پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) - دانلودپاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) در 51 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) در 51 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
موقعیت جغرافیایی:
به طور كلی بیانگر وضعیت خاص یك محل در سطح زمین است و مفاهیم گوناگونی دارد. امامعمولا اصلاح موقعیت مطلق ونسبی به كار برده می شود. nموقعیت مطلق: nاین موقعیت بر
اساس مقادیر طول و عرض جغرافیایی مشخص میشود روستاهای فرخان_علیاوسفلی كهنه وشاهراه به لحاظ موقعیت مطلق در رق شهرستان قوچان در32  58طول شرقی و 375 عرض
شمال و ارتفاع 1355 متر از سطح دریا واقع شده است. nموقعیت نسبی: n این موقعیت براساس و ویژگیهای خاص طبیعی (توپوگرافی_منابع معدنی و مانند آن)یا بر مبنای روابط بیرونی و
درونی یك واحدمسكونهای شخصی می شود و به ترتیب موقعیت طبیعی (موقعیت جغرافیایی)و موقعیت كاركردی را شكل می دهد .موقعیت طبیعی یك واحد سكونتگاه با عوامل محیطی
همچون پستی وبلندی_منابع آب _پوشش گیاهی_ارتباط مستقیم دارد.بنابر این با توجه به استقرار یك سكونت گاه در روی كوه پایه _ساحل و پایكوه موقعیت ها (گوناگون طبیعی ترتیب
عبارت است از :موقعیت كوهستانی _موقعیت دامنهای_موقعیت دره ای_موقعیت ساحلی_موقعیت جلگهای (دشتی)موقعیت پایكوهی .به لحاظ طبیعی فرخان  در دسته روستاهای جلگه
ای محسوب می شود. nموقعیت كاركردی بر اساس شكل و دامنه روابط و نحوه بر آوردن نیازهای  یك سكونت گاه مشخص می شودو اگر چه وابسته به موقعیت طبیعی است_می توان
شامل جمله های زیر شود.
موقعیت محلی_موقعیت ناحیه ای _موقعیت فرا ناحیه ای n فرخان _براساس آخرین تقسیمات سیاسی در سال 1375 در محدوده سیاسی دهستان سودانه از بخش مركزی شهرستان
قوچان قرار دارد_موقعیت سیاسی روستاهای فرخان در نقطه شماره (1)نشان داده شده است . nتعین محدوده اراضی كشاورزی و منابع طبیعی nبه طور كلی علل بزرگی كوچكی واحد
های روستایی گوناگون است.شرایط مناسب یا نا مناسب بر نسبت محیطی_ویژیگی هایی مربوط به شیوه تولید اقتصادی_طول مدت و چگونگی تكامل و توسعه اجتماعی_ساختارهای
فرهنگی    وجنبه های دفاعی_نظامی حتی بنیاد های حقوقی_از جمله _از جمله مقرارت مربوط به ارث می توان در این میان نقشی بر عهده داشته باشد به این ترتیب وسعت روستا ها
تا حد زیاد بیانگر ویژگی  های طبیعی و شرایط اجتماعی_اقتصادی آنهاست . در نواحیكه زمین مسطح و هموار بود _خاك حاصل خیز آب كافی در دسترس است.روستا معمولا بزرگ
هستند و بر عكس در نواحی تپه ماهوری و كوهستانی قشه خاك ناچیز و در نتیجه حاصلخیزی دهی پایین است روستا ها كوچك هستند . nفرخان جهت همواری با شهر قوچان توسط
سازمان منابع طبیعی _تعین حریم نشده و نقشه ای از حریم زمینهای كشاورزی روستا در دست نیست .
با توجه به نقشه تو پوگرافی 1 :50000 و بر اساس اظهارات اهالی شورای روستاهای فرخان محدوده عرض روستا _شهر زیر می باشد nاز شمال چسبیده به بافت روستای قاسم آباد می
باشد از جنوب نیز به پلیس راه صنعتی می باشد از شرق متصل به راه ارتباطی مشهد _قوچان می باشد. nاز غرب بافاصله 5 كیلومتری به مركز دهستان سودانه روستاب علی آبادمتصل
می شود. nبرسی وضعیت زمین شناسی الف روستای فرخان در مركز شهرستان قوچان و در 5 كیلومتری شهر قوچان و در دشت قوچان قرار گرفته است ارتفاع این روستا از سطح دریا
1355 متر می باشد .با نگاهی به نقشه تویو گرافی 1: 50 می توان گفت: تا 10 كیلومتری چهار جهت اصلی روستا در این منطقه ارتفاعات مهمی  مشاهده میشود و از این فاصله به بعد
منحنی میزان های500 1به بالا رؤیت می شود.به طوری كه در گذشته به دلیل موقعیت بیوگرافی منطقه و عدم وجود ارتفاعات قابل توجهی در این مكان و به منظور حفظ امنیت ,این روستا
محصور بوده است و به صورت قلعهای شكل گرفته است شیب منطقه نیز از جنوب شرقی بر شمال غرب و معادل 1% درصد می باشد. nب:زمین شناسی =براساس تحقیقات صورت
گرفته در منطقه قوچان قدیمی ترین سازنده ها متعلق به دوران چهارم زمین شناسی می باشد با توجه به نقشه زمین شناسی 1025000
شهرستان قوچان روستای فرخان در دوره چهارم زمین شناسی قرار گرفته است كه شامل مخروط افكنه ها و دشتهای آبرفتی میباشد جنوب زمین در منطقه فرخان از نوع دشت آبرفتی
است. nبررسی وضعیت اقلیمی:آب وهوا یكی از عوامل مهم در چگونگی بهره برداری از منابع آب وخاك وتثبیت مناطق مختلف میباشد این عامل میتواند در چگونگی معماری وشكل گیری
فضاهای مسكونی نیز موثر واقع شود مطالعه آب وهوای هر منطقه نیز نتیجه تركیب عوامل مختلفی استكه تغییر یك یا چند عامل آن باعث پیدایش اقلیم های مختلف وتنوع nآب وهوایی
شده ودرنتیجه تفاوت بین محیطهای مختلف را سبب می گردد وبه این جهت دربرنامه ریزیهای بلند مدت شناخت عناصر اقلیمی یكی از مسائل مهم محسوب می گردد چرا كه عوامل
وعناصر اقلیمی می توانند تاثیرات مستقیم وغیر مستقیم همه جانبه ای را در پیشرفت وتوسعه یا عدم آن داشته والگوی خاصی ازمحیط های زندگی وفعالیت انسانی را ارائه نمایید .


