اثر انتقالی پژوهش در احكام كیفری - دانلودپژوهش نسبت به احكام كیفری كار راهها شكایت نسبت به حكم صادره از دادگاه بدوی است كه بر اثر آن ، امر كیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیردپژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس كیفری، در سیستم های است كه رسیدگی گبه امر كیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی

اثر انتقالی پژوهش در احكام كیفری


فهرست:

كلیات.. 3

قلمرو اثر انتقالی پژوهش... 5

1 . بر حسب موضوع مورد پژوهش : 5

2. بر حسب عنوان پژوهشخواه : 8

الف . پژوهشخواه دادستان است . 8

ب . پژوهشخواه متهم است . 9

پژوهش تبعی و آثار آن.. 13

اثر انتقالی پژوهش و قانون.. 13

كلیات


پژوهش نسبت به احكام كیفری كار راهها شكایت نسبت به حكم صادره از دادگاه بدوی است كه بر اثر آن ، امر كیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.

پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس كیفری، در سیستم های است كه رسیدگی گبه امر كیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.

در سیستمهای مذكور راههای شكایت از احكام كیفری را به طور كلی به دو دسته تقسیم كرده اند : طرق عادی كه شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده كه شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شكایت عادی از احكام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای كیفری است مگر اینكه قانون صریحا مواردی را استثنا كرده باشد ولی استفاده از شكایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است كه قانون صراحتا پیش بین كرده است .

پژوهش كه مثل سایر طرق شكایت از احكام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یك اثر تعلیق است یعنی اصولا حكم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند .

صرف نظر از این وجه اشتراك پژوهش با اعتراض تفاوت دارد . اعتراض مربوط به شكایت نسبت به احكام كیفر غیابی است و به آن( طریقه تكذیب ) می گویند زیرا بر اثر شكایت امر كیفر دوباره در همان دادگاه صادر كننده حكم غیابی رسیدگی می شود . شكایت از احكام غیابی موجب لغو یا ابطال حكم صادره خواهد شد كه به آن ( اثر القای) می گویند كه در نتیجه دعوای مطروحه ونیز طرفین دعوی ـ اعم از متهم و مدعی خصوص ــ را به همان حالت و شرایط اولیة قبل از حكم غیابی بر می گرداند . در حالی كه پژوهش طریقة اصلاح و تغییر است زیرا حكم صادره از دادگاه بدوی بر اثر پژوهش خواهی در داد گاه بالا تر از حیث درجه مورد رسیدگی و قضاوت در جهت اصلاح حكم بدو قرار خواهد گرفت .

پژوهش با فرجام نیز تفاوت دارد . فرجام طریقة فوق العاده شكایت از احكام است و منحصرا در موارد خاصی اعمال

می گردد كه قانون تعیین كرده باشد . فرجام \' در واقع \' مرحلة دوم رسیدگی به دعوی محسوب نمی شود . دعوا كیفر به مرجع بالاتر یعنی دیوان عالی كشور انتقال میابد تا از جهت حكم مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد نه از جهت موضوعی . به عبارت دیگر , دیوان عالی كشور تصمیمات دادگاه تالی را مورد كنترل و بازرسی قرار می دهد و درصورتی كه موافق قانون صادرشده باشد آن را ابرام و در غیر این صورت حكم صادره را نقض میكند و چون اصولا وظیفة رسیدگی ماهوی ندارد جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تالی هم عرض ارسال می دارد .