اشتغال زنان - دانلوداشتغال زنان در 72اسلاید قابل ویرایش با فرمت doc


اشتغال زنان در 72اسلاید قابل ویرایش با فرمت doc


عنوانصفحه

عنوان


مقدمه...........................................................................................

اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی................................................ 1

تاریخچه........................................................................................ 8

نقل یك سلیقه تاریخی راجع به قضاوت..................................................... 12

طرح مسئله.....................................................................................

جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل......................................... 15

اشتغال زنان در جامعه........................................................................ 21

بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغال................................... 22

بهداشت........................................................................................ 24

انگیزه زنان در ورود به بازار كار............................................................. 25

موانع اشتغال................................................................................... 36

هدف و ضرورت............................................................................... 41

دیدگاه نظری................................................................................... 49

عوامل مختلف تأثیرگذار........................................................................................

موانع اشتغال و كارآفرینی زنان در ایران................................................................... 60

عوامل فردی........................................................................................................ 61

عوامل اجتماعی.................................................................................................... 62

عوامل فرهنگی..................................................................................................... 63

عوامل اقتصادی.................................................................................................... 64

وضعیت حقوق و قوانین......................................................................................... 65

بحث و نتیجه گیری............................................................................................... 66

منابع و مأخذ....................................................................................................... 70

اشتغال  زنان  حقی  برابر با نیازهای  اقتصادی؟

موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با كارآنها یكی ازمهمترین مسائلی است كه با وجود اهمیت فوق الهاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است بدین ترتیب اگرچه حضورفعال زنان
درامور روزمره زندگی به ویژه درخانه داری وترتیب كودكان آشكار است امانقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جامعه چندان كه باید محوس نبوده است
ازسوی  دیگر وجود این  باوردرمیان برخی از مردان كه نیازی به كارزنان نیست وجای زنان درخانه است موجب شده كه فرهنگ نان اوری مرد در كشورهای توسعه نیافته باقی بماند وفشار
بیشتری راروی نان اورخانواده كه همان مرد است وارد كند.

مخالفت مردان با كار زنان علاوه برایجاد فشار روانی روی انها موجب  می شود  كه  نرخ  فقر در جمعیت  زنان كه همواره  بیش ازمردان است  ثابت بماند ازسوی  دیگر هزینه های ملی
صرف شده  برای تحصیلات وارتقای  اجتماعی دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه كار و تلاش به ركود بنشیند و این ركودهای خانوادگی كشور و در مرحله بعد كل منطقه را با امار
وارقام نگران كننده ركود اقتصادی هم بستركند این درحالی است كه كارشناسان بانك جهانی برخلاف عقیده این گروه از مردان درخاورمیانه بشدت به اشتغال وكار زنان نیازاست. طی
سالیان اخیر گرچه عواملی همچون عملكرد سازمان های بین المللی افزایش سطح اموزش گسترش جمعیت شهری و...

به طور قابل ملاحظه ای دردیدگاه هایی مربرط به استقلال زنان درایران نقش داشته است اما هنوز نتوانسته اند ان رابه سطح مطلوب برسانند ،از این رو بسیاری از محققان كه اشتغال
زنان رابه عنوان نیمی ازپیكره جامعه در رفع مسائل بنیادی مانند بی سوادی ، افزایش بی رویه جمعیت و...موثرمی دانند،لزوم ایجاد زمینه های مساعد تری رابه لحاظ حقوقی،فرهنگی
واقتصادی یاداور میشوند تا بدین وسیله به مشاركت مطلوب تر زنان درتحقیق برنامه ریزی های اقتصادی واجتماعی كمك می شود.

به گزارش اشیاء درسال های اخیروقوع تحولات فرهنگی ،اجتماعی واقتصادی برساخته خانواده واز جمله نگرش انهاست به مسائل مربوط به زنان اثرگذاشت .به گونه ای كه با وجود برخی
قوانین ومقررات باگذشت سال هااز عمرحكمرانی سنت هابه مسائل خانوادگی به تدریج ازمیزان نارضایتی مردان ازاشتغال زنان كاسته شده است
این درحالی است كه نتایج یك تحقیق ضمن تایید وجوداین قبیل باورهادرمیان برخی از مردان نشان می دهد 53، 74 درصد مردان سال   39،74 درصد،سال 79،26 درصدودرسال 21،81
درصدمردان بااشتغال زنان مخالف بودهاند.اما همچنان دركنارموانع ساختاری وسازمانی كه درسررا زنان برای ورودبه چرخه اشتغال وجود


راهكارهای برای زنان روستایی

1-  برگزاری كلاس ها و كارگاههای آموزشی برای مدد كاران ترویجی زن

2-   اجرای طرح و پروژه های اشتغال زایی برای زنان و دختران روستایی

3-   برگزاری سمینار ها، نمایشگاها، گردهمایی ها، بازدید ها

4-   تهیه خبر نامه ها، گزارش ها، كتب و فیلم های آموزشی

5-    ایجاد كارگاه های اشتغال زایی در زمینه تولیدات روستایی

6-   برگزاری برنامه های آموزشی برای اعضا و مدیران شركت های تعاونی روستایی

7-   برگزاری نمایشگاه  های عرضه تولیدات تعاونیهای زنان روستایی
.................................................
منابع و مأخذ:

