرح
خلاصه
فصل سوم     طرح تحقیق
متغییرها
جامعه آماری ونمونه گیری های مختلف توسط دانشمندان
جامعه اماری ونمونه گیری محقق
جدول
نمودار
آمار توصیفی
شاخص مرکزی
فصل چهارم:
نتیجه گیری
پیشنهادات
رد یا قبول فرضیه
فرم خام
منابع مأخذ
واژه نامه