بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حرکتی نوجوانان دختر ۱۹-۱۳ سال - دانلودبررسی تأثیر معلولیت جسمی حرکتی نوجوانان دختر ۱۹۱۳ سال

چکیده تحقیق
تحقیق حاضر بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حرکتی نوجوانان دختر بر خلاقیت آنها را مورد مطالعه قرار می‎دهد. هدف از این تحقیق نیز بررسی چگونگی تفکر خلاق در افراد معلول جسمی- حرکتی و نیز یافتن همبستگی اجتماعی صفات شخصیت و نیروی خلاق در این افراد است.
مطلب بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حرکتی نوجوانان دختر ۱۹-۱۳ سال شهر تهران بر خلاقیت آنها  مشتمل بر ۱۱۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.
فهرست مطالب
چکیده تحقیق.. ۲
فصل اول.. ۴
مقدمه: ۵
بیان مسئله: ۹
هدف تحقیق: ۱۱
اهمیت و ضرورت تحقیق: ۱۳
فرضیه‌های تحقیق: ۱۴
جامعه آماری: ۱۵
نمونه آماری: ۱۵
ابزار پژوهش: ۱۵
تعریف اصطلاحات: ۱۶
معلولیت: ۱۶
معلول جسمی- حرکتی.. ۱۶
خلاقیت (تفکر خلاق): ۱۷
خودپذیری: ۱۷
خود: ۱۸
خودپنداری: ۱۸
روان‌نژندی (روان رنجوری): ۱۹
خودشکوفایی: ۱۹
توانبخشی: ۲۰
فصل دوم. ۲۱
پیشینه تحقیق: ۲۲
بررسی تاریخ: ۲۴
تعریف خلاقیت: ۲۴
مراحل خلاقیت… ۲۶
عوامل موثر بر خلاقیت: ۳۰
رابطه خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی.. ۳۰
دیدگاه روانکاوی از خلاقیت: ۳۲
دیدگاه گیلفورد درباره خلاقیت… ۳۳
دیدگاه تورنس درباره خلاقیت… ۳۴
خلاصه‌ای از تاریخچه نظریه‌های خود. ۳۵
مازلو و نظریه خود. ۳۶
چگونگی شکل گیری خود. ۳۷
خودپنداری.. ۳۸
رشد خودپنداری در نوجوانی.. ۳۹
خودواقعی و خودآرمانی.. ۴۰
خودشکوفایی و خلاقیت… ۴۱
نقش تصویر ذهنی بدن در خودپنداری نوجوان.. ۴۳
مروری بر دنیای معلولین.. ۴۴
معلولیت چیست؟. ۴۶
علل معلولیت‌ها ۴۸
جنبه‌های روانی معلولیت جسمی- حرکتی.. ۴۹
معلولیت جسمی- حرکتی و خودپنداری.. ۵۰
مشکلات ناشی از معلولیت و نقایص بدنی.. ۵۱
تأثیر والدین بر شخصیت افراد معلول جسمی- حرکتی.. ۵۲
توان‌بخشی معلولین جسمی- حرکتی.. ۵۳
فصل سوم. ۵۵
موضوع تحقیق: ۵۶
جامعه آماری: ۵۶
گره مقایسه. ۵۶
روش نمونه‌گیری.. ۵۷
روش تحقیق.. ۵۷
ابزار تحقیق.. ۵۸
نمره‌گذاری پرسشنامه. ۵۸
آزمون خودپذیری.. ۵۹
نمره‌گذاری آزمون خودپذیری.. ۵۹
روش آماری.. ۶۰
نحوه اجرای آزمون.. ۶۰
فصل چهارم. ۶۲
نقد و اعتبار فرضیه‌ها ۶۳
فصل پنجم. ۷۸
خلاصه فصول قبل.. ۷۹
تفسیر و نتیجه گیری.. ۸۱
پیشنهادات.. ۸۴
محدودیت‌ها ۸۶
ضمائم. ۸۷
منابع مورد مطالعه. ۸۸
پرسش‌نامه خلاقیت… ۹۱
برگه پاسخ‌نامه آزمون خلاقیت… ۱۰۴
آزمون خودپذیری.. ۱۰۵
برگه پاسخ‌نامه. ۱۰۹