تعیین نوع اقلیم منطقه :
گرچه تعیین نوع اقلیم منطقه كارچندان  ساده ای نیست لاكن درحد اطلاعات موجود وبا استفاده از روش دمارتن سعی می شود وضعیت اقلیم منطقه معرفی شود بادرنظرگرفتن متوسط
بارندگی ومتوسط درجه حرارت سالانه ایستگاه قوچان  وبا استفاده از فرمول دمارتن اقلیم مورد مطالعه از نوع خشك می باشد. n nP=بارندگی nT=درجه حرارت n11=237.2/27.5=237.2/10+11.5=p/i+10=i n nبررسی تامین آب آشامیدنی وكشاورزی روستا : nاصولا در كشور ایران كه روستایی یا گرفته قطعا منبع آبی در مراحلبعدی با زمین وپیشرفتهای فنی جوامع
انسانی مرتبط است.منابع آب روستاهای مناطق خشك ونیمه خشك در گذشته به قناتها وتعداد محدودی رودخانه دائمی كه احتمالا سرچشمه انها خارج از منطقه قرارداشته وبه رودخانه
های فصلی محدود بوده است. درسالهای اخیر با پیشرفت فنون استحصال آبهای زیرزمین احذاث چاههای عمیق ونیمه عمیق كه مهمترین منابع آب روستا را تشكیل دهد درروستاهای
ایران رایج شده است متابع آب روستا معمولا به دوگروه تقسیم می شوند منابع آبهای زیرزمینی ومنابع آبهای سطحی. nمنابع آب زیرزمینی: استفاده از این آبها غالبا درمناطق خشك
ونیمه خشك كشور متداول است. برای استحصال آب از شیوه های سنتی (قنات) وجدید ( چاه) استفاده می شود.
منبع تامین آب شرب فرخان كهنه وشاهراه یك چاه عمیق درهر روستا به صورت مجزا می باشد وآب شرب فرخان علیا وسفلی به صورت یك چاه مشترك می باشد كه این آب به منابع
هوایی واقع در روستا منتقل واز آنجا به صورت لوله كشی شیر آب به منازل هدایت می شود. درزمینه آب كشاورزی روستاها می توان به تعداد سه حلقه چاه عمیق 118 چاه دستی
اشاره نمود.
منابع آب سطحی:
روستاهای فرخان به لحاظ منابع آب سطحی راروی یك رودخانه دائمی به نام اترك می باشد منابع تامین آب شرب وكشاورزی چهار روستای فرخان درجه  8 نشان داده شده است.


