پروروزال - دانلوداطلاعات مربوط به پایان نامه بیان مسأله تحقیق 1 همانطور که می دانید امروزه نمی توان نقش کامپیوتر را در زندگی بشر نادیده گرفت و مطمئنا در تمامی عرصه ها و شاخه های علمی این اختراع نقش بسیار مهم و کلیدی دارد و نیاز به آن تا حدی گسترش پیدا کرده که تقریبا یکی از لوازم ضروری زندگی به حساب می آیددر دنیای امروز زندگی بدون کامپیوتر رشته های دان