1- آزاد ارمكی، تقی، پژوهش زنان، چاپ اول، انتشارات مركز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، تابستان 1381

2-   سعیدی، دكتر خدیجه، جامعه شناسی و اشتغال زنان، چاپ اول، موسسه فرهنگی انتشارات تبیان، تهران 77

3-   كار، مهرانگیز، رفع تبعیض زنان، چاپ اول، انتشارات قطره، تهران 1378

4-   كار، مهر انگیز، زنان در بازار كار ایران، چاپ اول، انتشارات روشنگران، تهران1373

5-  مریلین، مینگ، پاترشیاهواك، زنان و مدیریت رهبری، مترجم: دكتر سهراب خلیلی شورینی، نشر مركز كتاب ماد، 1376

6- صابر، فیروزه، راههای توسعه كار آفرینی زنان در ایران، چاپ اول، انتشارات منابع مربوط به پژوهش یا مقاله روشنگران مطالعات زنان، تهران 1381

نورث. داكلاس، 1374، عملكرد اقتصادی در طول زمان، ترجمه موسی غنی نژاد، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، مجله برنامه و توسعه دوره 2، شماره 11(پاییز)

جونز- چالز، آی، 1379، مقدمه ای بر رشد اقتصادی، ترجمه حمید سهرابی و غلامرضا گرایی نژاد، سازمان برنامه و بودجه

كامجو، كامران و شمس، مجید، 1376( شناخت هزینه های معاملاتی و بررسی چگونگی كاهش آنها در یك بنگاه تولیدی امور شركت پشم و شیشه ایران، پایان نامه، كارشناسی ارشد، مدیریت اجرای، سازمان و مدیریت صنعتی

نورث، داگلاس، 1377، نهادها، تغییرات نهادی و عملكرد اقتصادی ترجمه محمد رضا معینی، سازمان برنامه و بودجه

هاشمی، سید علی، آبان 1380 « طرح جامع نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص» فصل سوم ( نقش قوانین و مقررات در بازار كار ایران، موسسه پژوهش در برنامه ریزی آموزش عالی

هاشمی، سید علی، 1380، بررسی طبق مشاركت زنان در بازار كار ایران و سایر كشورها، مراكز امور مشاركت زنان ریاست جمهوری

هاشمی، سید علی ، 1381، اشتغال یكی از مهمترین چالش های زنان در جامعه كنونی ایران، ارائه شده در همایش آموزش، اشتغال زنان در توسعه ملی در دانشگاه مازندران مهر ماه

سایت اینتریتی


پایگاه تحلیلی تبیینی برهان - اشتغال زنان و …

اشتغال زنان در کشور‌های صنعتی، به دلیل کاهش جمعیت و کمبود نیروی آماده به کار، توجیه عقلانی ...

اشتغال زنان- مقاله | بازارچه تحقیقاتی

اشتغال زنان . نام مقاله: رشته اقتصاد:: اشتغال زنان. فرمت : word . تعداد صفحه : ۴۷ . حجم فایل : ۴۰ ...

پژواک » اشتغال زنان و آسیب‌های وارده بر بنیان خانواده

اشتغال زنان و کم‌رنگ شدن نقش مادری که در حقیقت یکی از نقش‏های کلیدی و اصلی زن در خانواده ...

تأثیر اشتغال زنان بر خانواده

زهرا رفیعی: درجامعه ما زنان زیادی هستندکه تحصیلات را به امید ورود به بازار کار به پایان ...

اشتغال زنان از نگاه قرآن و سنت

قبل از آنكه به نظريات فقها و نظريه پردازان گذشته و حال درباره اشتغال زنان بپردازيم و دلايل ...

سامانه حمایت مشاغل خانگی

امروزه كسب و كارهاي خانگي به عنوان راهكاري مهم براي ايجاد اشتغال و ... زنان و اشتغال ...

تأثير كار زنان بر زندگي خانوادگي :: مقاله در راهكار …

اشتغال زنان معلم داراي شوهر و فرزند، كه براي ايجاد تعادل ميان الزامات شغلي و نقش‌هاي ...

اشتغال زنان - ویکی فقه

اشتغال بانوان در بیرون از منزل را -که یک پدیده مهم اجتماعی است- از چند زاویه می‏توان مورد ...

اشتغال زنان(مقالات) - forum.iransalamat.com

Nov 07, 2007 · کار کردن زن در خارج از خانه , چه فایده ای دارد؟ 1- زنان امروز با زنان دیروز که صرفا همر

اشتغال زنان و تبعات آن برای خانواده

اشتغال زنان در کشور‌های صنعتی، به دلیل کاهش جمعیت و کمبود نیروی آماده به کار، توجیه ...