دامداری:
براساس آمار سال 82 شبكه پست دامپزشكی شهرستان قوچان دراین سال چهار روستای فرخان 6414 راس انواع دام بزرگ وكوچك نگهداری می شده است  از مجموع دامهای این
روستاها 6030 راس (94 درصد) راگوسفند وبز و384 راس (6 درصد) گاو وگوساله به خود اختصاص داده اند. تعداد دام دراین روستا معادل 7489 واحذ دامی محاسبه شده است. nچنانچه هر
واحد دامی درسال 300 واحد علوفه در نظر بگیریم نیاز عضو دامی سالانه چهار روستای فرخان معادل 2246700 واحد علوفه خواهد شد. nصنایع ومعادن: صنایع چهار روستای فرخان شامل
قالیبافی می باشد كه به صورت پراكنده درروستا ها ودرصد مصارف خانگی را می باشد لذا در این شق از فعالیتهای روستایی درآمد عاید روستاییان نمی شود همچنین این روستافاقد
معادن وفعالیتهای معدنی می باشد .


شناخت مصالح ساختمانی جدید در روستا :
تحولات اجتماعی اقتصادی ایران بعد از سالهای  1354 به طبع افزایش بهای نفت دربازارهای جهانی وسرازیر شدن دلارهای نفتی به یكباره چهره ی شهرها وروستاهای ایران دست خوش
تحول نمود طبعیت از الگوی غربی در زمینه های مختلف از جمله مسكن بدون توجه به شرایط طبیعی اجتماعی واقتصادی ا زجمله مواردی می باشد كه می توان آنها را به موضوع فوق
نسبت داد روستاهای فراخان نیز از این قاعده مستثنی نیست بخش عمده مصالح ساختمانی جدید كه شامل آجر سیمان وآهن ( مصالح بادوام می باشد ودر قسمتهایی از روستا به كار
برده شده اند امروزه از آجر وفلز  وپوشش خاك گچ برای نمای داخل وسیمان وگاها سنگ برای نمای خارجی استفاده میشود و در صورت امكان كف حیاط با موزاییك فرش می شود علت
جایگزینی شدن فلز به شرح زیر میباشد:1-سرعت عمل  2-تصور روستاییان به اینكه با ساختا سقف فلزی منزل به سبك جدید ساخته میشود.


