معماری اسكله های دریایی و اهمیت آنها - دانلودمقاله معماری اسكله های دریایی و اهمیت آنها در 46 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

معماری اسكله های دریایی و اهمیت آنها در 46 صفحه word  قابل ویرایش با فرمت doc

اسكله های شمع و عرشه كه از آنها تحت عناوین سازه با عرشه معلق یا اسكله با ساختمان باز نیز یاد می شود، ممكن است از فولاد، بتن یا چوب و یا تركیبی كه از آنها ساخته شده
باشند. در این سازه ها مقاومت شمعها ناشی از مقاومت نوك و یا اصطكاك جداره و یا تركیبی از آنهاست. عرشه این سازه ها، عموماً برای توزیع بارهای افقی بین عناصر دیگر مورد
استفاده قرار می گیرد.
اسكله های شمع و عرشه به پیشنهاد آئیین نامه دریائی انگلستان (1989، مرجع 14) در شرایط زیر مناسب اند:


الف) خاك بستر شامل یك لایه سست مستقر بر روی لایه ای مقاوم است.


ب) دسترسی به خاكریزی مناسب مورد استفاده در اسكله های دیوار ساحلی (اسكله‌های دارای نگهبان) ممكن نیست.


ج) به حداقل رساندن تزاحم سازه و رژیم هیدرولیكی.


د) زیاد بودن عمق آب.


لازم به ذكر است كه در صورت استقرار سازه بر روی بستر سنگی، بستر بایستی قبل از اجرای شمعها آماده شده باشد.
اسكله های شمع و عرشه، عموماً برای سازه های پهلوگیری موازی ساحل و نیز اسكله های انگشتی عمود بر ساحل مورد استفاده قرار می گیرند.


در اسكله های موازی ساحل، سازه روی یك شیب مشخص ساخته می شود كه این شیب از سطح لایروبی شده مجاور وجه پهلوگیری تا سطح زمین پشت اسكله امتداد یافته است.
لازم به ذكر است كه عمق لایروبی از آبخور كشتی های پهلوگیرنده متاثر است.
نوع سازه به روشهای مورد استفاده جهت تامین مقاومت در برابر بارهای افقی اعمال شده و به آن و نیز نحوه توزیع بارهای قائم در شمعها وابسته است.


جدول 2-1 تقسیم بندی پیشنهادی آئین نامه انگلستان (1989، مرجع 14) را نشان می دهد.


نوع سازه
كاربرد
انعطاف پذیری
روش مقاومت در برابر بار افقی
شكل
تمام شمعها قائم
اسكله های عمود بر ساحل
انعطاف پذیر
خمش شمعها
(2-2)
تمام شمعها قائم
اسكله های موازی ساحل
نیمه صلب
خمش شمعها+ مقاومت خاك پشت دیوار
(2-1)
تمام شمعها قائم همراه پشت بند افقی
اسكله های موازی ساحل
نیمه صلب
خمش شمعها+ پشت بند افقی+ مقاومت پاسیو خاك
-
تمام شمعها قائم همراه عضو مهار شده به ساحل
اسكله های موازی ساحل
صلب
مهار + دیوار نگهبان
(2-3)
شمعهای قائم و مایل
تمام انواع اسكله ها
صلب
شمعهای مایل
(2-4)
تمام شمعهای مایل
اسكله های عمود بر ساحل
صلب
خمش شمعهای مایل (تحمل بار عرضی)، شمعهای مایل طولی و مهارها (تحمل بار طولی)
-فهرست
5-1- مقدمه