اخبار اشتغال بانوان در سال 96

اخبار اشتغال زنان در کشور اخبار اشتغال بانوان: کوچ زنان شاغل از صنعت به خدمات افزایش مشارکت ...

اشتغال زنان از دیدگاه اسلام

خبرگزاری فارس: اسلام با کار زنان با شرایطی که برای آن مقرر شده، مخالف نیست؛ اما در تعارض ...

اثرات مثبت و منفی اشتغال زنان

اشتغال زنان باعث می‌شود تقسیم کار در خانواده مشارکتی انجام شود و این باور که تقسیم‌کار در ...

پایگاه تحلیلی تبیینی برهان - اشتغال زنان، …

افزایش اشتغال زنان با مفهوم «انجام کارهای تمام‌وقت، دارای مزد و بیرون از خانه توسط زنان ...

کار کردن زن در خارج از ... - vista.ir

۱- زنان امروز با زنان دیروز که صرفا همراه شوهرانشان به کار کشاورزی و دامداری میپرداختند فرق ...

اخبار اشتغال بانوان در سال 96 | «ای استخدام»

خبرگزاری ایسنا: معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به چالش‌های اشتغال زنان ...

اشتغال زنان، مسئله‌ای اجتماعی

با اشتغال زنان به کارهایی شایسته ما جوامع را توانمند می‌کنیم و موجبات پیشرفت اجتماعی ...

'سنت‌های اجتماعی مانع اشتغال زنان افغان است' - BBC …

این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود همرسانی در فیسبوک همرسانی ...

اشتغال زنان در گذر تاریخ | فرهنگ نیوز

اشتغال زنان در خارج از خانه در این دوره بیش از دوره‌های قبل است. آنچه در دوره‌ی قاجار بیش ...

(سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش …

برگزاري نشست يك‌روزه بررسي وضعيت اشتغال زنان در ... معرفي سازمان همياري اشتغال فارغ ...

زن و اشتغال در ایران | LinkedIn

نگاهی چند جانبه به اشتغال و موقعیت زن در ایران از دیدی چند بعدی. ارزش مقاله ذیل در چند بعدی ...

مؤلفه‌های سبک زندگی زنان شاغل

اشتغال زنان مسیر زندگی زن را که با ابعاد دیگر زندگی پیوند می‌یابد، تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

هشدارها در مورد بیکاری، فقر و کارتن‌خوابی زنان در …

اشتغال زنان در ایران (و خاورمیانه) نظر سازمان‌های بین‌المللی را نیز به خود جلب کرده است.

اشتغال زنان، مسئله‌ای اجتماعی

با اشتغال زنان به کارهایی شایسته ما جوامع را توانمند می‌کنیم و موجبات پیشرفت اجتماعی ...

خاتون - نقش زنان در اقتصاد و اشتغال زنان

زنان و اقتصاد جهاني زنان تحصيلکرده و مجرب، نه فقط به افزايش بهره وري و بازدهي نيروي کار ...

تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس فرزندان دختر روش …

تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس فرزندان دختر روش تحقیق

مقاله در مورد بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر ساخت …

بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر ساخت خانواده. فصل اول: طرح تحقیق. مقدمه: زن نیمی از پیکره ...

Untitled Page [www.isfp.ir]

صفحه موردنظر یافت نشد ...

اشتغال زنان، نشاط زناشویی و گرایش به طلاق (مورد …

اشتغال زنان، نشاط زناشویی و گرایش به طلاق (مورد مطالعه: متأهلان شهر تهران) زن در توسعه و سیاست

'سنت‌های اجتماعی مانع اشتغال زنان افغان است' - BBC …

این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود همرسانی در فیسبوک همرسانی ...

اشتغال زنان در جامعه - aftabir.com

موضوع اصلی این نوشتار, «زنانِ دارای همسر و در مجموعه خانواده» است و مقصود از اشتغال نیز هر ...

معاونت تهذيب حوزه هاي علميه - آسیب شناسی اشتغال زنان

آسیب شناسی اشتغال زنان ... علی(علیه السلام) می­فرمایند: گواراترین زندگی آن است که با قناعت ...

زنان در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

وضعیت اجتماعی زنان در ... مجلس برگزیده شده‌اند؛ با این حال زنان حق اشتغال در برخی ...

اشتغال زنان در گذر تاریخ | فرهنگ نیوز

اشتغال زنان در خارج از خانه در این دوره بیش از دوره‌های قبل است. آنچه در دوره‌ی قاجار بیش ...

ارغوان | Arghavan: آیا اشتغال زنان همواره رهایی‌بخش است؟

اشتغال رهایی‌ است؟ به نظر می‌رسد در اوضاعی که موانع بسیاری بر سر راه کار کردن زن وجود دارد ...

تاثیر اشتغال زنان بر زندگی مشترک

اشتغال زنان دغدغه‌هایی را برای همه جوامع به خصوص در جامعه ما برای مردانی كه همسرانشان شاغل ...

پویندگان مهد آریا - زن،اشتغال،خانواده

پویندگان مهد آریا - زن،اشتغال،خانواده - تحقیقات و پژوهش