نگرشی منطقهای در ارزیابی عملكرد شهر جدید در ایران با تأكید بر تقویت روستاشهرها - دانلودنگرشی منطقهای در ارزیابی عملكرد شهر جدید در ایرانبا تأكید بر تقویت روستاشهرها

نگرشی منطقهای در ارزیابی عملكرد شهر جدید در ایران
با تأكید بر تقویت روستاشهرها