برسی تاسیسات عمومی روستا :
تاسیسات عمومی شامل آب لوله كشی_برق ومخابرات است. nآب لوله كشی:روستا از طریق یك حلقه چاه نیمه عمیق به یك منبه هوایی متصل و ازآنجا در شبكه توضیع قرار می گیرد.
در حال حاضر هم مناظر روستا از سیستم آب لوله كشی برخوردار است . nبرق رسانی: nبرق رسانی  روستاحدود بیست سال است كه انجام گرفته است وشبكه سراسری نیز متصل
می باشد. nفاضلاب ونحوه دفع آبهای سطحی:شبكه های فاضلاب روستا تماما سنتی بوده وآ خروجیاز منازل یا حاصل از بارندگی از طریقمعابر به تبعیت از شی معابر به سمت مزارع
منتقل می گرددشایان ذكر است در منازل روستا اچاه جذبی جهت دفع فاضلاب وجود دارد. nجمع آوری زباله و دفع زباله ها: nدر حال حاضر برای جمع آوری زباله روستا اقدام خاصی صورت
نمیگیرد و روستائیان به صورت مشخص زباله های منازل خود را جمع كرده و در گودالهای روستا و یا پایین می ریزند.تجزیه و تحلیل روستای فرخان

پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) ... پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) ...

پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 …

پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) ... پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) ...

پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 …

پاورپوینت تحلیل روستای فرخان ... پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 اسلاید , ...

پاورپوینت تحلیل روستای فرخان

پاورپوینت تحلیل روستای ... فرخان بررسی روستای فرخان پروژه روستا بررسی روستای ...

پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) _ 51 …

پاورپوینت تحلیل روستای ... پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه ... در دسترس است.روستا معمولا ...

روستای فرخان - ppt90.ir

... شامل توضیحاتی است پیرامون شناخت ویژگی های مختلف روستای فرخان ... پاورپوینت : ... پروژه روستا.

پروژه روستا 2 - روستای کنگ 80 صفحه + عکس و …

... کامل,پروژه روستا کامل,پروژه روستای کنگ,نقشه ... تحلیل روستای روح ... روستای فرخان ...

روستای فرخان - nbpsafa.rozblog.com

... پروژه روستا روستــای پشتیــر ... پاورپوینت روستای ... ,روستای فرخان,پروژه های ...

40 پروژه کامل روستا - طرح هادی ، پاورپوینت ، نقشه …

... طرح هادی ، پاورپوینت ، نقشه ... لیست پروژه های روستا: روستای زوشگ ... تحلیل روستای روح ...

روستای اردمه | پروژه معماری

پروژه روستا / پاورپوینت معماری ... پروژه روستا ، روستای ... دانلود پروژه تحلیل فضای ...

پروژه روستا 2 - روستای کنگ 80 صفحه + عکس و …

... کامل,پروژه روستا کامل,پروژه روستای کنگ,نقشه ... تحلیل روستای روح ... روستای فرخان ...

روستای فرخان - nbpsafa.rozblog.com

... پروژه روستا روستــای پشتیــر ... پاورپوینت روستای ... ,روستای فرخان,پروژه های ...

40 پروژه کامل روستا - طرح هادی ، پاورپوینت ، نقشه …

... طرح هادی ، پاورپوینت ، نقشه ... لیست پروژه های روستا: روستای زوشگ ... تحلیل روستای روح ...

روستای اردمه | پروژه معماری

پروژه روستا / پاورپوینت معماری ... پروژه روستا ، روستای ... دانلود پروژه تحلیل فضای ...

پروژه روستا دانلود پروژه روستا

... پروژه روستا ، روستای قلعه ... پاورپوینت معماری - پروژه روستا ، روستای فرخان.

پاورپوینت پروژه روستاي توسكستان (گرگان)

... دانلود پاورپوینت روستای ... ,پاورپوینت پروژه ... پاورپوينت شناخت و طراحي معماري روستا ...

نقش برتر پارس > معماری > روستا 1 و 2 و طرح های هادی روستا ...

تحلیل روستای روح آباد رشتخوار ۶۵ ص ... روستای فرخان ۵۰ ... پروژه روستا روستــای پشتیــر ۶۲ ...

کاملترین پکیج پروژه های روستا ( 31 پروژه کامل همراه …

تحلیل روستای روح آباد رشتخوار ۶۵ ص ... روستای فرخان ۵۰ ... پروژه روستا روستــای پشتیــر ۶۲ ...

پاورپوینت تحلیل روستای روح آباد

پاورپوینت تحلیل روستای روح آباد دسته: ... پاورپوینت تحلیل روستای فرخان (پروژه روستا) ...

