استخراج شاخصهای شناسایی بافت فرسوده ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه ی موردی: محدوده ی غربی بافت فرسوده ی شهر جهرم) - دانلوداستخراج شاخصهای شناسایی بافت فرسوده ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعاتجغرافیایی (مطالعه ی موردی محدوده ی غربی بافت فرسوده ی شهر جهرم)

استخراج شاخصهای شناسایی بافت فرسوده ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات
جغرافیایی (مطالعه ی موردی: محدوده ی غربی بافت فرسوده ی شهر جهرم)