روستا - doc1.ir

... پاورپوینت تحلیل روستای روح ... پروژه روستا روستای شاه ... پاورپوينت روستاي فرخان

دانلود پاورپوینت روستای فرخان

... ,دانلود پاورپوینت روستای فرخان,Powerpoint ... شناخت اراضی وضع موجود و شناسایی روستا موقعیت ...

40 پروژه کامل روستا - طرح هادی ، پاورپوینت ، نقشه …

تحلیل روستای روح آباد رشتخوار ۶۵ ص ... روستای فرخان ۵۰ ... پروژه روستا روستــای پشتیــر ۶۲ ...

پاورپوینت تحلیل روستای روح آباد

پاورپوینت تحلیل روستای روح آباد دسته: ... پاورپوینت تحلیل روستای روح آباد ,دانلود پروژه و ...

برچسب تحلیل - دانلود فایلهای روز

پاورپوینت بررسی و تحلیل روستای ... پاورپوینت بررسی و تحلیل ... روستا به اندازه ای بزرگ ...

دانلود پاورپوینت روستای فرخان

... ,دانلود پاورپوینت روستای فرخان, ... شناخت اراضی وضع موجود و شناسایی روستا موقعیت ...

دانلود پاورپوینت روستای فرخان

شناخت اراضی وضع موجود و شناسایی روستا موقعیت جغرافیایی ... ,دانلود پاورپوینت روستای فرخان ...

دانلود پاورپوینت روستای فرخان

... ,دانلود پاورپوینت روستای فرخان,Powerpoint ... شناخت اراضی وضع موجود و شناسایی روستا موقعیت ...

40 پروژه کامل روستا - طرح هادی ، پاورپوینت ، نقشه …

... طرح هادی ، پاورپوینت ، نقشه ... لیست پروژه های روستا: روستای زوشگ ... تحلیل روستای روح ...

پاورپوینت بررسی و تحلیل روستای زاویه

... (پروژه روستا) ... marketfile.ir/product-42646-roostaye-zavie.aspx Translate this page پاورپوینت تحلیل روستای ...

پاورپوینت بررسی و تحلیل روستای زاویه

پاورپوینت تحلیل روستای زاویه (پروژه روستا) دانلود پاورپوینت تحلیل روستای زاویه روستای ...

پاورپوینت تحلیل روستای اردمه

پاورپوینت تحلیل روستای ... روستای اردمه بررسی روستای اردمه پروژه روستا بررسی ...

پاورپوینت روستای ملیان فارس - پروژه ها | دانلود پروژه

پاورپوینت روستای ملیان فارس , ... تحلیل و بررسی روستا , ... پروژه ها ...

روستا - پاورپوینت روستا آجین دوجین در ساوجبلاغ

... پروژه روستا , پروژه روستا آجين دوجين در ساوجبلاغ ,پاورپوینت روستا آجین ... روستای فرخان:

پاورپوینت پروژه روستای دیزباد

... پروژه روستا - روستای اقـــــــر ... پروژه روستا…,پاورپوینت پروژه ... تحلیل روستای روح ...

دانلود پروژه معماری پایان نامه معماری تحقیق معماری - …

... معرفی و تحلیل روستا، یک فایل ... پروژه معماری - روستای ... تحلیل فضایی; پاورپوینت ...

پاورپوینت تحلیل روستای بالا جاده

پاورپوینت تحلیل روستای بالا جاده , پاورپوینت تحلیل روستای بالا جاده ... (پروژه روستا) , ...

دانلود پروژه درس روستا 2 ( روستای بندر آباد یزد )

دانلود پروژه درس روستا 2 ( روستای ... ,بندر آباد یزد,سایت وبکا,پروژه روستا 2 ... پاورپوینت ...

پروژه روستا همراه با فیلم روستا

... 94 پروژه تجزیه و تحلیل روستای…, پروژه روستا ... تحلیل روستای…, پروژه ... پاورپوینت 94 ...